HOME              PRINT  ISSN 2412-6373  | ONLINE ISSN 2413-3892

 feed-image AJMHS Feed  

The ALBANIAN JOURNAL of MEDICAL
and HEALTH SCIENCES

The Official Journal of the University of Medicine, Tirana
Formerly "Bulletin of Medical Sciences"

► Full PDF

Buletin i Universitetit Shtetëror të Tiranës (Bulletin of Tirana State University); Seria Shkencat Mjekësore 3 ( Medical Sciences Series 3 ) Viti 1987  (Year 1987)

PËRMBAJTJA (CONTENTS)

Mbrojta e shëndetit në punë , një nga drejtimet më themelore të zhvillimit dhe të demokratizimit     të shërbimit shëndetësor (Health protection at work , one of the fundamental orientations towards the development and democratization  of the health service)                                                

Sarolli Y., Skënderaj S., Memi H.              

Buletin i Shkencave Mjekësore 1987:3-9          

Trajtimi i kolecistitit akut kalkuloz (Treatment of acute calculous cholecystitis)             

Xhaja R.                                    

Buletin i Shkencave Mjekësore 1987:11-15                                                                         

Insulti iskemik me origjinë nga sëmudjet e zemrës (Ischemic insult of heart disease origin)

Tamburi T., Qirko S., Boçari G.                   

Buletin i Shkencave Mjekësore 1987:17-21                

Probleme të vdekshmërisë perinatale (VP) dhe prematuranca në qytetin e Shkodrës  për vitin 1980-1984 (Problems of perinatal mortality and premature births in the city of Shkodra in the years 1980-1984)

Gjylbegaj Xh.                                                    

Buletin i Shkencave Mjekësore 1987:23-31                              

Bajpasi jashtë-brendakafkor në trajtimin e sëmundjev cerebrovaskulare (The STA-MCA bypass in the treatment of cerebrovascular diseases)                                                    

Petrela M., Kurti Xh., Serezi M., Xhumari A.,  Leka Ll.                         

Buletin i Shkencave Mjekësore 1987:33-39                                   

Të dhëna mbi tumoret testikulare malinje (Data on malignant testicular tumors)                 

Karaj A.                                          

Buletin i Shkencave Mjekësore 1987:41-44                  

Diagnoza radiologjike e hipertensionit mushkëror tek sëmundjet reumatizmale të zemrës (Radiologic evidence of pulmonary hypertension in rheumatic heart diseases) 

Çela M., GodaA.,  Kastrati A., KondiliA., Berisha S.             

Buletin i Shkencave Mjekësore 1987:45-51                      

HIGJIENË DHE EPIDEMIOLOGJI (HYGIENE AND EPIDEMILOGY)           

Panhipogamaglobulinemi e përbashkët e ndryshueshme idiopatike me imunopamjaftueshmëri qelizore me shfaqje të hershme (Common variable idiopathic panhypogammaglobunemia , with early manifestations of cellular immunodeficiency)               

Kraja Dh., Ceka Xh.,  Korbeci B.,  Koçi J.                            

Buletin i Shkencave Mjekësore 1987:53-60                   

Toleranca e glukozës dhe hepatitet virale  (Glucose tolerance and virus hepatitis)            

Kalo T., Pano K., Beqo E., Agaçe F.                             

Buletin i Shkencave Mjekësore 1987:61-70      

Kërkime serologjike me metodat e imunoelektroforezës dhe imunofluoreshencës së tërthortë në diagnozën e mikozave sistemike të shkaktuara nga kërpudhat oportuniste (A serologic survey using the immunoelectrophoresis and the indirect immunofluorescence test for  the detection of systemic mycosis due to opportunistic fungs)  

Papajorgji M.,  Gusmari V.         

Buletin i Shkencave Mjekësore 1987:71-77          

Studime mbi shkallën e ndotjes së ujrave të lumit Erzen (A study of the degree of the contamination of the water of the river Erzen)     

Bakli R.                 

Buletin i Shkencave Mjekësore 1987:79-83              

Ethet hemorragjike me sindromë veshkore në një vatër në Librazhd (Hemorrhagic fever with kidney syndrome in a focus in the district of Librazhd)     

Eltari E., Hasko I., Mena S.,  Zeka S.         

Buletin i Shkencave Mjekësore 1987:85-89             

STOMATOLOGJI   (STOMATOLOGY)

Analiza e fushës prototike dhe rëndësia e saj në cilësitë e përgatitjes së protezave të plota. (Analysis of the prothetic field and its importance in preparing full dentures) 

Toti F., Qafmolla R.,  Koçi N.           

Buletin i Shkencave Mjekësore 1987:91-95

Domosdoshmëria e mjekimit ortodontiko-ortopedike në  disa raste (The necessity of orthodenticorthopedic treatment)   

Basha A., Toti F.,  Muça H.        

Buletin i Shkencave Mjekësore 1987:97-103           

KUMTESA    (COMMUNICATIONS)

Një rast me anomali Ebstein (A case of Ebstein anomaly)                 

Brokaj S., Janina M., Lezha M., Kondi M., Ndrepepa Gj. , Popa Y.         

Buletin i Shkencave Mjekësore 1987:105-110

Mbyllja parësore e plagës perineale në heqjen abddomino-perinale të rektumit (Primary closure of the perineal wound in abdomino-perineal excision of the rectum)                             

Mazreku A., Karaj A.                

Buletin i Shkencave Mjekësore 1987:111-114                

Fistula duodeno-kolikie beninje (Benign duodeno-colic fistula)               

Golloshi V.,  Mëlyshi K.               

Buletin i Shkencave Mjekësore 1987:115-122                        

Rikostruksioni i qafës së me lembon muskulo-kutane të pectoralis major (Reconstruction of the neck by using musculocutaneous grafts from the pectoralis major region)                                                  

Belba Gj.                                    

Buletin i Shkencave Mjekësore 1987:123-129           

Një rast helmimi akut nga aspirina (A case of acute aspirin intoxication)              

Juca B.,  Pecani N., R. Agalliu              

Buletin i Shkencave Mjekësore 1987:131-135             

EKSPERIMENTALE (EXPERIMENTAL WORKS)

Ndikimi i insuficiencës  placentare të induktuar me gonadotropinë korionike në vdekshmërinë përreth lindjes. (Effect of placental insufficiency induced by chorionic gonadotropine on perinatal mortality (an experimental  study)              

Theodhosi Gj., Braho S., Kashari A., Haxhihyseni E.      

Buletin i Shkencave Mjekësore 1987:137-143

TË NDRYSHME (MISCALLENOUS)

Mbi hartimin e terminologjisë  shqipe të mjekësisë dhe ‘ Fjalorin e termave të anatomisë’ (On the preparation of the Albanian Terminology of medicine abd ‘ The vocabulary of terms of anatomy’)      

Qiriazati K., Çako B.        

Buletin i Shkencave Mjekësore 1987:145-153