HOME              PRINT  ISSN 2412-6373  | ONLINE ISSN 2413-3892

 feed-image AJMHS Feed  

The ALBANIAN JOURNAL of MEDICAL
and HEALTH SCIENCES

The Official Journal of the University of Medicine, Tirana
Formerly "Bulletin of Medical Sciences"

► Full PDF

Buletin i Universitetit Shtetëror të Tiranës (Bulletin of Tirana State University); Seria Shkencat Mjekësore 4 ( Medical Sciences Series 4) Viti 1999  (Year 1999)

PËRMBAJTJA (CONTENTS)

EDITIORIALS

Buletini i Shkencave Mjekësore, tribune e vërtetë e Shkencës Mjekësore Shqiptare

Adhami J.                  

ORIGINAL ARTICLES

Efekte anësore të trajtimit të kancerit të gjirit me kimioterapi adjuvante sipas  skemës cmf (Side effects of cmf regime in the treatment of breast cancer)                        

Tarifa Dh., Harasani Xh.                                                             

Buletini i Shkencave Mjekësore 1998: 1-3

Kalkaneusi në spondylitin ankylosant (Ancylosant spondylitis)                          

Backa T.                                                     

Buletini i Shkencave Mjekësore1998: 4-5

Dinamika e laktacidemisë dhe vlera prognostike e saj në gjëndjen e shoku (Dynamics of lactacidemy and hits prognostic value in the shock stale)                                      

Kola E.,  Dega Sh., Qatipi M., Lluka R., Zavalani F.         

Buletini i Shkencave Mjekësore 1998: 6-10

Trajtimi i purpurës trombocitopenike në imunoglobolinë intravenoze (The treatment of idiopathic thrombocytopenic purpura (i.t.p.) with intravenous immunoglobulins)            

Godo A., Anastasi E., Kora Q., Cullufi P.          

Buletini i Shkencave Mjekësore 1998: 11-17

Rritja dhe zhvillimi puberal tek pacientët me thalasemia major (Growth and development of puberty in the patients with thatassemie major)     

Anastasi E., GodoA.,  Kora Q., Cullufi P.        

Buletini i Shkencave Mjekësore 1998: 18-23

Aspekti radiologjik në bronkiolit (Roentgenographic findigs in bronchiolitis)        

Zavalani F., Preza K., Dega S., Cullufi P., Qatipi M., Lluka R., Kola M.           

Buletini i Shkencave Mjekësore. 1998: 24-27

Parafrenia (Paraphrenia)         

Dilaveri I.     

Buletini i Shkencave Mjekësore. 1998: 28-34

Mjekim i depresioneve rezistante me triciklikë dhe trijodtrionë t3 (The treatment of resistent depression with triciclies and trijodtironin t3)                   

Dangëllia A.                           

Buletini i Shkencave Mjekësore. 1998: 35-37

Trombocitopenia sekondare në cerozën hepatike (Secondary -thrombocytopenia in liver cirrhosis)  

Babameto A., Resuli B., Tabaku N., Bega B., Hoxha L.       

Buletini i Shkencave Mjekësore. 1998:38-42

Vlerësim sasior i anatomisë së vertebrave të belit (Quantitative valuation of the   anatomy of waist vertebrae)     

Leka N.                     

Buletini i Shkencave Mjekësore. 1998: 43-46

Vlerat e ekografisë në studimin e adenopative rertoperitoneale në tumoret e testikulit (Value of ultrasound in studing of retroperitoneal adenopathy in testicular    tumors)   

Ndoni L.           

Buletini i Shkencave Mjekësore. 1998: 47-49

Korrelimi i dy metodave analitike të përcaktimit të fenolit urinar dhe rëndësia e  praktike e përcaktimit të tij në toksikologji (The correlation between two different      analytical methods for determination of urinary phenols and their practical utility  in toxicology)        

Josifi M., Pecani N.,Skënderaj S.                  

Buletini i Shkencave Mjekësore. 1998: 50-52

Farmakokinetika e kolkicinës në urinën e një individi vullnetar të shëndetshëm mbas marrjes së një doze të vetme (Pharmacokinetics of colchicine m urine of a healthy male volunteer folloëing a single dose intake)                        

Zëefel U., Panariti E.,  Chlatter Ch.  

Buletini i Shkencave Mjekësore. 1998: 53-57

Përzgjedhja e metodikës më të saktë të ndarjes dhe indentifikimit te kanabinoidëve me anë të kromatografisë në shtresë të hollë (Selection of the most exact method for separtion and identification of cannahinoids by thin layer chromatography)              

Buruçi Z., Jucja B.                                                       

Buletini i Shkencave Mjekësore. 1998: 58-61

Mjekimi me diphosphonat i hiperkalcemisë në të sëmurët me mieloma multiple (The treatment of hipercatceitnia with dipbosiphanats m patients with myleoma multiple)        

Caja T.        

Buletini i Shkencave Mjekësore. 1998: 62-64

Lembot regionale cruraledhe përparësitë aplikative të asa jtë muskulit  gastroknemius (Crural regional flaps and applicative advantages of gastrocnemius flap)      

Belba Gj.             

Buletini i Shkencave Mjekësore. 1998: 65-69

Të dhëna mbi prevalencën e infeksioneve nga viruset e hepatit a,b,c,d, dhe e (Data about the prevalence of viral hepatitis a.b.c.d and e infections)                                       

Angoni R.                                   

Buletini i Shkencave Mjekësore. 1998: 70-74

Helmimet akute nga vajguri në moshën fëminore (Acute intoxications from oil in the  early age)   

Kola E., Dega S., Qatipi M., Lluka R., Zavalani F., Cullufi P.               

Buletini i Shkencave Mjekësore. 1998: 75-77

Zëvendësim i difekteve të arkadës dentare me ura fikse (Cast restorations of  porcelan and rezin)                          

Gjilo K.      

Buletini i Shkencave Mjekësore. 1998: 78-80

CASE REPORT

Dy raste me cholangiocarcionome të trajtuar me drenim perkutan transhepatik (Two cases. With cholangiocarcinoma treated with internal and external percutaneous catheter drainage)                                 

Çela M., Hoxha A.             

Buletini i Shkencave Mjekësore. 1998: 81-82

Barotrauma e shkaktuar nga dhënia e oksigjenit të lirë (Barotrauma from    inapropriate oxygen administration)             

Sula H.,  Dervishi M.                         

Buletini i Shkencave Mjekësore. 1998: 83-84

Artikuj të përmbledhur ( ABTSRACTS)         

Buletini i Shkencave Mjekësore. 1998: 87-113

Letër në redaksi (Letters)                  

Idrizi A.                   

Buletini i Shkencave Mjekësore. 1998:115