HOME              PRINT  ISSN 2412-6373  | ONLINE ISSN 2413-3892

 feed-image AJMHS Feed  

The ALBANIAN JOURNAL of MEDICAL
and HEALTH SCIENCES

The Official Journal of the University of Medicine, Tirana
Formerly "Bulletin of Medical Sciences"

► Full PDF

Buletin i Universitetit Shtetëror të Tiranës (Bulletin of Tirana State University); Seria Shkencat Mjekësore 2 (Medical Sciences Series 2) Viti 1977 (Year 1977)

PËRMBAJTJA (CONTENTS)

Fakulteti i Mjekësisë në 20 vjetorin e krijimit të Universitetit të Mjekësisë ( The faculty of Medicine on the 20th anniversary of the creation of the Tirana University)             

Pistoli Ç.                                                                                                                                

Buletin i Shkencave Mjekësore 1977:3-11                           

Mjekimi parandalues me karbonat të litiumit i psikozës maniako-depresive ( Preventive treatment by lithium carbonate of maniac-depressive psychosis)                                   

Xhata Xh., Polimeri N., Pikuli T.                                                                              

Buletin i Shkencave Mjekësore 1977:13-19

Trajtimi i defekteve të lindura të buzës të procesit alveolar dhe të qiellzës (Treatment of congenital defects of the lips . The alveolar process an the palate)                                

Pojani Dh.                                                                                                                                          

Buletin i Shkencave Mjekësore 1977:21-27

Rezultatet e depistimit fluorografik në një zone fshatare të kombinuar me prove tuberkulinike  dhe ekzaminim për BK.( Results of a fluorographic survey carried out in a rural region together with the tuberculin test and examinations for tubercular bacilli)

Ndroqi Sh., Çoçoli H., Thaçi Sh., Zana H., Xheka T., Broja L.,Guni M.,Cungu Th.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1977:29-35

Sëmundjet kolagjene në klinikën e dermatologjisë gjatë viteve 1963-1973 ( Collagen diseases in the clinic of dermatology in the period 1963-1973)                                        

Caridha M., Kasa L.                                                                                                                           

Buletin i Shkencave Mjekësore 1977:37-41

Ndryshimet elektrokardiografike dhe dëmtimet e miokardit në të sëmurët me neuromiopati heredo-familjare ( Electrocardiographic changes and myocardic lesion in patients with hereditary family neuromyopathy)                                                                               

Kostaqi M.,Popa Y., Shella A.                                                                                                          

Buletin i Shkencave Mjekësore 1977:43-48

Miokarditet sipas materialit prosekturial ( Myocarditis in autopsy material)                   

Rroku Ç.                                                                                                                                            

Buletin i Shkencave Mjekësore 1977:49-57

Mbi perikarditin akut beninj ( Benign acute pericarditis)                                                         

Sula A.                                                                                                                                               

Buletin i Shkencave Mjekësore 1977:59-65

Të dhëna paraprake mbi vlerat normale të disa analizave hormonale (Preliminary data on the normal values of some hormonal examinations)                                                           

Leskoviku S., Buzo S.                                                                                                                       

Buletin i Shkencave Mjekësore 1977:67-70

Mbi shkaqet e anomalive të nofullave dhe dhëmbëve (Causes of jaw and teeth anomalies)

Pepa P.                                                                                                                                               

Buletin i Shkencave Mjekësore 1977:71-75

HIGJIENË DHE EPIDEMIOLOGJI (HYGIENE AND EPIDEMIOLOGY) 

Rezultatet e mjekimit të disenterisë bakteriale me cikël mjekimi pesë ditor ( Results of a five day cycle treatment of bacterial dysentery )                                                                Eltari E., Kërkeshi E., Bermema B.,Mosko V.                                                                                  

Buletin i Shkencave Mjekësore 1977:77-79

Roli i shigellave në çrregullimet gastro-intestinale ( The role of shigellae in gastroenteric disorders)   

Hizmo F.,Zajmi A., Demiraj E.                                                                                                         

Buletin i Shkencave Mjekësore 1977:81-82

Metodat e imunodifuzionit dhe të imunoelektroferezës në përcaktimin e antigjenit të hepatitit “B”. (Immunodiffusion and immuno-electropheresis techniques in the detection of the hepatitis B Antigen)                                                                                                                    

Papajani K.,Muka M.                                                                                                                         

Buletin i Shkencave Mjekësore 1977:85-89

Tre raste me malaria katërditëshe të dhënë me anën e transfuzionit të gjakut dhe disa anë të këtij problemi ( Three cases of of quartian malaria transmitted by blood transfusion and some aspects concerning that problem)                                                                                       

Adhami J., Bashari V., Hoti F., Kaçi J.,Murati N., Picari M.,Basha L.                                   

Buletin i Shkencave Mjekësore 1977:91-97

EKSPERIMENTALE (EXPERIMENTALS WORK)

Ndikimi i ujit mineral të Leskovikut në mjekimin profilaktik të ulcerave eksperimentale (Effect of the mineral water of Leskovik in the treatment of experimental ulcers)                   

Braho S., Kosova H., Iljazi Ë.                                                                                                           

Buletin i Shkencave Mjekësore 1977:99-107

KUMTESA  (COMMUNICATIONS)

Një rast disergerminome me përmasa të mëdha ( A case of large sized dysgerminoma)           

Gjylbegaj I.                                                                                                                                        

Buletin i Shkencave Mjekësore 1977:109-112

Një rast polikondriti rekurrent (A case of recurrent polychondritis)                                               

Adhami J., Poro K.                                                                                                                            

Buletin i Shkencave Mjekësore 1977:113-119

Një rast me angor të prinzmetalit ( A case of prinzmetal angor)                                                

Kondili A., Popa Y.                                                                                                                           

Buletin i Shkencave Mjekësore 1977:121-125

Një rast afazie globale me origjinë infeksioze ( A case of complete aphasia of infectious origin)                                                                                                                                     

Bozheku N.,Petrela M.                                                                                                                      

Buletin i Shkencave Mjekësore 1977:127-133

Ndihma që jep punksion biopsia e heparit në diferencimin e hiperbilirubinemive idiopatike (Puncture biopsy of the liver in the differentiation of idiopathic hyperbilirubinemia)            

Cerga G., Guma Sh.                                                                                                                           

Buletin i Shkencave Mjekësore 1977:135-41