HOME              PRINT  ISSN 2412-6373  | ONLINE ISSN 2413-3892

 feed-image AJMHS Feed  

The ALBANIAN JOURNAL of MEDICAL
and HEALTH SCIENCES

The Official Journal of the University of Medicine, Tirana
Formerly "Bulletin of Medical Sciences"

► Full PDF

Buletin i Universitetit Shtetëror të Tiranës (Bulletin of Tirana State University); Seria Shkencat Mjekësore 3 (Medical Sciences Series 3) Viti 1977 (Year 1977)

PËRMBAJTJA (CONTENTS)

Përvetësimi i dijenive profilaktike dhe zbatimi i tyre në jetë ( The acquisition of    prophylactic knowledge and its application in practice)                                                                       

Skënderaj S.                                                                                                                                 

Buletin i Shkencave Mjekësore 1977: 3-8

Aparatet e përdorura në mjekimin e anomalive të nofullave dhe të dhëmbëve ( Apparatus used in the treatment of anomalies of the jaws and teeth)                                                            

Lira Dh., Papajorgji N., Dano Xh., Murati M.                                                                                     

Buletin i Shkencave Mjekësore 1977: 9-15

Sinoviti vilonodular pigmentoz i artikulacionit të gjurit ( Pigmented villonodular synovitis of the knee)                                                                                                             

Boga P.                                    

Buletin i Shkencave Mjekësore 1977:17-23

Të dhënat elektrokardiografike dhe fonokardiografike në të sëmurët me syndrome të prolapsit të valvulës mitrale ( Electrocardiography and phonocardiography findings in the    syndrome of mitral valve prolapse)                                                                                                  

Kostaqi M., Lloshi M.                                                                                          

Buletin i Shkencave Mjekësore 1977: 25-30

Vlera diagnostike e punksioneve biopsive të mëlçisë të kryera në repartin infektiv   (Diagnostic value of liver puncture biopsy performed at the infectious department of the hospital)                                                                       

Tavanxhi K., Guxho L. 

Buletin i Shkencave Mjekësore 1977: 31-36

Hipertonia në materialin prozekturial gjatë viteve 1964-1975 ( Hypertension in the autopsy   material of the period 1964-1975)  

Harito F.                                                  

Buletin i Shkencave Mjekësore 1977:37-43

Mbi disa veçori kliniko-obsretrikale të pluriparitetit të lartë ( Some clinic-obstetrical particularities  of high pluriparity)                

Gjika R.                                                      

Buletin i Shkencave Mjekësore 1977:45-49

Trajtimi kirurgjikal i hispospadive balanike (Surgical treatment of balanic hyspospadias)             

Tartari F.                            

Buletin i Shkencave Mjekësore 1977:51-53

Mosprekja e pulsit në arterien dorsalis –pedis dhe tibialis posterior (Impalpable pulse of    the arteries dorsalis pedis and tibialis posterior)              

Heqimi Ll.                      

Buletin i Shkencave Mjekësore 1977: 55-59

Rëndësia e përcaktimit të drejtë të madhësisë vertikale në okluzionin qëndror dhe veçoritë   e përsëritjes së protezave totale me okluzion të ulët (Importance of the correct determination of the vertical dimension in central occlusion of the teeth and the peculiarities of repeated total  prothesis with low occlusion)                                   

Buletin i Shkencave Mjekësore 1977: 72- 77          

HIGJENË DHE EPIDEMIOLOGJI ( HYGENE AND EPIDEMIOLOGY)

Çrregulimet e homeostazës gjatë hepatitit viral ( Disorders of  Haemostasis in viral hepatitis)                                                                                                                                  

Pulo J., Shomo P., Kraja Dh.                                                                      

Buletin i Shkencave Mjekësore 1977:79-84

EKSPERIMENTALE (EXPERIMENTALS WORK)

Veprimi i acetatit të hidrokortizonit dhe endoksanit në hepatitet alergjike eksperimentale (Effects of hydrocortisone acetate and endoxan on experimental allergic hepatitis)                    

Adhami J., Bregu R., Ostreni F.dhe laborante Alimehmeti L.                              

Buletin i Shkencave Mjekësore 1977:85-94

Zbulimi i hershëm i infarktit eksperimental të miokardit me metoda histokimike (Early  detection  of the histochemical changes in experimental myocardial infarction) 

Cerga G.                        

Buletin i Shkencave Mjekësore 1977:95-100

KUMTESA (COMMUNICATIONS)

Roma Groenblad- Strandberg dhe angjiografia me fluoresceinë në angioid streaks (The Groenblad- Strandberg syndrome and fluorescein angiography in agoid streaks)

Cepa Gj.                                               

Buletin i Shkencave Mjekësore 1977:101-109

Epulisi kongjenital i të porsalindurve ( Congenital epulis in a newborn)                          

Rroku Ç.                                    

Buletin i Shkencave Mjekësore 1977:111-117

RECENSIONE (REVIEWS)

Recension i librit “ Anestezia lokale dhe teknika e heqjes së dhëmbëve “ i autorëve Dhori Pojani, -Isuf Kasapi-.           

Koçi Th.                                                                

Buletin i Shkencave Mjekësore 1977:119-120

Recension i librit “ Insultet cerebrale’’ i autoritDr. Hysen Baboçi.                      

Çulli I.                                                        

Buletin i Shkencave Mjekësore 1977:121-124

Recension i librit “Bruceloza” i autorit Dr. Elmas Tartari        

Llalla K.                        

Buletin i Shkencave Mjekësore 1977:125-127