HOME              PRINT  ISSN 2412-6373  | ONLINE ISSN 2413-3892

 feed-image AJMHS Feed  

The ALBANIAN JOURNAL of MEDICAL
and HEALTH SCIENCES

The Official Journal of the University of Medicine, Tirana
Formerly "Bulletin of Medical Sciences"

► Full PDF

Buletin i Universitetit Shtetëror të Tiranës (Bulletin of Tirana State University); Seria Shkencat Mjekësore 2 (Medical Sciences Series 2); Viti 1974 (Year 1974)

PËRMBAJTJA (CONTENTS)

Diskutime paraprake të teorisë së akupunkturës (Preliminary discussion on the theories of acupuncture)

Khui Pan L.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1974: 3-11

Marrëdhëniet gjenetike në sëmundjet endokrine (Genetic relationships in endocrine diseases)

Laszlo M.   

Buletin i Shkencave Mjekësore 1974:13-21

Disa preparate dhe mjekimi i kombinuar kundër leprës (Preparations used in the combined treatment of leprosy)

Caridha M.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1974:23-27

Infeksionet urinare në diabetin e sheqerit (Urinary infections in diabetes mellitus)

Rusi H., Peci H.  

Buletin i Shkencave Mjekësore 1974:29-35

Studim mbi dhëmbët e retenuar dhe mjekimi i tyre (A study on retained teeth and their treatment)

Lira Dh.  

Buletin i Shkencave Mjekësore 1974:39-47

Vakuum ekstraktor në praktikën obstetrikale (Vacuum extractor in the obstetrical practice)

Gjika R.  

Buletin i Shkencave Mjekësore 1974:49-60

Karakteristika kliniko-patologjike të sëmundjes ulçeroze (Clinico-pathological characteristic of peptic ulcer)

Bitri P.  

Buletin i Shkencave Mjekësore 1974:61-66

Të dhëna paraprake mbi normën e glicemisë në 150 raste (Normal blood sugar in 150 subjects: preliminary data)

Leskoviku S.  

Buletin i Shkencave Mjekësore 1974:67-71

HIGJIENË DHE EPIDEMIOLOGJI (HYGIENE AND EPIDEMIOLOGY)

Studim mbi shigellat gjatë periudhës 1965-1970 (A study on shigellae during the period 1965-1970)

Duraku E.  

Buletin i Shkencave Mjekësore 1974:73-90

Reaksionet pas aplikimit të vaksinës kundra fruthit në vitin 1970 (Side effects of measles vaccination in 1970)

Cika V., Pavli S.  

Buletin i Shkencave Mjekësore 1974:91-97

Dëmtimet fillestare saturnike në fabrikën e qelqit Tiranë (Initial saturnism injuries at the glass factory)

Skënderaj S.  

Buletin i Shkencave Mjekësore 1974:99-103

Mbi një vatër difterie në rrethin e Shkodrës (An epidemic focus of diphtheria in the district of Shkodra)

Hajdëri H., Koçi J., Saraçi I., Balla R., Kruja P., Plani L., Babameto N.  

Buletin i Shkencave Mjekësore 1974:105-110

Një depistim në punonjësit e kombinatit të mishit Tiranë për të studiuar brucelozën latente kronike dhe fenomenet reziduale të saj (A survey among the workers of a meat factory carried out for the detection of latent chronic brucellosis)

Eltari E., Sala F., Petro A., Qose D., Meta F., Vokopola F.  

Buletin i Shkencave Mjekësore 1974:111-116

KUMTESA (COMMUNICATIONS)

Takikardia atriale me bllok e shkaktuar nga digitali në të sëmurë me cor pulmonale chronicum (Atrial tachycardia with block caused by digitalis in patients suffering from cor pulmonale chronicum)

Çina P.  

Buletin i Shkencave Mjekësore 1974:117-126

Infarkti i miokardit nga goditja e rrufesë (Myocardial infarction caused by lightning)

Kuli V.  

Buletin i Shkencave Mjekësore 1974:127-136

Dy raste me sklerozë tuberoze të diagnostikuar në autopsi (Two cases of tuberous sclerosis diagnosed at autopsy)

Harito F., Subashi Sh.  

Buletin i Shkencave Mjekësore 1974:137-146

Infarkt i miokardit pas intoksikimit me fosfor-organikë (Myocardial infarction after intoxication with phosphor-organic pesticides)

Adhami E.J.  

Buletin i Shkencave Mjekësore 1974:147-153

Kist pleuro perikardik {celomik} (A case of pleuropericardic {coelomic} cystis)

Safa A.  

Buletin i Shkencave Mjekësore 1974:155-160

Glaukoma sekondare – një komplikacion i rrallë i herpes zoster ophthalmicus (Secondary glaucoma – a rare complication of ophthalmic herpes zoster)

Cepa Gj.  

Buletin i Shkencave Mjekësore 1974:161-166

Hemobilia si komplikacion i rupturës së heparit (Haemophilia as a complication of the rupture of the liver)

Zogu V., Kapedani E., Çule S.  

Buletin i Shkencave Mjekësore 1974:167-170

Stafilokoksitë malinje dhe mjekimi i tyre në klinikën e sëmundjeve infektive (Malignant staphylococcal infections and their treatment at the clinic of infectious diseases)

Pulo J.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1974:171-176

Një rast mjekimi kirurgjikal i hemangiomës faciale (Surgical treatment of a case of facial haemangioma)

Bilali A.  

Buletin i Shkencave Mjekësore 1974:177-180

Një rast invaginacioni jejunogastrik si një komplikacion i rrallë në fazën e vonëshme pas rezeksionit të stomakut (A case of jejunogastric invagination, a rare late complication after gastric resection)

Preza K., Bakalli V.  

Buletin i Shkencave Mjekësore 1974:181-186

Gingiviti në gratë shtatzëna (Gingivitis in pregnancy)

Koçi Th.  

Buletin i Shkencave Mjekësore 1974:187-192

Mbi ndjeshmërinë e streptokokëve beta-hemolitikë ndaj tetraciklinës (Sensitivity of beta-haemolitic streptococci to tetracycline)

Plaka Dh.  

Buletin i Shkencave Mjekësore 1974:193-197

RECENSIONE (RECENSIONS)

Buletin i Shkencave Mjekësore 1974:199-210