HOME              PRINT  ISSN 2412-6373  | ONLINE ISSN 2413-3892

 feed-image AJMHS Feed  

The ALBANIAN JOURNAL of MEDICAL
and HEALTH SCIENCES

The Official Journal of the University of Medicine, Tirana
Formerly "Bulletin of Medical Sciences"

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 3 Viti 1983

Bulletin of Tirana State University, Medical Sciences Series 3, Year 1983

PËRMBAJTJA

CONTENTS

Për një përcaktim dhe koordinim më të mirë të veprimtarisë kërkimore shkencore në sektorin e shëndetësisë.

(For a better definition and coordination of the research activities in health sector)

Zana Tabaku  

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 3; 1983;3        

Diagnostikimi radiozotopik i hipersplenizimit në të sëmurët me cirrozë të mëlçisë.    

(Radioisotopic diagnosis of hypersplenism in patients with liver cirrhosis)       

Bardhi Çako   

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 3; 1983;7

Rëntgendiagnostika e tumoreve të gjëndrave të pështymës        

(Rontgen diagnosis of Salivary gland tumors)      

Hysen Karaj, Thimi Teta, Enver Muça         

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 3; 1983;15

(Rëndësia e provave biologjike në reumatizimin artikular akut (RAA) në moshën fëminore)           

The significance of laboratory tests in rheumatic fever  

Thoma Kristo             

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 3; 1983;25

Aftësia në punë e të sëmurëve me tuberkuloz të mushkërive zbuluar për herë të parë.

(The capacity for work of patients with primary lung tuberculosis)

Shaqir Karaulli

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 3; 1983;33

Vlerat audiometrike në efuzionet ngulmuese të veshit të mesëm.           

(The value of audiometry in persistent effusions of the middle ear)           

Pjerin Radovani

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 3; 1983;43

Hepatiti viral në fëmijë

(Virus Hepatitis in children )

Petrika Troja, Domenika Prenga, Zhuljeta Lena , Genc Sulçebe

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 3; 1983;49

Të dhëna histopatologjike në përfundim të fazës akute të hepatitit viral me AgHBs pozitiv dhe bartësit e tij.

Histopathologic findings in the late stages of acute virus hepatitis persistently HBSAg positive and in  HBsag carriers.

Ismet hasko, Gojart Cerga     

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 3; 1983;54      

Probleme të etiologjisë e të incidences së glomerulonefritit akut

(Some problems about the etiology and incidence of acute glomerunephritis)                

Alketa Koroshi, Nestor Thereska,                 

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 3; 1983;61

Rëndësia e analizave biotoksikologjike për zbulimin e hershëm të saturnizimit

(The importance of biotoxicological examinations in the early detection of saturnism)

Klara  Troja   

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 3; 1983;69      

HIGJIENË DHE EPIDEMIOLOGJI

HYGIENE AND EPIDEMIOLOGY

Mbrojtja kundër difterisë të moshave 6 –muaj- 12 vjeç gjatë periudhës 1976-1980

(Levels of anti-diphteria protection of children aged between 6 months and 12 years during the period 1976-1980)

Jolanda Koçi, Napolon Skënderi, Jetmira Mandia    

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 3; 1983;77

STOMATOLOGY   

STOMATOLOGJI  

Studimi eksperimental i ndikimit të mbylljes traumatike dhe protezave të vëna keq.         

(An experimental study of the effects of traumatic occlusion and faulty prostheses on the development of odontopathies)

Ruzhdije Qafmolla, Skënder Çiço, Xhavid Ulqini

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 3; 1983;87      

KUMTESA

COMMUNICATIONS        

Pankreatit akut gjatë lupusit eritematoz të diseminuar  

(Acute pancreatitis in the course of disseminated lupus erithematosus (DLE))                      

Josif. E Adhami.

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 3; 1983;91

EKSPERIMENTALE

EXPERIMENTAL WORKS

Helmimet eksperimentale nga pesticidet organonklorike . Të dhëna klinike dhe anatomopatologjike

(Experimental posisoning with chloroganic substances. Clinical , physiopahtologic and anatomopatho logjic findings).      

Bajram Preza, Skënder Skënderaj, Shyqyri Subashi 

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 3; 1983;97      

Ndikimi i disa pastave stomatologjike tek inflamacioni eksperimental           

(The effect of some sotmatologic pastes on experimental inflammation)

Sehazi Braho, Shyqyri Subashi, Pavli Kongo, Vangjel Loli 

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 3; 1983;107