HOME              PRINT  ISSN 2412-6373  | ONLINE ISSN 2413-3892

 feed-image AJMHS Feed  

The ALBANIAN JOURNAL of MEDICAL
and HEALTH SCIENCES

The Official Journal of the University of Medicine, Tirana
Formerly "Bulletin of Medical Sciences"

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 3 Viti 1986

Bulletin of Tirana State University, Medical Sciences Series 3, Year 1986

PËRMBAJTJA

CONTENTS

Zbatimi i politikës shëndetësore në zhvillimin shkencor të shëndetësisë në zhvillimin    shkencor të shëndetësisë popullore

(The health policy of the Party in the scientific development of our public health)

Ajli Alushani 

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 3; 1986 ;9

Disa konkluzione mbi zhvillimin e Konferencës Shkencore të Mjekësisë.

(Conclusions on the proceedings of the scientific Conference on Albanian Medicine) 

Petrit Gaçe     

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 3; 1986 ;21     

Mbi zhvillimin e punimeve në seksionin e shkencave fondamentale (paraklinike) të Konferencës Shkencore të Mjekësisë

(Information on the proceedings of the section of fundamental paraclinical services of the scientific conference on Albanian Medicine)      

Pëllumb Bitri 

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 3; 1986 ;31

Zhvillimi i shërbimit ostretrik-gjinekologjik dhe evoluimi i mendimit shkencor në këtë fushë

(Development of the service of obstretics and gynecology and the evolution of scientific thought in that area)          

Koço Glozheni

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 3; 1986 ;41

Mbi punimet e seksionit të  sëmundjeve të brendshme në Konferencën Shkencore të   Mjekësisë Shqiptare

(On the proceedings of the section of internal diseases of the Conference on Albanian Medicine)

Josif. E . Adhami       

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 3; 1986 ;49

Mbi punimet e seksionit të neuropsikiatrisë dhe neurokirugjisë të Konferencës Shkencore të Mjekësisë

(Evaluantion of the studies presented at the section of neuropsychiatry and neurosurgery of the scientific conference on Albanian medicine)

Bajram Preza 

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 3; 1986 ;55

Mbi punimet e seksionit të penumophitisiology at the scientific health conference     

(Proceedings at the section of penumothisiology at the scientific Conference on Albanian medicine)

Shefqet Ndroqi           

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 3; 1986 ;61     

Mbi punimet e seksionit të kardiologjisë në Konferencën Shkencore të Mjekësisë Shqiptare        

(Value of the proceedings of the section of cardiology and cardiosurgery at the scientific health Conference)           

Sabit Brokaj   

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 3; 1986 ;69

Mbi rezultatet e mjekësisë Ushtarake të Konferencës Shkencore të Mjekësisë      

(Achievements in military medicine presented at the national health Conference)  

Veli Toto, Spiro Dedja          

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 3; 1986 ;75

Mbi punimet e seksionit të stomatologjisë në Konferencën Shkencore të Mjekësisë Shqiptare

(Proceedings at the section of stomatology of the scientific Conference on Albanian medicine)

Dhori Pojani  

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 3; 1986 ;75

Mbi rezultatet e arritura në seksionin e ORL-okulistikës (për problemet e okulistikës) të Konferencës Shkencore të Mjekësisë.           

Evaluation of the studies presented at the ORL-oculistic section ( on the  problems of oculistic ) of the scientific Conference on Albanian medicine           

Gjergji Cepa              

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 3; 1986 ;79     

Ndikimi i lindjeve binjake në patologjitë perinatale

(Effects of twin birth on perinatal pathology)

Xhavid Gjylbegaj      

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 3; 1986 ; 87

Probleme të sterilitetit mashkullor që janë pasoja të ndërhyrjeve kirurgjikale

(Problems of sterility due to surgical intervention)

Vladimir Luçi, Mehdi Shehu 

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 3; 1986 ; 95

Mbi trajtimin e shtatzënisë jashtë mitre               

(Treatment of extra uterine pregnancy)    

Gjergji Theodhosi, Zef Zefaj 

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 3; 1986 ; 105

Eksklampsitë dhe trajtimi i tyre    

(Eclampsia and its treatment)

Rahim Gjika  

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 3; 1986 ; 113

Të dhëna klinike –stastikore mbi 28 raste me hematoma intrakranike pastraumatike

(The study of 28 cases of post-traumatic intracranial hematoma)

Stavri Furxhi, Arqile Apostoli

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 3; 1986 ; 119  

Kanceri parësor i stomakut të operuar për sëmundje ulceroze (K PC)    

(Primary gastric cancer after resection for ulcer)

Vangjush Galloshi, Ardi Tirana

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 3; 1986 ; 131

Diarretë dytësore pas operimeve në stomak për sëmundjen ulceroze gastroduodenale

(Stomach post operation secondary diarreas on gastro-duodenal ulcer diseases)

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 3; 1986 ; 145  

HIGJIENË  DHE EPIDEMIOLOGJI       

HYGYENE AND EPIDEMIOLOGY

Tipizimi elektroferik i rotaviruseve dhe rëndësia epidemiologjike e elektroforetipeve

(Electrophoretic typing of rotaviruses and the epidemiologic significance of the electrophoretus)

Betim Byku                

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 3; 1986 ; 161              

STOMATOLOGJI  

STOMATOLOGY

Të dhëna mbi sasinë e fluorit të eliminuar me anë të urines dhe pështymës.    

 (Data on the amount of fluorine eliminated with the urine and the saliva) 

Pavli Kongo, Bensik Juca, Gjok Vuka

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 3; 1986 ; 167

RECENSIONE

RECENSIONS         

Recension i librit ‘Diagnoza dhe mjekimi i traumave kraniocerebrale’ i Agim Kolosit

(Recension of the book ‘ Diagnosis and traitment of the craniocerebral traumatis’ by Agim Kolosi)

Izet Çuli         

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 3; 1986 ; 173