HOME              PRINT  ISSN 2412-6373  | ONLINE ISSN 2413-3892

 feed-image AJMHS Feed  

The ALBANIAN JOURNAL of MEDICAL
and HEALTH SCIENCES

The Official Journal of the University of Medicine, Tirana
Formerly "Bulletin of Medical Sciences"

► Full PDF

Buletin i Universitetit Shtetëror të Tiranës (Bulletin of Tirana State University); Seria Shkencat Mjekësore 3  (Medical Sciences Series 3) Viti 1998  (Year 1998)

PËRMBAJTJE (CONTENTS)

Krahasimi i analgjezisë post operatore morfinike nëpërmjet dhënieve epidurale dhe intramuskulare  (Epidural morphine versus intramuscular route for post-operative analgesia)

Hoxha A., Boçari G., Xhaxho R., Fino A.

Buletini i Shkencave Mjekësore 1998:1-4

Kultura qelizore me cikël të shkurtër  (Tissue culture)

Çeka Xh., Kone E.

Buletini i Shkencave Mjekësore 1998:5-8

Hiperglicemia në të sëmurët jodiabetikë në stadin akut të infarktit të miokardit , shpeshtësia dhe rëndësia klinike e saj (Hyperglycemia in nin-diabetic patients at the acute stage of the infarct of mycarde – its frequency and its clinical importance)

Caridha A., Ndrepepa Gj., Kondili A., Balla I.

Buletini i Shkencave Mjekësore. 1998:9-15

Raporti Na/K në urinën e 24 orëve tek të sëmurët me gurë veshkorë (Na/K ratio in 24-hour urine in stoneformer patients)

Bulo A., Zhegu Z., Buzo S., Koci K., Ndrepepa Gj., Marku N.

Buletini i Shkencave Mjekësore:1998:16-22

Rëndësia e ndjekjes dhe trajtimi i komplikimeve të transplanteve kardio-pulmonare dhe ose/pulmonare (The importance of monitoring and treatment of Heart-Lung and Lung transplant complications)

Zgjani M.

Buletini i Shkencave Mjekësore:1998:23-27

Shkurtimi i radiusit në sëmundjen  e KienBock (Radial shortening in Kienbock disease)

Gjata V.

Buletini i Shkencave Mjekësore. 1998:28-32

Sindroma dermorespiratore tek fëmijët 3 muaj-15 vjeç  (Dermorespiratory syndroms in children aged 3 months-15years)

Luka H.

Buletini i Shkencave Mjekësore. 1998:33-37

Efekti i bronkodilatatorëve në të sëmurët me bronkopenumoni kronike obstruktive ) Effect of bronchodilators in patients suffering from COPD)

Vakëflliu Y.

Buletini i Shkencave Mjekësore 1998:38-41

Shpërndarja gjeografike dhe moshore e arteriopative kronike të gjymtyrëve të poshtme në Shqipëri , bazuar në të dhënat angiografike (The demographic distribution and the incidence by age-groups in 356 patients with inferior obliterating  arteriopathy hospitalized in the clinic of angiosurgery)

Hoxha A., Gjokutaj A., Karaj H., Preza K.

Buletini i Shkencave Mjekësore1998:42-45

Aspekte të epidemiplogjisë së kancerit të nazofaringut , laringut si edhe pulmonary në Shqipëri. (Aspects on the epidemiology of the cancer larynx nasopharynx and pulmonary in Albania)

Sallaku A., Jorgoni F., Sala E.,  Kadare Sh., , Pelvneshi A.

Buletini i Shkencave Mjekësore 1998:46-50

Parashikimi i qëndrueshmërisë së klorhidratit të tiaminës në tretësirat për injeksion (Shelf-life prediction of thiamine HCl in injectable solutions)

Mustafaj E., Durrësi S.

Buletini i Shkencave Mjekësore 1998:51-54

Evolucioni i kontracepsionit në Shqipëri në funksion të strukturës moshore të aborteve  (The evolution of contraception in Albania related with the age structure of the aborts)

Jorganxhi D.

Buletini i Shkencave Mjekësore 1998:55-60

Aspekte epidemiologjike të tifos abdominale dhe të paratifos në rrethin e Fierit gjatë viteve 1980-1994 (Epidemiological aspects of typhoid and paratyphoid fever in Fieri district, during the years  1980-1994)

Apostoli A., Kraja Dh.

Buletini i Shkencave Mjekësore 1998:61-70

Studim mbi infeksionet gjenitale të shkaktuara nga Chlamydia Trachomatis (Study on the genital infections caused by Chlamydia trachomatis)

Haxhiu M., Papajorgji M.

Buletini i Shkencave Mjekësore 1998:71-74

Të dhëna kliniko citogjenike të trizomisë (Trisomy 21 syndrome is the most frequent disease at the birth)

Laku A., Mokin V.

Buletini i Shkencave Mjekësore. 1998:75-81

Nivelet e methoglobinemisë në fëmijët e rrethit të Lushnjës (Levels of the methemoglobinemy among the children of district of Lushnja)

Bardhoshi A., Tabaku A., Gjoka M.

Buletini i Shkencave Mjekësore 1998:82-87

Lemboja muskulo-kutane e latismus dorsi dhe aplikimi i saj praktik  (The musculo-cutaneous flap of Latissimus Dorsi and her practical application)

Belba Gj.

Buletini i Shkencave Mjekësore1998:88-93

Desensibilizimi me aspirinë në të sëmurët me sindromë Fernand- Widal (Desensitization with aspirin of the patients with syndrome Fernand-Widal)

Qirko E., Priftanji A.

Buletini i Shkencave Mjekësore 1998:94-96

Diabeti i sheqerit dhe mikroangiopatia diabetie (Retinopatia dhe nefropatia diabetike )Diabetes Mellitus and diabetic microangiopathy  (Diabetic retionopathy and nephropathy)

Fureraj Th.

Buletini i Shkencave Mjekësore 1998:97-101

Manifestimet ekstrahepatike të sëmundjes Wilson në vendin tone (Extrahepatic manifestions of Wilson`s disease)

Adhami J., , Cullufi P.

Buletini i Shkencave Mjekësore. 1998:102-105

Indeksi i nevojës së trajtimit ortodontik  (IOTN) dhe përdorimi i tij në shërbimin ortodontik. Studimi epidemiologjik. (Index of orthodontic treatment need)

Mulo V.

Buletini i Shkencave Mjekësore. 1998:106-114

Artikuj të përmbledhur

Buletini i Shkencave Mjekësore. 1998:117-132