HOME              PRINT  ISSN 2412-6373  | ONLINE ISSN 2413-3892

 feed-image AJMHS Feed  

The ALBANIAN JOURNAL of MEDICAL
and HEALTH SCIENCES

The Official Journal of the University of Medicine, Tirana
Formerly "Bulletin of Medical Sciences"

► Full PDF

Buletin i Universitetit Shtetëror të Tiranës (Bullein of Tirana State University); Seria Shkencat Mjekësore 2 ( Medical Sciences Series 2) Viti 2003  (Year 2003)

PËRMBAJTJA (CONTENTS)

EDITORIAL (EDITORIALS)

Buletini shkencor-formë dhe përmbajtje në progres (Science bulletin: form and content in progress)        

Barbullushi M.           

Buletini i Shkencave Mjekësore 2003: 1-2

ARTIKUJ ORIGJINALË (ORIGINAL ARTICLES)

Veçoritë kliniko-morfologjike dhe imunopatologjike të kistit odontogjenik të ortokeratinizuar dhe të keratokistit odontogjetik (Clinico morphological and   immunopathological features of the orthokeratinized and odontogenis cyst and of  the odonto genic cheratocyst) 

PettiniM., Alia L., Hako L.    

Buletini i Shkencave Mjekësore 2003:3-10                       

Sindromi i përgjithshëm inflamator (SPI) (Incidence of sirs is high in traumatized patient with severe brain injury. Sirs may progress producing multi organ failure         (MOF)      

Demneri M., Hoxha A.,  Plika K., Gjini O., Filipi N.             

Buletini i Shkencave Mjekësore 2003:11-18

Efekti i valsartanit mbi dispersionin e rritur të qt-së në vesin aortal (Valsartanian effects on the increased dispersion of qt in the aortal vice)        

Xhabija N.,  Goda A.,  Burazeri G.  

Buletini i Shkencave Mjekësore 2003:19-25

Ndikimi i anestezisë mbi funksionin e koagulutes të heparit (The influence of anesthesia on livers coagulation factors)

Sula H.    

Buletini i Shkencave Mjekësore 2003:26-29

Prekja renale në LED (Renal involvement in LED) 

Petrela E., Idrizi A.,  Vukatana B., Barbullushi M. , Hoxha A.  

Buletini i Shkencave Mjekësore 2003:31-34

Niveli i njohurive mbi hiv/aids në ushtarët e gardës së Republikës së Shqipërisë (The level of knowledges on hiv/aids among the soldiers of national guard of republic of    Albania)   

Hoxha A., Burazeri G., Petrela E., Gabrani A., Simaku A., Roshi E.,  Sarolli Y. 

Buletini i Shkencave Mjekësore 2003:35-40

Kriteret prognostike në sëmundjen e tetanozit (Prognostic criteria in tetanus)                     

Pilaca A., Pano K., Kurti Sh., Byrazeri G., Pepa A.                                                           

Buletini i Shkencave Mjekësore 2003: 41-44

Mjekimi empirik i infeksioneve të rrugëve të poshtme të frymëmarrjes me sparfloksacinë (Empiric treatment of low respiratory tract infections with sparfloxacine) 

Kapisyzi P., Bushati J., Aliko A., Vakeflliu Y., Hyskaj P., Beli J., Argjiri Dh., Kore R., Bukli J.,Petre O., Selenica E.       

Buletini i Shkencave Mjekësore 2003:45-49

Farmakodinamika e krahasuar e dy formulimeve orale me çlirim të menjëhershëm të propranololit në vullnetarë të shëndetshëm (Comptracive pharmacodynamics of          two immediate'release oral formulations of propranolol in healthy volunteers)   

Deda L., Boçari G., Grabocka E., Mandro F.       

Buletini i Shkencave Mjekësore 2003:50-54

Analiza komperative midis indeksit doppler ekografisë sistolike në barkushen e djathtë dhe parametrat me anë të kateterizimit në zemrën e djathtë (Doppler-echo cardiography systolic index of right ventricle and parameters of right heart cateterisadon)     

Grueva L., Georgiev A., Leodorova S., Avdiu V.   

Buletini i Shkencave Mjekësore 2003:55-61

PËRSHKRIM RASTI (REVIEW)

Një rast me formë të rëndë të babesiosis në moshën pediatrike (A case with severe form of babesiosis in pediatric age)       

Sallabanda S., Sallabanda A., Lluka R., Kola M., Myrseli T., Zalavani F.

Buletini i Shkencave Mjekësore 2003:62-66

PROTOKOLLET E MJEKIMIT (TREATMENT PROTOCOLS)

Protokolli i diagnozës dhe menaxhimit te çrregullimeve hipertensive në shtatëzani (Diagnosis and management protocol of hypertensive disorders in pregnancy)    

Gliozheni O.             

Buletini i Shkencave Mjekësore 2003: 67-70

Artikuj të përmbledhur ( Abstracts)   

Buletini i Shkencave Mjekësore 2003:73-119

Udhëzime për autorët (Informations for authors)             

Buletini i Shkencave Mjekësore 2003:120-129

Njoftime për aktivitete shkencore ( Announcements)     

Buletini i Shkencave Mjekësore 2003:130