HOME              PRINT  ISSN 2412-6373  | ONLINE ISSN 2413-3892

 feed-image AJMHS Feed  

The ALBANIAN JOURNAL of MEDICAL
and HEALTH SCIENCES

The Official Journal of the University of Medicine, Tirana
Formerly "Bulletin of Medical Sciences"

► Full PDF

Buletin i Universitetit Shtetëror të Tiranës (Bulletin of Tirana State University); Seria Shkencat Mjekësore 4 (Medical Sciences Series 4); Viti 1961 (Year 1961)

Lavdi 20-vjetorit të Partisë P.SH

Medar Shtylla

Buletin i Universitetit Shtetëror 1961:3-8

PËRMBAJTJA (CONTENTS)

Uremia akute (Acute uremia)

Tarejev E. M.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1961:9-21

Anomalira kromozomike në epiteliomat intraepiteliale të kolumit uterin (Chromosomic anomalies of the intraepithelial epitheliomata of cervix uteri)

Moricard R.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1961:22-24

Klasifikimi jonë mbi peritonitet tuberkulare dhe kritika e disa klasifikimeve të tjera (Our classification of the tubercular peritonitis and a critique of other classifications)

Adhami J.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1961:25-39

Faktorët etiologjikë që ndihmojnë në lindjen dhe zhvillimin e afonive funksionale (Etiological factors that lead to the forming and development of functional aphony)

Dibra H.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1961:40-58

Problemi i bartësve të mikrobeve në lidhje me epidemiologjinë e tifos abdominale dhe të paratifove në Shqipëri (The problem of germ-carriers in connection with the epidemiology of typhoid fever in Albania)

Benusi L.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1961:59-70

Disa nga të dhënat mbi veset reumatizmale gjatë gravidancës (Some data on the rheumatic vitia cordis during pregnancy)

Rusi H.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1961:71-81

STUDIME EKSPERIMENTALE (EXPERIMENTAL TECHNIQUES)

Disa të dhëna mbi veprimin metabolik të ujit mineral të Glinës (Some data about the influence of the water of Glina on metabolism)

Tepelena P.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1961:82-86

KUMTESA (COMMUNICATIONS)

Shock-u anafilaktik mortal nga bipenicillina (A fatal anaphylactic shock caused by penicillin)

Pavli P/

Buletin i Shkencave Mjekësore 1961:87-91

Sindromi Demons Meigs provokues nga adenokistoma papilliferum (The Demons-Meigs syndrom)

Bitri P., Gjura P.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1961:92-96

Mbi një rast embolektomie (A case of embolectomy)

Gaçja P.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1961:97-100

JETA SHKENCORE (SCIENTIFIC LIFE)

Buletin i Shkencave Mjekësore 1961:101-105

LAJME SHKENCORE (SCIENTIFIC NEWS)

Buletin i Shkencave Mjekësore 1961:106-155