HOME              PRINT  ISSN 2412-6373  | ONLINE ISSN 2413-3892

 feed-image AJMHS Feed  

The ALBANIAN JOURNAL of MEDICAL
and HEALTH SCIENCES

The Official Journal of the University of Medicine, Tirana
Formerly "Bulletin of Medical Sciences"

► Full PDF

Buletin i Universitetit Shtetëror të Tiranës (Bulletin of Tirana State University); Seria Shkencat Mjekësore 3 (Medical Sciences Series 3); Viti 1976 (Year 1976)

PËRMBAJTJA (CONTENTS)

Suksese të shkëlqyera dhe perspektiva të mëdha zhvillimi në lëmin e arsimit dhe të shëndetësisë (Brillant successes and great prospectives of development in the field of education and public health)

Buletin i Shkencave Mjekësore 1976:3-15

Vendimet e Kongresit të 7 të PPSH—gëzim dhe frymëzim i madh për suksese të reja në të gjitha fushat

Buletin i Shkencave Mjekësore 1976:17-18

35-vjetori i themelimit të PPSH na ngjall optimizëm dhe frymëzim revolucionar për rezultate më të mira në punën tonë edukative, mësimore dhe shkencore (The thirtyfifth anniversary of the Party of labour of Albania inspires us with optimism and revolutionary spirit for better results in our aducational, pedagogic and scientific work)

Peçi H.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1976:19-24

Thellimi i mëtejshëm i boshtit ideologjik marksist-leninist në shkencat mjekësore (The deeper penetration of the Marxisist-Leninist ideologic line in the medical sciences)

Pulo J.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1976:25-29

Nekroza avaskulare e kokës femorale – si ndërlikim i trajtimit konservativ të luksacionit koksofemoral kongjenital (Avascular necrosis of the head of the femur as a consequence of the conservative treatment of congenital coxo-femoral luxation)

Boga P., Gjika E.       

Buletin i Shkencave Mjekësore 1976:31-41

Mjekimi i fibrilacionit dhe i flaterit atrial me anën e goditjes së jashtme elektrike të zemrës (Treatment of atrial flutter and fibrillation by external electric stimulation of the heart)

Kondili A.                  

Buletin i Shkencave Mjekësore 1976:43-54

Mbi adenopatinë trakeo-bronkiale tuberkulare tek të rriturit (Tubercular tracheo-bronchial adenopathies in adults)

Çoçoli H., Ndroqi Sh., Hatibi N.       

Buletin i Shkencave Mjekësore 1976:55-62

Ekstraksioni i kataraktit në sy hipertensiv (Removal of cataract in hypertensive eyes)

Aroni A.         

Buletin i Shkencave Mjekësore 1976:63-68

Matja me radioizotopë e jetëgjatësisë së eritrociteve në kushte normale dhe në gjendje hemolitike (The radioisotope measurement of the survival of red blood cells in normal subjects and in heamolytic conditions)

Çako B.          

Buletin i Shkencave Mjekësore 1976:69-75

Mbi disa aspekte të frakturave të nofullave (Some aspects of the fractures of the jaws)

Gjini S., Pojani Dh.    

Buletin i Shkencave Mjekësore 1976:77-82

Përcaktimi i vlerave medionormale gjatë ekzaminimit kalorik të aparatit vestibular me metodën e Veits (Determination of the average normal values during the caloric examination of the vestibular apparatus by the Veits Method)

Shalari F.        

Buletin i Shkencave Mjekësore 1976:83-86

HIGJIENË DHE EPIDEMIOLOGJI (HYGIENE AND EPIDEMIOLOGY)

Reaksionet dhe imuniteti i vaksinës së fruthit të përgatitur me virusin Chang 47 (Reactions caused and immunity conferred by the measles vaccine prepared from the Chang 47 measles strain)

Papajani K., Muka M., Goga R.                    

Buletin i Shkencave Mjekësore 1976:87-91

STUDIME EKSPERIMENTALE (EXPERIMENTAL TECHNIQUES)

Studime mbi alkaloidet e xhërokullit të vendit tonë (Studies on the alkaloids of the meadow saffron that grows in our country)

Xhillari V.                  

Buletin i Shkencave Mjekësore 1976:93-105

Ndikimi i ujit mineral të Leskovikut mbi funksionin sekretor dhe përbërësit kryesorë të lëngut të stomakut (Effect of the mineral water of Leskovik on the secretory functions and the main components of the gastric juice)

Braho S.         

Buletin i Shkencave Mjekësore 1976:107-116

Veprimi i torilis nodosa në zemrën e kafshëve eksperimentale (Effect of torilis nodosa on the heart of laboratory animals)

Mici V., Qirici A.                  

Buletin i Shkencave Mjekësore 1976:117-124

KUMTESA (COMMUNICATIONS)

Përvoja dhe rezultatet e mjekimit kirurgjikal të prognatisë maksilare në dy etapa (Two-phase surgical treatment of prognathism)

Gjidede Ll.     

Buletin i Shkencave Mjekësore 1976:125-129

Dy raste me sindromën Gougerot-Houwers-Sjogren (Two cases of the Gougerot-Houwers-Sjogren syndrome)

Ulqini Xh.                  

Buletin i Shkencave Mjekësore 1976:131-136

Dysphagia Lusoria (Dysphagia Lusoria)

Golloshi V.    

Buletin i Shkencave Mjekësore 1976:137-141