HOME              PRINT  ISSN 2412-6373  | ONLINE ISSN 2413-3892

 feed-image AJMHS Feed  

The ALBANIAN JOURNAL of MEDICAL
and HEALTH SCIENCES

The Official Journal of the University of Medicine, Tirana
Formerly "Bulletin of Medical Sciences"

► Full PDF

Buletin i Universitetit Shtetëror të Tiranës (Bulletin of Tirana State University); Seria Shkencat Mjekësore 2 ( Medical Sciences Series 2 ) Viti 1987  (Year 1987)

PËRMBAJTJA (CONTENTS)

Vlerësimi angjiografik i aparatit subvalvular mitral në stenozën mitrale të pastër. (Angiographic assessment of the subvalvular mitral apparatus in simple mitral stenosis)                       

Goda A., Meksi F., Berisha S.,  Kondili A., Kastrati A., Kajo E., Tase M.       

Buletin i Shkencave Mjekësore 1987:7-17

Vlerësimi hemodinamik i llojeve të ndryshme të stimulimit kardiak tek të sëmurët pas operimeve me zemër të hapur (Hemodynamic evaluation of the various types of heart stimulation in patients undergoing open heart surgery)                      

Meksi F.     

Buletin i Shkencave Mjekësore 1987:19-23      

Vlerësimi ekokardiografik  i presionit venokapilar mushkërior (Echocardiographic evaluation of the lung veno-capillary pressure)    

Qirko S., Brokaj S., Muka S., Kastrati A., Tase M., Ndrepepa Gj., Berisha S., Popa Y.   

Buletin i Shkencave Mjekësore 1987:25-31 

Metodë për llogaritjen e faktorit të korrigjimit për zmadhimin nga rrezet X në laboratorin e hemodinamikës  (A method of calculating the factor of correction of the size of X-ray images used at the laboratory of hemo-dynamics)   

Kastrati A., Goda A.,  Berisha S.   

Buletin i Shkencave Mjekësore 1987:33-38    

Problemi radiologjik tek të politraumatizuarit (Radiology in multiple traumas)    

Gjonçaj L.      

Buletin i Shkencave Mjekësore 1987:39-45    

Kondromat e kockave të dorës (Chondromas of  the hand’s bone)  

Gjata V., Bakalli V.,  Boga P.  

Buletin i Shkencave Mjekësore 1987:47-61   

Vlerësimi i pengesës dëgjimore tek punëtorët e industries me zhurmë (Assessment of  the loss of  hearing in noisy industries)   

Radovani P.  

Buletin i Shkencave Mjekësore 1987:63-69             

Vlera diagnostike e citologjisë vaginale  (Diagnostic value of vaginal cytology)  

Harasani Xh. 

Buletin i Shkencave Mjekësore 1987:71-77

Studim për indentifikimin  e rrjedhësve të aminave aromatike parësore me ligninë natyrore (Identification of the derivatives of primary aromatic amines by using natural lignin)          

Naraçi T.   

Buletin i Shkencave Mjekësore 1987:79-86    

Të dhëna paraprake mbi alkalozën e ndërthurur metobolike të frymëmarrjes (Preliminary data on complex metabolic respiratory alkalosis)    

Zaganjori R., Buzo S., Kondili A.         

Buletin i Shkencave Mjekësore 1987:87-92    

Çrregullime të ritmit të zemrës në truall të sëmundjeve kardiovaskulare (Rhythm disorders developing on a terrain of cardiovascular disease)     

Aliaj P.      

Buletin i Shkencave Mjekësore 1987:93-98      

HIGJENË DHE EPIDEMIOLOGJI (HYGIENE AND EPIDEMIOLOGY)

Panorama seroepidemoliogjike e infeksionit rubeloik ne vendin tonë para shpërthimit të epidemisë së vitit 1985 (A seroepidemiologic  panorama of the rubella infection in Albania) – period of the epidemic outbreak in 1985)           

Kakarriqi E.            

Buletin i Shkencave Mjekësore 1987:99-114             

Efektshmëria e dyvaksinës diftero-tetanike tek fëmijët distrofë dhe tek ata me të meta mendore (Effectiveness of diphtero-tetanus vaccine in dystrophic or mentally handicapped children)                

Koçi J., Frashëri N.                     

Buletin i Shkencave Mjekësore 1987:115-121                        

STOMATOLOGJI (STOMATOLOGY)                       

Një rast i rrallë i retinimit të dhëmballës së tretë të nofullës së poshtme (A rare case of retention of a third lower molar tooth)                      

Koçi Th., Ibrahimi T.                                             

Buletin i Shkencave Mjekësore 1987:123-128             

KUMTESA (COMMUNICATIONS)

Atrophia gyrata chorioideae et retinea e shoqëruar me zvetënim të ‘njollës së verdhë’. (Atrophia gyrata chorioideae et retinea associated with the deterioration of macula lutea)           

Cepa Gj.      

Buletin i Shkencave Mjekësore 1987:129-134            

Dëmtimi traumatik i mbyllur i ureterit (A closed traumatic injury of the ureter)       

Tartari F., Çapeli S.                            

Buletin i Shkencave Mjekësore 1987:135-139     

Fistula koronaro-kardiale (Coronaro-Cardiac fistula)         

Kristo Th., Niko R., Frashëri A.   

Buletin i Shkencave Mjekësore 1987:141-145   

Mjekimi kirurgjikal i dy rasteve të shurdhuar pas politraumës (Surgical treatment of two deafness following multiple traumas) 

Bajrami D., Kushova Sh.       

Buletin i Shkencave Mjekësore 1987:147-149        

Një rast me gjinekomasti të dyanshme nga një tumor testicular me qeliza të Leydig-ut (A case of bilateral gynecomasty due to a testicular tumor composed of Leydig’s cells)      

A. Karaj,  Harasani Xh.           

Buletin i Shkencave Mjekësore 1987:151-153    

RECENSIONE (RECENSIONS)

Rencension i librit ‘Neuropatitë dhe polineuropatitë’ të Prof. Bajram Prezës (Recension of the book of prof. Bajram  Preza  ‘The neuropathies and the polineuropathies’)   

Çulli I.          

Buletin i Shkencave Mjekësore 1987:155-157