HOME              PRINT  ISSN 2412-6373  | ONLINE ISSN 2413-3892

 feed-image AJMHS Feed  

The ALBANIAN JOURNAL of MEDICAL
and HEALTH SCIENCES

The Official Journal of the University of Medicine, Tirana
Formerly "Bulletin of Medical Sciences"

► Full PDF

Buletin i Universitetit Shtetëror të Tiranës (Bulletin of Tirana State University); Seria Shkencat Mjekësore 2 (Medical Sciences Series 2); Viti 1968 (Year 1968)

PËRMBAJTJA (CONTENTS)

Sëmundjet ngjitëse dhe gjendrat endokrine (Infectious diseases and endocrine glandes)

Mosonyi L.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1968:3-10

Të sëmurët me diabetes mellitus të shtruar në klinikat e terapisë në Tiranë gjatë viteve 1964-1965 (Cases of diabetes in the therapeutic clinic of Tirana in 1964-1965)

Hoxha F.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1968:11-20

Cilësitë biokimike dhe toksike të shtameve të C.diphteriae të veçuara nga të sëmurët dhe mbartësit gjatë periudhës 1962-1967 (Biochemical and toxic characteristics of the strains of C.Diphtheriae, isolated from patients and carriers during the period 1962-1967)

Hajdëri H., Koçi J., Luloçi I., Vorpsi T., Saraçi I.    

Buletin i Shkencave Mjekësore 1968:21-27

Karakteristikat e virusit të parotitit të izoluar në Shkodër gjatë epidemisë së vitit 1966-1967 (Characteristics of the virus of parotitis, isolated in Shkodër during the epidemic of 1966-1967)

Papajani K., Pepa K., Vuci E., Mati M.                    

Buletin i Shkencave Mjekësore 1968:29-36

Atipitë e sero-diagnostikut në infeksione me Salmonella Typhi shkaktuar nga kloramfenikoli (Atypical serodiagnostic reactions in infections caused by Salmonella Typhi and treated with chyloramphenicol)

Dhimitri Ll.               

Buletin i Shkencave Mjekësore 1968:37-42

Frekuenca e fibrozës së septumit interventrikular në të sëmurët me hipertension sipas të dhënave të elektrokardiogramës (The incidence of fibrosis of the interventricular septum discovered on electrocardiograms of patients with high blood pressure)

Popa Y .          

Buletin i Shkencave Mjekësore 1968:43-47

Halucinacionet vizive (Visual hallucinations)

Gjata Xh.       

Buletin i Shkencave Mjekësore 1968:49-56

Komplikacionet kutane nga klorpromazina (Skin complications by clorpromasine)

Vehbiu U.      

Buletin i Shkencave Mjekësore 1968:57-61

Përhapja e trikomoniazës në qytetet kryesore të vendit tonë (Incidence of thrichomoniasis in the main cities of Albania)

Gagani (Lula) F.        

Buletin i Shkencave Mjekësore 1968:63-67

Të dhënat paraprake mbi një modifikim të kurimit medikamentoz të mukozave të flokëve pas epilimit me rentgen (Preliminary results of a modification of the treatment of the trichomycoses after the X-ray depilation)

Basha Sh.                   

Buletin i Shkencave Mjekësore 1968:69-71

Përdorimi i azotit të lëngshëm në dermatologji (The use of liquid nitrogen in dermatology)

Nakuçi M.                  

Buletin i Shkencave Mjekësore 1968:73-78

Hepatitet kolangiolitike (Cholangiolithic hepatitis)

Pulo J.            

Buletin i Shkencave Mjekësore 1968:79-82

Të dhëna eksperimentale të reja mbi ndikimin e ujit mineral të Glinës në sekrecionin e lëngut biliar (New experimental data on the influence of the Glina mineral water on the bile secretion)

Karagjozi M.             

Buletin i Shkencave Mjekësore 1968:83-88

KUMTESA (COMMUNICATIONS)

Një rast transplantimi të kockës nga “os iliaca” pas rezeksionit të pjesshëm të mandibulës (A bone graft of the jaw after osteomyelitis)

Bilali A.                     

Buletin i Shkencave Mjekësore 1968:89-92

Mbi efektin e diatermokoagulacionit të sklerës në ablacionin retinal (The effect of diathermocoagulation of the sclera in the treatment of retinal detachment)

Aroni A.         

Buletin i Shkencave Mjekësore 1968:93-99

Mbi rezultatet post-operatore të dakriocistorinostomive të kryera në repartin okulistik të spitalit të rrethit Korçë (Post-operative results of dacryocystorhinostomy in the oculistic section of the Korça district hospital)

Cepa Gj.                     

Buletin i Shkencave Mjekësore 1968:101-105

Një rast atakimi helmues nga Trygon Pastinaca (A poisonous attack by Trygon Pastinaca)

Gjebrea A.                 

Buletin i Shkencave Mjekësore 1968:107-112

Morbus Scheuermann – Mau (Morbus Scheuermann – Mau)

Nova I.           

Buletin i Shkencave Mjekësore 1968:113-116

LAJME SHKENCORE NGA SHTYPI I HUAJ (SCIENTIFIC NEWS FROM THE FOREIGN PRESS)

Buletin i Shkencave Mjekësore 1968:117-141