HOME              PRINT  ISSN 2412-6373  | ONLINE ISSN 2413-3892

 feed-image AJMHS Feed  

The ALBANIAN JOURNAL of MEDICAL
and HEALTH SCIENCES

The Official Journal of the University of Medicine, Tirana
Formerly "Bulletin of Medical Sciences"

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 4 Viti 1986

Bulletin of Tirana State University, Medical Sciences Series 4, Year 1986

PËRMBAJTJA        

CONTENTS

Mbi novatorizmin në mjekësi         

(Novatorism in medicine)    

Gjergji Minga

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 3; 1986 ; 3

Arritjet e shkencave dhe praktikës farmaceutike në Konferencën Shkencore të Mjekësisë shqiptare

Achievement of the pharmaceutic science and practice at the Conference of Albanian medical sciences

Viron Xhilari 

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 3; 1986 ; 15    

Mbi punimet e seksionit të shërbimit të rëntgendiagnostikës në Konferencën Shkencore të Mjekësisë shqiptare.

(Procedures at the rontgnodianostic section of  the  Conference of  Medical sciences in Albania)

Hysen Karaj, Tahir Hysa

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 3; 1986 ; 21    

Diagnoza citologjike e tumoreve të gjirit me anë të punksionit aspirativ

(Cytologic diagnosis of breast tumors by aspirative puncture)  

Xhevdet Harasani      

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 3; 1986 ; 25

Detresi i frymëmarrjes tek të rriturit- probleme fiziopatologjike

(Respiratory detres in adults- a physiopathologic problem)       

Tritan Shehu              

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 3; 1986 ; 35    

Veprimi i nitroglicerinës mbi hemodinamikën e stenozës mitrale

(The hemodynamic effect of nytroglicerin in mitral stenosis)     

Artan Goda, Sali Berisha, Anesti Kondili,Adnan Kastrati, Gjin Ndrepepa, Mihal Tase     

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 3; 1986 ; 41    

Aksidentet vaskulare trunore të moshës së re.     

(Vascular brain accidents in young adults )          

Bernard Gjata

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 3; 1986 ; 49

Turbullimet hidroelektrolitike gjatë periudhës  së urgjencës tek i djeguri dhe mjekimi i tyre

(Hydroelectrolitic disturbances in the emergency period of  burns and their treatment)

Islam Dauti

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 3; 1986 ; 59

Mjekimi radikal kirurgjikal i tumoreve të vezikës urinare

(Surgical treatment of urinary bladder tumors)  

Kastriot Dautaj          

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 3; 1986 ; 61

Rezultatet e largëta të mjekimit kirurgjikal të litiazës urinare për Elbasanin                  

(Late results of the surgical treatment of urinary lithiasis in Elbasan)           

Shaban Malaj 

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 3; 1986 ; 67

Sëmundja e rakitit tek fëmijët 0-12 muaj studiuar në zonën e Prezës           

(Rachitis in children 0-12 months of age in the Preza region)    

Reiz Baboçi   

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 3; 1986 ; 73

Ndërlikimet e silikozës dhe parandalimi i tyre     

(Complications in silicosis and their prevention) 

Mustafa Selenica       

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 3; 1986 ; 81

Ndikimi i sëmundjes ulceroze në aparation kardiak

(Influence of ulcerous diseases on the heart apparatus)  

Namik Shehu 

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 3; 1986 ; 89

Mjekimi i hipertensionit arterial të lehtë e deri mesatar në tinkturën e vjeshtullës  

(Treatment of mild medium hypertension with tincture of Viscum Album)          

Thanas Naçi, Petrit Kokalari 

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 3; 1986 ; 95    

HIGJENË DHE EPIDEMIOLOGJI

HYGIENE AND EPIDEMIOLOGY

Sindroma e keqthithjes dytësore nga Ispora Belli

(The syndrome of secondary malabsorbation due to Ispora Belli)

Tritan Kalo, Violeta Mosko, Feraset Lulo     

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 3; 1986 ; 101  

Një shpërthim familjar i hepatitit B

(A family out break of  hepatitis B)

Koço Papajani, Petrika Troja

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 3; 1986 ; 109

STOMATOLOGJI  

STOMATOLOGY

Dy raste me tuberkuloz të gjuhës   

(Two cases of tuberculasis of the tongue)  

Dhori Papajani, Gojart Cerga

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 3; 1986 ; 113

KUMTESA   

COMMUNICATIONS

Fibroestaloza  e endokardit

(Endocardial fibroestalosis)

Thoma Kristo, Raimonda Niko

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 3; 1986 ; 121

Morfologjia e nefropatisë kronike të trashëguar në sindromën Alport

(Morphology of loredutary chronic neopathy in Alport’s syndrome)           

Lutfi Alia, Pullumb Bitri       

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 3; 1986 ; 131

Sindroma  e Greig-ut

(Greig’s syndrome)  

Maksim Cikuli, Vahe Mokini, Eleni Ciko    

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 3; 1986 ; 141  

Një rast me pemphigus në moshë të re

(A case of pemphigus folicueas)     

Mantho Nakuçi, Fabiola NdoniAdem Alushi, Lutfi Alia      

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 3; 1986 ; 145

Një rast me koriokarcinomë të mitrës ndaj mjekimit me metoraksat           

(A case of  uterine choriocarcinoma resitant to the treatment  with methothraxate)         

Skënder Xhelili, Xhevdet Harasani   

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 3; 1986 ; 149

EKSPERIMENTALE         

EXPERIMENTAL WORKS

Syri dhe neutronet               

(The upe and the neutrons) 

Kujtim Karafili, Sabri Zagonjari       

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 3; 1986 ; 157