HOME              PRINT  ISSN 2412-6373  | ONLINE ISSN 2413-3892

 feed-image AJMHS Feed  

The ALBANIAN JOURNAL of MEDICAL
and HEALTH SCIENCES

The Official Journal of the University of Medicine, Tirana
Formerly "Bulletin of Medical Sciences"

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 4 Viti 1984

Bulletin of Tirana State University, Medical Sciences Series 4, Year 1984

PËRMBAJTJA        

CONTENTS

Integrimi i teorisë me praktikën kërkon rritje të vazhdueshme të veprimtarisë kërkimore e shkencore

(The integration of theory with practice demands a continuous increase of scientific research activity)

Mehdi Agolli 

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 4; 1984 ;3       

Disa rezultate paraprake në diagnostikimin dhe trajtimin e sterilitetit femëror

(Some preliminary results on the diagnosis and the treatment of the femine sterility)        

Vasilika Balli 

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 4; 1984 ;11     

Përshtatja e recepturës së mjekimit popullor me bimësinë mjekësore në rrethin e Tiranës.

(The recepture adaption of the popular therapy to the medical flora in the district of Tirana)

Gazi Buzheli  

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 4; 1984 ;19     

Ndërvarjet kliniko-encefalografike në heamtomat post-traumatike           

(Clinico- encelographic correlations in post traumatic hematomas)           

Kahreman Harxhi      

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 4; 1984 ;26

Studim klinik mbi hipotireozën

(A clinical study on hypothyroidsm)          

Hidaet Gabrani, Isuf Kalo, Feçor Agaçi.       

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 4; 1984 ;39

Përcaktimi i acidit laktik me mikrometodë në gjakun venoz dhe kapilar.         

(The lactic acid concentration’s measurement with micromethod in the capilar and venous blood.)

Siri Leskoviku , Thanas Bucaj.

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 4; 1984 ;48

Mbi trajtimin e shtatzënisë së zgjatur

On the treatment of the long-lasting pregnancy        

Gjergj Theodhosi, Zef Zefaj, Zymer Kurti    

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 4; 1984 ;55

Shtatzënësia binjake.

(Twin pregnancy)     

Agim Simixhiu          

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 4; 1984 ;63

HIGJIENË DHE EPIDEMIOLOGJI

Rëndësia e përcaktimit të lëndëve antibakteriale në urinë për vlerësimin e bakteriurisë sasiore

(The importance of the determination of the antibacterial agents in the  urine for the evaluation of the quantative bacteriuria)        

Robert Andoni

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 4; 1984 ;71

KUMTESA   

COMMUNICATIONS        

Tre raste me sindromën Siorgen    

(Three cases of Sjorgen Syndrome)

Josif. E adhami          

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 4; 1984 ;79

Një rast hematoma intrakorneale pas estraksionit të kataraktit

(A case with intracorneal hematoma following cataract extraction)           

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 4; 1984 ;87     

Adenoma  toksike tek fëmijët                     

(The toxic adenoma in  children)               

Sulejman  Budo, Petrit Hoxha           

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 4; 1984 ;91

EKSPERIMENTALE

EXPERIMENTAL WORKS

Korelime kliniko-elektroencelofalografike në helmimet eksperimentale me pesticide organoklorike

(Clinico-encephalografics correlations in experimental intoxications induced by organochloric pesticides)         

Bajram Preza, Skënder Skënderaj

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 4; 1984 ;99