HOME              PRINT  ISSN 2412-6373  | ONLINE ISSN 2413-3892

 feed-image AJMHS Feed  

The ALBANIAN JOURNAL of MEDICAL
and HEALTH SCIENCES

The Official Journal of the University of Medicine, Tirana
Formerly "Bulletin of Medical Sciences"

► Full PDF

Buletin i Universitetit Shtetëror të Tiranës (Bulletin of Tirana State University); Seria Shkencat Mjekësore 2 ( Medical Sciences Series 2) Viti 1980  (Year 1980)

PËRMBAJTJA (CONTENTS)

Të pasyrojmë më thellë orientimin profilaktik të shëndetësisë sonë në punën mësimore dhe shkencore
(To reflect more deeply the prophylactic orientation of our health service in academic and research work)

Pistoli Ç.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1980:3-6

Tuberkulozi i llozhës parotide  (Tuberculosis in the parotid lodge)

Trimçev S.     

Buletin i Shkencave Mjekësore 1980:8-13

Të sëmurët me pneumopati të epidemive gripale të shtruar gjatë viteve 1970-1976 (Patients with pneumopathy due to influenza during the epidemics of 1970-1976)

Shkodra R.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1980:15-24

Tromboembolizmi pulmonary (Pulmonary thromboembolism)

Rroku Ç., Telegrafi Ë.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1980:25-34

Vdekshmëria perinatale në lindjet binjake (Perinatal death rate among twins)

Gjika R.                                                                                                                                  

Buletin i Shkencave Mjekësore 1980:35-41

HIGJIENË DHE EPIDEMIOLOGJI (HYGIENE AND EPIDEMIOLOGY)

Dinamika e florës dermatofitike të vendit tonë për periudhën 1967-1969  (Dynamics of the dermatophytic flora in Albania in the period 1967-1979)

Papajorgji M.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1980:43-53

Mikroflora e infeksioneve piogjene në lëkurë dhe ndjeshmëria e tyre ndaj antibiotikëve
(The flora of pyogenic skin infectious and the sensitivity of the organisms of antibiotics)

Nakuçi M., Gjuraj P., Troja P., Kasaj L.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1980:55-61

Niveli i mbrojtjes ndaj fruthit në vite pas aplikimit të vaksinës së gjallë shumë të dobësuar
(Levels of protection against measles years after the introduction of immunization by a very attenuated live measles vaccine)

Kakarriqi E., Bisha A.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1980:63-75

STOMATOLOGJI  (STOMATOLOGY)

Mjekimi ortopedik i parodontopative me protezat-shinë  (Orthopedic treatment by prosthesis of parodontopathies)

Fico T.,, Qafmolla R.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1980:77-81

Trajtimi i kistave folikulare në kufi ose me penetrim në sinuset maksilare (Treatment of follicular cysts touching or penetrating into the maxillar sinuses)

Qirko Zh.,, Pojani Dh., Skëndo P.                                                                                                     

Buletin i Shkencave Mjekësore 1980:83-90 

EKSPERIMENTALE  (EXPERIMENTAL WORKS)

Ndryshimet patanatomike në sëmundjet akute të rrezes në eksperiment (Pathologic changes in experimental acute radiation disease)

Mëhilli S., Ruka A.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1980:91-98

Anestezia , me tiopental për të operuarit në organe të barkut në kirurgjinë eksperimentale
(Thiopental anesthesia in operations on the abdominal organs in experimental surgery)

Shqina P., Prifti M., Naçi Q.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1980:99-103

Të dhëna praktike dhe eksperimentale mbi përdorimin e joshëzave me fosfur-zink në luftën kundër  brejtësave (Experimental and practical results in the use of zink-phospide baits in the control of rodents)

Andrea Ll., Çoli M.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1980:105-111

KUMTESA  (COMMUNICATIONS)

Një rast me insulinomë i operuar me interes diagnostik e terapeutik (An operated case of insulinoma and its diagnostic and therapeutic interest)

Elezi B., Peçi H.,  Çela H.,, Kadare Sh., Manueke.                                                              

Buletin i Shkencave Mjekësore 1980:113-120         

Një rast bakterimie nga Shigella Sonnei (A case of Shigella Sonnei bacteriemia)

Kraja Dh., Misko V., Goroshiani A.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1980:121-127

PROBLEME AKTUALE TË MJEKËSISË (CURRENT PROBLEMS IN MEDICINE)

Antagonistët e receptorëve H2- histaminikë , veprimi farmakologjik dhe përdorimi klinik. (Antagonists of the h2 –histaminic receptors)

Adhami J.                                                                                                                                                       

Buletin i Shkencave Mjekësore 1980:131-142

Aktivitete shkencore  (Scientific activities at the faculty of medicine)                                               

Buletin i Shkencave Mjekësore 1980:143-152