HOME              PRINT  ISSN 2412-6373  | ONLINE ISSN 2413-3892

 feed-image AJMHS Feed  

The ALBANIAN JOURNAL of MEDICAL
and HEALTH SCIENCES

The Official Journal of the University of Medicine, Tirana
Formerly "Bulletin of Medical Sciences"

► Full PDF

Buletin i Universitetit Shtetëror të Tiranës (Bulletin of Tirana State University); Seria Shkencat Mjekësore 3 (Medical Sciences Series 3) Viti 1979 (Year 1979)

PËRMBAJTJA (CONTENTS)

Fakulteti i Mjekësisë në 35 –vjetorin e Çlirimit të Atdheut (The faculty of medicine on the 35th anniversary of the Liberation of the country)                   

Pistoli Ç.                                                                                                                                                                    

Buletini i Shkencave Mjekësore 1979:3-7

Shërbimi shëndetësor gjatë luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare të popullit shqiptar ( 1939-1944)   (The health service during the national –Liberation war of the Albanian people (1939-1944))              

Gjonça L.,  Qirko E.                                                                                                                                                  

Buletini i Shkencave Mjekësore 1979:9-21

Farmaceutika – vepër e Partisë  (Pharmaceutics – an achievement of the Party)                                          

Goda P., Kapaj L., Ohri L, Karaulli M.                                                                                                                     

Buletini i Shkencave Mjekësore 1979:23-30                                                

Disa tregues kimikë dhe fizio-kimikë si dhe vlera mjekësore e ujit mineral të Karbunarës në rrethin e Lushnjës (Chemical and physicochemical properties and therapeutic value of the Karbunara mineral Waters  in the district of Lushnja)                                                                                                                                   

Dani G.                                                                                                                                                                      

Buletini i Shkencave Mjekësore 1979:31-40

Mbi mundësinë e përgatitjes në farmacitë tona të preparatit Otic-Cotymolin (Otiobotic) (Possibilities of preparing Otic- colimycin (Otiobotic) in our pharmacies)           

Guga E.                                                                                                                                                                      

Buletini i Shkencave Mjekësore 1979:41-46

Përcaktimi i moshës së rritur me anën e studimit të eshtrave të skeletit  (Assesment of the age of adults through the study of the bones of the skeleton)                                        

Çipi B.                                                                                                                                                                        

Buletini i Shkencave Mjekësore 1979:47-58

Forma e eozinofileve dhe eozinofilia në disa sëmundje alergjike të lëkurës (The form of the eosinophiles and eosinophilia in some allergic skin diseases)           

Caridha M., Gjino V. , Kasa L., Shehu L.                                                                                                                 

Buletini i Shkencave Mjekësore 1979:59-64

Hulumtimi i metabolizmit të katekolaminave në sëmundjen e hipertonisë (Investigation in the metabolism of catecholamines in the hypertensive disease)                                                                       

Leskoviku S.                                                                                                                                                              

Buletini i Shkencave Mjekësore 1979:65-68                                                                                                            

HIGJIENË DHE EPIDEMIOLOGJI (HYGIENE AND EPIDEMIOLOGY)

Enterobakteriacetë e veçuara në infeksionet urinare dhe ndjeshmëria  tyre ndaj streptomicinës dhe tetraciklinës  (Entrobacteria isolated in urinary infections and their sensitivity to streptomycin and tetracycline)                                                                                                                                                                  

Duraku E.                                                                                                                                                                   

Buletini i Shkencave Mjekësore 1979:69-79                                                

STOMATOLOGJI (STOMATOLOGY)

Disa konsiderata mbi proceset inflamatore akute të regjionit maksilo-facial për periudhën 1973-1976 (Considerations on the acute inflammatory processes of the maxillo-facial observed during the period 1973-1976)                                                                                                                

Pojani  Dh.                                                                                                                                                                 

Buletini i Shkencave Mjekësore 1979:81-86

Përhapja e anomalive të dhëmbëve tek fëmijët e qytetit të Tiranës (Frequency of the anomalies of the teeth among the children of Tirana)                                  

Basha A., Lira Dh., Toti F., Hoxha O., Sina B., Muça H.                                                                                         

Buletini i Shkencave Mjekësore 1979:87-94

Dy raste me sarkoidozë të regjionit maksilo-facial (Two cases of sarcoidosis of the maxilla-facial region)

Gjini S.                                                                                                                                                                       

Buletini i Shkencave Mjekësore 1979:95-99                        

EKSPERIMENTALE  (EXPERIMENTAL WORKS)

Roli  i dozave të Endoksanit në mjekimin e hepatiteve kronike eksperimentale (Role of the dosage of Endoxan in the treatement of chronic hepatitis)                 

Adhami J., Bregu R., Ostreni F.                                                                                                        

Buletini i Shkencave Mjekësore 1979: 101-116                                           

KUMTESA (COMMUNICATIONS)                    

Një mënyrë e veçantë për largimin e trupave të huaj jomagnetikë nga trupi qelqor  (A special technique of removing nonmagnetic foreign bodies from corpus vitreum)                                 

Cepa GJ.                                                                                                                                                                    

Buletini i Shkencave Mjekësore 1979:117-121                                

Ndërlikime korneale nga Indometacina dhe Rezokina (Corneal complications due to Indomteacine and resochine)                                                                                                                                                         

Aroni A.                                                                                                                                                                     

Buletini i Shkencave Mjekësore 1979:123-125                    

Mbi një variacion të harkut të aortës  (A variation of the aortal arch)                                                                       

Gabrani S.                                                                                                                                                                  

Buletini i Shkencave Mjekësore 1979:127-132

Një rast me sindromën displazi olfakto-gjenitale  (A case of olfacto-genital dysplasic syndrome)            

Luçi V.                                                                                                                                                                       

Buletini i Shkencave Mjekësore 1979:133-137

Salmonella Typhinirium e izoluar nga L. cerebrospinal. (Salmonella typhirium isolated from the cerebrospinal fluid)                                                                                                                                     

Doko S., Goga L.                                                                                                                                                        

Buletini i Shkencave Mjekësore 1979:139-141