HOME              PRINT  ISSN 2412-6373  | ONLINE ISSN 2413-3892

 feed-image AJMHS Feed  

The ALBANIAN JOURNAL of MEDICAL
and HEALTH SCIENCES

The Official Journal of the University of Medicine, Tirana
Formerly "Bulletin of Medical Sciences"

► Full PDF

Buletin i Universitetit Shtetëror të Tiranës (Bulletin of Tirana State University); Seria Shkencat Mjekësore 2 (Medical Sciences Series 2) Viti 1979 (Year 1979)

PËRMBAJTJA  (CONTENTS)

Ta ruajmë të pastër mjekësinë tone socialiste nga teoritë idelaiste dhe metafizike (To keep our socialist medicine pure from idealistic and metaphysical theories)                         

Sarolli Y., Vehbiu U.                                                                                                             

Buletini i Shkencave Mjekësore 1979:3-11

Rezultatet e largëta të mjekimit mbi ecurinë e sëmundjes hipertonike (Late results of treatment on the course of hypertensive disease)                                               

Burnazi P.                                                                                                                              

Buletini i Shkencave Mjekësore 1979:13-20

Përcaktimi i funksionit të qelizës hepatike me lëndë radioactive (rozë bengali131-1 Determination of the hepatic cell function by using a radioactive substance (Bengal Rose 131-1)

Bulo J.,, Resuli B.                                                                                                                  

Buletini i Shkencave Mjekësore 1979:21-31

Anomalitë e bashkëlindura kryesisht ato të zemrës në Sindromën Down  (Congenital anomalies , mainly of the heart, in the Down Syndrome)                                          

Rroku Ç, Santo A.                                                                             

Buletini i Shkencave Mjekësore 1979:33-40

Reaksione alergjike nga thumbimi i himenoptereve  (Allergic reactions by the sting of hymenopteres)                                                                                                                

Adhami J., Vileta Dhimitri., Shyri V.                                                                        

Buletini i Shkencave Mjekësore 1979:41-51

Rëndësia e ballafaqimit të të dhënave klinike , radiologjike, bakteriologjike për diagnostikmin e TBC (Importance of the comparing the clinical , radiologic, and bacteriological findings in the diagnosis of tuberculosis)                                  

Ndroqi Sh., , Çoçoli H.,, Bushati J.                                                                           

Buletini i Shkencave Mjekësore 1979:53-60

Çrregullimet e karakterit pas plagosjes së kafkës e të trurit.  (Disorders of the behaviour due to injuries of the skull and the brain)                                                                        

Polimeri N., Pelingu P.                                                                                  

Buletini i Shkencave Mjekësore 1979:61-68

Aspekte të psikozave skizo-afektive  (Some aspects of the schizo-affective psychoses)              

Pikuli T.                                                                                                                                 

Buletini i Shkencave Mjekësore 1979:69-76                                                                                    

STOMATOLOGJI (STOMATOLOGY)

Trajtimi i proceseve inflamatore akute dhe kronike të riakulitizuara të regjionit maksilo-facial në kushte spitalore  (Treatment of acute and exacerbated chronic inflammatory processes of the maxilla-facial region in  hospital condition)                                                            

Gjini S.                                                                                                                                   

Buletini i Shkencave Mjekësore 1979:77-85                                                            

Mjekimi i gërshetuar i disa anomalive të nofullave dhe dhëmbëve (Combined treatment of some anomalies of the jaws and the teeth)            

Lira Dh.                                                                                                                      

Buletini i Shkencave Mjekësore 1979:87-94                                                                                                                        

EKSPERIMENTALE  (EXPERIMENTAL WORKS

Të dhëna paraprake mbi ndryshimet elektroforetike të proteinave në sëmundjen akute të rrezes në kafshë eksperimentale (Preliminary data on the electrophoretic changes in the acute radiation disease in laboratory animals)                                                                         

Mëhilli S., Teli T., Basha Dh., Nasi K.                                                                                             

Buletini i Shkencave Mjekësore 1979:95-101                                                          

KUMTESA    (COMMUNICATIONS)

Një rast fasciole hepatike tek një i rritur   (A case of fasciola hepatica infection in an adult)        

Bozheku N., Cani M., Martini N.                                                                                                      

Buletini i Shkencave Mjekësore 1979:103-106                                                                                

Një rast aksidental vdekjeprurës nga embolia gazoze si pasojë e marrjes së perhidrolit nga goja (A fatal accident of gaseous embolism due to peroral administration of pehyrdrol)   

Meksi S., Juca B.                                                                                                                               

Buletini i Shkencave Mjekësore 1979:107-110                                                                    

PROBLEME AKTUALE TË MJEKËSISË (CURRENT PROBLEMS IN MEDICINE)

Beta-bllokuesit në psikiatri  (Beta-blockers in psychiatry)                                                         

Vehbiu U., Totozani D.,  Peti A., Pikuli T.                                                                                       

Buletini i Shkencave Mjekësore 1979:111-116                                            

Prostaglandinat (Prostaglandines)                                                                                     

Braho S.                                                                                                                                             

Buletini i Shkencave Mjekësore 1979:117-126