HOME              PRINT  ISSN 2412-6373  | ONLINE ISSN 2413-3892

 feed-image AJMHS Feed  

The ALBANIAN JOURNAL of MEDICAL
and HEALTH SCIENCES

The Official Journal of the University of Medicine, Tirana
Formerly "Bulletin of Medical Sciences"

► Full PDF

Buletin i Universitetit Shtetëror të Tiranës (Bulletin of Tirana State University); Seria Shkencat Mjekësore 2 ( Medical Sciences Series 2) Viti 1978  (Year 1978)

PËRMBAJTJA (CONTENTS)

Suksese në luftën kundër tuberkulozit në Republikën Popullore Socialiste të Shqipërisë pas pleniumit të XI të KQ të PPSH (Success in the control of tuberculosis in the People’s Socialist Republic of Albania since the 11th Plenum of  the Albanian Party of Labour)                                                        

Ndroqi Sh.                                                                                                                              

Buletin i Shkencave Mjekësore 1978: 3-10                                        

Gjendja e tensionit arterial në punonjësit e minierave të vendit tonë. (Arterial pressure in mine workers in Albania)                                                               

Rusi H., Selimi E.                                                                                                      

Buletin i Shkencave Mjekësore 1978:11-23

Ikteri kongjenital jo hemolitik me biliburinë direkte dhe jo direkte  (Congenitalnon-hemolytic icterus with direct and indirect blood biliburin)                                                      

Tavanxhi K., Guxho L.                                                                                  

Buletin i Shkencave Mjekësore 1978: 25-31

Të dhëna paraprake mbi përhapjen (incidencë) e deficitit të glukozë-6-fosfat dehidrogjenazës    eritrocitare në disa fshatra të rrethit të Fierit (Preliminary data on the prevalence of erythrocytary glucose -6-hydrogenase deficiency in some villages of Fieri district)             

Vesho A., Mullaj L.                                                                                       

Buletin i Shkencave Mjekësore 1978: 33-38

Trajtimi i perlave të Elschnig-ut (The treatment of Elsching pearls)                        

Aroni A.,                                                                                                                    

Buletin i Shkencave Mjekësore 1978:39-42

Retinoskia e shoqëruar me ablacion të retinës (Retinoschisis associated retinal ablation)             

Zhugli S., Shtylla Y.                                                                                                  

Buletin i Shkencave Mjekësore 1978:43-47

HIGJIENË DHE EPIDEMIOLOGJI  (HYGIENE AND EPIDEMIOLOGY)                         

Sterilizimi i bartësve të difterisë  (Sterilization of diphtheria carriers)       

Cika V.,  Saraçi I., Luzi G.                                                                        

Buletin i Shkencave Mjekësore 1978:49-57

Një rast i disenterisë bakteriale akute flexeneri, që stimuloi në fillim një gjendje gripale të zgjatur  (A case of acute bacterial dysentery simulating a protracted state of influenza)                        

Pulo J., Kraja Dh.                                                                                                      

Buletin i Shkencave Mjekësore 1978:59-63                                                             

KUMTESA (COMMUNICATIONS)                                                

Një rast kisti ekinokok i shpretkës i vënë në dukje gjatë splenoprotografisë. (A hydatid cist discovered during splenoportography)                                                                         

Binaj K.,, Adhami J.                                                                                      

Buletin i Shkencave Mjekësore 1978:65-68

STOMATOLOGJI   (STOMATOLOGY)

Përvoja jonë në mjekimin e defekteve të lindura të qiellzës (Our experience in the treatment of congenital defects of the palate)         

Pojani Dh., Gjini S., Shametaj A.                                                                  

Buletin i Shkencave Mjekësore 1978:69-75

Shtegtimi i dhëmbëve të retinuar, ndërlikimet dhe mjekimi i tyre  (Straying of retained teeth: complications and treatment)                                 

Bilali A. , Ulqinaku F.                                                                                   

Buletin i Shkencave Mjekësore 1978:77-83                                             

Mbajtja e protezave të dhëmbëve dhe proceset e adaptimit gjatë qëndrimit të tyre në gojë. (Maintenance of dental prostheses and the processes of adaption to them in the mouth)         

Basha A.                                                                                                    

Buletin i Shkencave Mjekësore 1978:85-92