HOME              PRINT  ISSN 2412-6373  | ONLINE ISSN 2413-3892

 feed-image AJMHS Feed  

The ALBANIAN JOURNAL of MEDICAL
and HEALTH SCIENCES

The Official Journal of the University of Medicine, Tirana
Formerly "Bulletin of Medical Sciences"

► Full PDF

Buletin i Universitetit Shtetëror të Tiranës (Bulletin of Tirana State University); Seria Shkencat Mjekësore 2 (Medical Sciences Series 2); Viti 1973 (Year 1973)

PËRMBAJTJA (CONTENTS)

Një vështrim rreth problemit të rehabilitimit funksional të të sëmurëve (An overview of the

problem of functional rehabilitation of patients)

Preza B., Hasani R.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1973:3-7

Modifikimi i operacionit Colonna-Zahradniçek për trajtimin kirurgjikal të luksacioneve të larta koksofemorale kongjenitale bilaterale (A modification of the Colonna – Zahradniçek operation in the surgical treatment of high bilateral congenital luxation of the coxo-femoral articulations)

Boga P.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1973:9-20

Përcaktimi i moshës - në bazë të studimit të suturave ekzokranike (Determination of the

age on the basis of the study of the exocranial sutures)

Ylli A., Çipi B.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1973:21-35

Mbi përgatitjen e faex medicinalis nga hedhurinat e majasë së birrës (Faex medicinalis, prepared from remains of beer yeast)

Goda P., Durrësi S., Tabaku A.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1973:37-40

Mbi aplikimin e sialografisë në diagnostikimin e sëmundjeve të gjendrrave të pështymës

(Sialography in the diagnosis of salivary gland diseases)

Kasapi I., Karaj H.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1973:41-48

HIGJIENË DHE EPIDEMIOLOGJI (HYGIENE AND EPIDEMIOLOGY)

Studim mbi shigelat gjatë periudhës 1965-1970 (A study of shigellae during the period

1965-1970)

Duraku E.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1973:49-59

Kontribut mbi disa të dhëna paraprake të faunës së tabanideve (zektheve) të Shqipërisë

(Preliminary data on the fauna of tabanides in Albania)

Gina A.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1973:61-68

Dinamika e morbozitetit të poliomielitit në vendin tonë (The epidemiology of poliomyelitis in Albania)

Krasta Sh., Papajani K.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1973:69-75

Testi Takata-Ara i modifikuar nga Habs H., i provuar dhe i aplikuar në laboratorin kliniko-biokimik të spitalit të Peshkopisë (The Takata-Ara test, modified by Habs H., tried and used in the clinico-biochemical laboratory of the Peshkopia hospital)

Domi Sh.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1973:77-81

KUMTESA (COMMUNICATIONS)

Hipertireoza T3 (THyperthireosis)

Doçi S., Budo S.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1973:83-87

Vlerësimi i rritjes së aktivitetit të transaminazave në sëmundjet ekstrahepatike të traktit biliar (Interpretation of the increased activity of transaminases in extrahepatic

diseases of the biliary tract)

Pulo J., Pirdeni P., Shamo P., Bermema B., Beqo E.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1973:89-92

Aspekti rontgenologjik i bronkopneumonive nga helmimet me vaj guri (Rontgenological

aspects of pneumoniae by petrol intoxication)

Nova I.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1973:93-98

Një rast me dysostosis cranio-facialis (A case of cranio-facial dysostosis)

Cepa Gj.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1973:99-101

NË NDIHMË TË MJEKUT PRAKTIK (AT THE AID OF THE GENERAL PRACTITIONER)

Vlera praktike e tonsilektomisë në psoriasis vulgaris (Practical value of tonsilectomy in

psoriasis vulgaris)

Caridha M., Demiri N.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1973:103-109

Psikoterapia dhe stomatologjia (Psychotherapy and stomatology)

Asllani Xh.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1973:111-114

Të dhëna kliniko-statistikore mbi proceset inflamatore në regjionin maksilo-facial dhe trajtimi i tyre (Clinico-statistical data on the inflammatory processes of the maxillo-facial region and their treatment)

Pojani Dh., Kasapi I.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1973:115-122

Disa aspekte klinike mbi disbakteriozën intestinale nga antibiotikët (Some clinical features

of intestinal disbacteriosis caused by antibiotics)

Eltari E.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1973:123-129

Testi i përcaktimit të tioaminokomponimeve në urinën e të sëmurëve me kancer (The test

for the determination of thioaminic compounds in the urine of cancer patients)

Leskoviku S., Dishnica Th.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1973:131-135

PUNIME TË REFERUARA NË SESIONE SHKENCORE (PROCEEDINGS OF

MEDICAL MEETINGS)

Antigjeni Australia në hepatologji (The antigen Australia in hepatology)

Lods J.C.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1973:137-143

Manifestimet alergjike medikamentoze sipas të dhënave të klinikave të terapisë gjatë viteve

1968-1971 (Manifestions of drug allergy)

Adhami J., Dhimitri V., Shyri V., Pilku N., Shtepani L., Begeja S.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1973:145-156

Panarteriti nodos – sipas të dhënave të klinikës sonë (Polyarteritis nodosa)

Adhami E.J., Serani D.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1973:157-172

Format klinike të dermatomiozitit dhe mjekimi i tyre (Clinical forms of dermatomyositis

and its treatment)

Serani D., Adhami E.J., Ruka I.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1973:173-181

Uveiti nga alergjia mikrobike (Streptococcal Uveitis)

Coscas G.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1973:183-188

Analiza e rasteve tona me morbus Eales (An analysis of some cases of morbus Eales)

Aroni A.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1973:189-193

REFERATE (REPORTS)

Membranat biologjike: aspekte ultrastrukturale dhe molekulare të organizimit të tyre

(Biological membranes: ultrastructural and molecular aspects of their organization)

Popescu L., Ionescu N.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1973:195-210

Roli i gjenetikës dhe i citogjenetikës në mjekësinë praktike (The role of genetics and

cytogenetics in practical medicine)

Çiço S.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1973:211-224

Dekursi dhe mjekimi modern i keratiteve virusale (Course and modern treatment of viral

keratitis)

Uzllova T.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1973:225-230

RECENSIONE (RECENSIONS)                          

Recension i librit “Amentivinj Sindrom” IAG.Naku.          

Buletin i Shkencave Mjekësore 1973:231-235

LAJME SHKENCORE NGA SHTYPI I HUAJ (SCIENTIFIC NEWS FROM THE FOREIGN PRESS)

Buletin i Shkencave Mjekësore 1973:237-250