HOME              PRINT  ISSN 2412-6373  | ONLINE ISSN 2413-3892

 feed-image AJMHS Feed  

The ALBANIAN JOURNAL of MEDICAL
and HEALTH SCIENCES

The Official Journal of the University of Medicine, Tirana
Formerly "Bulletin of Medical Sciences"

► Full PDF

Buletin i Universitetit Shtetëror të Tiranës (Bulletin of Tirana State University); Seria Shkencat Mjekësore 2 (Medical Sciences Series 2); Viti 1970 (Year 1970)

PËRMBAJTJA (CONTENTS)

Disa probleme të orientimit profilaktik të shëndetësisë (Some problems about the prophylactic orientation of the health service)

Pistoli Ç.        

Buletin i Shkencave Mjekësore 1970:3-5

Klinika e poliartriteve reumatizmale e bazuar në 895 të sëmurë (Clinical picture of rheumatic polyarthritis based on 895 cases)

Adhami J.      

Buletin i Shkencave Mjekësore 1970:7-21

Atheroskleroza në 106 punonjës të qytetit të Tiranës (Potential and latent atherosclerosis in 106 workers in the city of Tirana)

Shyti H.          

Buletin i Shkencave Mjekësore 1970:23-36

Studim anatomo - patologjik i vdekjeve perinatale (An anatomo-pathological study of perinatal death)

Bitri P.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1970:37-45

Karcinoma pulmonale (Lung carcinoma)

Rroku Ç.        

Buletin i Shkencave Mjekësore 1970:47-55

Studim klinik i fazave të komës insulinike (The clinical picture of insulinic coma)

Gjata Xh.       

Buletin i Shkencave Mjekësore 1970:57-63

100 Krioekstraksione të kataraktës (100 cryoextractions of cataracte)

Aroni A.         

Buletin i Shkencave Mjekësore 1970:65-73

Të dhëna të përgjithshme mbi përhapjen dhe luftimin e dermatomykozave në rrethin e Durrësit (General information about the spread and control of dermatomycosis in the district of Durrës {1951-1968})

Nakuçi M.      

Buletin i Shkencave Mjekësore 1970:75-89

Profilaksia dhe riaftësimi në punë i të sëmurëve me kardiopati reumatizmale (Prophylaxis and rehabilitation of patients with rheumatic heart diseases)

Lito S.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1970:91-96

Karakteristikat kliniko-epidemiologjike të parotitit epidemik në qytetin e Durrësit gjatë vitit 1966-1967 (Clinical and epidemiological characteristics of the epidemic of parotitis in Durrws during the year 1966-1967)

Dhimitri Ll.   

Buletin i Shkencave Mjekësore 1970:97-103

Dy shpërthime toksikoinfeksioni salmoneloz (Two outbreaks of salmonella food poisoning)

Cilka S., Ndoni K., Gjebrea Sh., Titka K.     

Buletin i Shkencave Mjekësore 1970:105-111

Hiperbilirubinemitë pas hepatitit infeksioz (Hyperbilirubinemia after infectious hepatitis)

Eltari E., Nano S.       

Buletin i Shkencave Mjekësore 1970:113-117

Tipet e Shigella Flexneri në rrethin e Shkodrës (Serotypes of Shigella Flexneri in the district of Shkodra)

Papajani K., Pepa K., Mezhani M.    

Buletin i Shkencave Mjekësore 1970:119-123

Përhapja e stafilokokëve patogenë dhe vetitë e tyre (The spread of pathogenic staphylococci and their properties)

Sula A., Xhani E., Përleka S., Haliti S.                     

Buletin i Shkencave Mjekësore 1970:125-134

Pneumonitë si shkak vdekjeje në fëmijët (Pneumonia as cause of death in children)

Harito F.        

Buletin i Shkencave Mjekësore 1970:135-139

Komat neoplazike cerebrale. Korelacionet kliniko-paraklinike (Cerebral neuplasic coma, clinico-paraclinical correlations)

Preza B., Avrami J., Kokalari R.       

Buletin i Shkencave Mjekësore 1970:141-146

Infarktet e miokardit në spitalin e rrethit të Beratit në vitet 1964-1967 (Myocardial infarction at the district hospital of Berat during the period 1964-1967)

Çina P.           

Buletin i Shkencave Mjekësore 1970:147-150

Infarkti i miokardit në bazë të materialit prosektural 12-vjeçar (Heart infarction during twelve years of prosectorial work)

Cerga G.         

Buletin i Shkencave Mjekësore 1970:151-159

Status epilepticus (Status epilepticus)

Kuqo A.         

Buletin i Shkencave Mjekësore 1970:161-166

KUMTESA (COMMUNICATIONS)

Komplikacionet digjestive në “Cor pulmonale chronicum” (Digestive complications in cor pulmonale chronicum)

Adhami E.J., Dakoli P., Shyri V.      

Buletin i Shkencave Mjekësore 1970:167-173

Amputacioni i gjymtyrëve inferiore të një paraplegjiku (Amputation of the lower limbs of a paraplegic)

Boga P.                      

Buletin i Shkencave Mjekësore 1970:175-178

Aspekti rontgenologjik i një rasti me hernie diafragmale pas një traume (Rontgenological aspects of a traumatic diaphragmal hernia)

Hysa T.                      

Buletin i Shkencave Mjekësore 1970:179-185

REFERATE (REPORTS)

Puna, lodhja fizike dhe mendore, regjimi i punës dhe i pushimit (Work, physical and mental fatigue regime of work and leisure)

Karagjozi M.             

Buletin i Shkencave Mjekësore 1970:187-194

Nga punimet e sesionit shkencor të spitalit Broussais la Charite për vitin 1970 (From the works of the scientific session of the hospital Broussais la Charite in 1970)

Rusi H., Shyti H.       

Buletin i Shkencave Mjekësore 1970:195-203

RECENSIONE (RECENSIONS)

Buletin i Shkencave Mjekësore 1970:205-213

LAJME SHKENCORE NGA SHTYPI I HUAJ (SCIENTIFIC NEWS FROM THE FOREIGN PRESS)

Buletin i Shkencave Mjekësore 1970:215-243