HOME              PRINT  ISSN 2412-6373  | ONLINE ISSN 2413-3892

 feed-image AJMHS Feed  

The ALBANIAN JOURNAL of MEDICAL
and HEALTH SCIENCES

The Official Journal of the University of Medicine, Tirana
Formerly "Bulletin of Medical Sciences"

► Full PDF

Buletin i Universitetit Shtetëror të Tiranës (Bulletin of Tirana State University); Seria Shkencat Mjekësore 4 (Medical Sciences Series 4); Viti 1962 (Year 1962)

PËRMBAJTJA (CONTENTS)

Të dhëna eksperimentale mbi veprimin e ujit mineral të Glinës në sekretimin dhe evakuimin e stomakut (Some experimental facts about the action of the mineral water of Glina on the secretory and evacuatory functions of the stomach)

Karagjozi M.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1962:4-11

Disa tipare kliniko-radiologjike të ekinokokozës pulmonare (Some clinical and rontgenological characteristics of the pulmonary echinococcus)     

Cani P., Elezi B.        

Buletin i Shkencave Mjekësore 1962:12-18

Disa të dhëna mbi Pes equinovarus congenitus (Some data about Pes equinovarus congenitus)    

Boga P.          

Buletin i Shkencave Mjekësore 1962:19-22

Sifilizi në qarkun e Beratit (Syphilis in the district of Berat)

Basha Sh.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1962:23-31

Klinika dhe mjekimi i komave hepatike të M. Botkin (Clinical picture and treatment of the comatous form of Morbus Botkin)

Kruja R.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1962:32-38

Sideremia gjatë hepatitit viral (Sideremia in viral hepatitis)

Papadhimitri O.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1962:39-45

Disa të dhëna mbi llojet e baktereve të dyzenterisë (shigelave) në vendin tonë (Some data about the species of Shigellae in Albania)

Kokona Sh.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1962:46-55 

KUMTESA (COMMUNICATIONS)

Çrregullime të fjalës në formë palilalie paroksistike gjatë krizave epileptike (Speech disturbances in the form of paroxystic palilalia during epileptic accesses)

Dibra H.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1962:56-62

Morbus Takayashu dhe mjekimi i tij me preparate hormonale dhe antikoagulante (Morbus Takayashu and its treatment with hormonal and anticoagulatory preparations)

Adhami J., Dhimitri V.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1962:63-72 

Sindromi Budd-Chiari (The Budd-Chiari syndrom)

Bitri P.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1962:73-79             

Rast intoksikacioni mortal me izoniazid (A fatal intoxication with izoniazid)

Çuberi B.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1962:80-83

Helmim aksidental mortal i katër pjesëtarëve të një familjeje me Granozan (A fatal accidental intoxication of four members of one family)

Pavli P.                                                                      

Buletin i Shkencave Mjekësore 1962:84-87

Dy raste komplikacioni nga përdorimi i Deltakortenit (Two cases of complications due to the use of deltacorten)                     

Serani D.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1962:88-94

KRITIKË E BIBLIOGRAFI (CRITIQUE AND BIBLIOGRAPHY)

Buletin i Shkencave Mjekësore 1962:95-98

PËRMBLEDHJE NGA LITERATURA E HUAJ (REVIEW OF FOREIGN PUBBLICATIONS)

Buletin i Shkencave Mjekësore 1962:99-104

TË REJA SHKENCORE NGA SHTYPI I HUAJ (FOREIGN SCIENTIFIC NEWS)

Buletin i Shkencave Mjekësore 1962:105-128

JETA SHKENCORE NË FAKULTET (FACULTY SCIENTIFIC LIFE)

Buletin i Shkencave Mjekësore 1962:129-129