HOME              PRINT  ISSN 2412-6373  | ONLINE ISSN 2413-3892

 feed-image AJMHS Feed  

The ALBANIAN JOURNAL of MEDICAL
and HEALTH SCIENCES

The Official Journal of the University of Medicine, Tirana
Formerly "Bulletin of Medical Sciences"

► Full PDF

Buletin i Universitetit Shtetëror të Tiranës (Bulletin of Tirana State University); Seria Shkencat Mjekësore 3-4 (Medical Sciences Series 3-4); Viti 1963 (Year 1963)

PËRMBAJTJA (CONTENTS)

Manifestimet anësore të kortikosteroideve gjatë mjekimit të poliseroziteve tuberkulare (Side effects of the trearment with corticoids of tubercular polyserositis)

Adhami J.      

Buletin i Shkencave Mjekësore 1963:3-22                                                                          

Dinamika e variacioneve të glicemisë dhe të aktivitetit beta-amilolitik të plazmës gjatë hepatitit viral  (The variation of glycemia and of the beta-amylolytic activity of the plasma in viral hepatitis)

Papadhimitri O.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1963:23-28             

Dy episode të rickettsiosis endemica murina në qytetin e Tiranës (Two foci of endemic rat rickettsiosis in Tirana)

Dushniku N.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1963:29-33                         

Fëmijët bacilombartës të tipave patogjenë të Escherichia Coli (Children carriers of the pathogenic types of E.Coli)

Cilka S., Malo J.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1963:34-37                                  

Mbi përcaktimin e gradës së gravitetit të lezioneve trupore (Medico-legal evaluation of thoracic wounds)

Çuberi B.                                           

Buletin i Shkencave Mjekësore 1963:38-42

Faqe nga historia e mjekësisë shqiptare (Pages from history of Albanian medicine)

Kërçiku K.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1963:43-53                                                                         

STUDIME EKSPERIMENTALE (EXPERIMENTAL TECHNIQUES)

Rigjenerimi i indit kockor në konditat e veprimit të dezoksikortikosteronacetat (DOKA) (Regeneration of the bone tissues under the action of desoxycorticosterone acetate {D.O.K.A.}) 

Çiço S.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1963:54-65     

KUMTESA (COMMUNICATIONS)

Mbi një rast feokromocitome (A case of pheochromocytoma operated with success)

Hoxha F., Cani P, Bitri P., Burnazi P., Elezi B.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1963:66-73

Disa raste me kerato-akanthomë (5 cases of Keratoacanthoma)

Kërçiku K., Miho. K., Nakuçi M.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1963:74-80                                                                                     

Periarteritis nodosa “sëmundjet e kolagjenit” (Periarteritis on the basis of a disease of the collagen)

Bitri P.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1963:81-89                                                             

Ekinokok i kanalit vertebral me paraplegji inferiore (Echinococcus cystis of the vertebral canal with inferior paraplegia)

Rroku Ç.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1963:90-94                                     

Një rast intoksikacioni me librium (A case of intoxication with librium)

Preza B., Polimeri N.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1963:97-101                                                                       

Mbi pasojat e vonshme të varjeve në litar të ndërprera në dy raste (The late effects of interrupted hanging of two persons)

Pavli P.                                  

Buletin i Shkencave Mjekësore 1963:102-106

Prolaps i mukozës duodenale në divertikul në një person me ulçer gastrike penetrante (Prolapsus of the duodenal mucosis in the form of a diverticulum in a patient with penetrant gastric ulcer)

Ruli V.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1963:107-113                                                                                            

PËRMBLEDHJE NGA LITERATURA E HUAJ (REVIEW OF FOREIGN PUBBLICATIONS)

Buletin i Shkencave Mjekësore 1963:114-136                     

TË REJA SHKENCORE NGA SHTYPI I HUAJ (FOREIGN SCIENTIFIC NEWS)

Buletin i Shkencave Mjekësore 1963:137-185