HOME              PRINT  ISSN 2412-6373  | ONLINE ISSN 2413-3892

 feed-image AJMHS Feed  

The ALBANIAN JOURNAL of MEDICAL
and HEALTH SCIENCES

The Official Journal of the University of Medicine, Tirana
Formerly "Bulletin of Medical Sciences"

► Full PDF

Buletin i Universitetit Shtetëror të Tiranës (Bulletin of Tirana State University); Seria Shkencat Mjekësore 2 (Medical Sciences Series 2); Viti 1966 (Year 1966)

PËRMBAJTJA (CONTENTS)

Kirurgjia kardiovaskulare në Kinë (Cardiovascular surgery in China)

Yu-Lin H., Ying-K`ai W.      

Buletin i Shkencave Mjekësore 1966:3-7

Ndryshimet elektroforetike të serumit të gjakut në njerëz të helmuar aksidentalisht me granozan (Electrophoretic changes of the blood-serum in cases of accidental poisoning with granosan)

Selimaj E.      

Buletin i Shkencave Mjekësore 1966:8-13

Zhvillimi i protezave vaskulare, kërkimet eksperimentale dhe përdorimi i tyre klinik (The development of vascular grafts, experimental research, clinical application)

Pafchold K.    

Buletin i Shkencave Mjekësore 1966:14-18

Aspektet epidemiologjike të rubeolës në vendin tonë gjatë vitit 1956 (Epidemiological aspects of rubeola in Albania in 1956)

Dushniku N.   

Buletin i Shkencave Mjekësore 1966:19-22

Mikroflora e otiteve kronike dhe sensibiliteti i saj ndaj antibiotikëve në qytetin e Shkodrës (The microflora in chronic otitis and its sensitivity to antibiotics in the city of Shkodër)

Fistani S.        

Buletin i Shkencave Mjekësore 1966:23-34

Mbi rezistencën e Culex Pipiens kundrejt DDT-së në qytetin e Tiranës (Resistance of Culex Pipiens to DDT in the city of Tirana)

Adhami J.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1966:35-39

Karakteristikat e sotme të tifos abdominale dhe terapia aktuale (Late characteristics of typhoid fever and its treatment)

Dhimitri Ll.   

Buletin i Shkencave Mjekësore 1966:40-47

Acarodermatitis urticaroides (Acarodermatitis urticaroides)

Kuli V.                       

Buletin i Shkencave Mjekësore 1966:48-50

Disa të dhëna kliniko-statistikore mbi sëmundjen ulceroze në ushtri (Clinico-statistical data on ulcer disease in the army)

Shyti H.          

Buletin i Shkencave Mjekësore 1966:51-56

Disa të dhëna paraprake kliniko-eksperimentale mbi helmimet me granozan (Preliminary clinical and experimental data on poisoning with granosan)

Preza B., Dinçi S., Papadhopulli G., Skënderaj S., Dredha N.                     

Buletin i Shkencave Mjekësore 1966:57-63

KUMTESA (COMMUNICATIONS)

Sindrom virilizues, shkaktuar nga tumor ovarial jo i zakonshëm (A virilising syndrome, due to an uncommun ovarial tumor)

Prenushi A., Bitri P.  

Buletin i Shkencave Mjekësore 1966:64-67

Katarakt kongenital me fibril lidhës me kornenë (Congenital cataract with fibril connections with the cornea)

Aroni A.         

Buletin i Shkencave Mjekësore 1966:68-70

Mbi një rast leucemie plazmacelulare (A case of plasmocellular leukaemia)

Adhami J.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1966:71-74

HISTORI E MJEKËSISË (MEDICAL HISTORY)

Një letër e vitit 1844 mbi epideminë e lisë në Shkodër (A letter dated 1844 about the smallpox epidemics in Shkodër)

Kërçiku K.     

Buletin i Shkencave Mjekësore 1966:75-77

Të dhëna të shkurtra historike mbi prejardhjen dhe mundësinë e përhapjes së sifilizit në Shqipëri dhe në qarkun e Beratit (Short historical data on the origin and spread of syphilis in Albania)

Basha Sh.       

Buletin i Shkencave Mjekësore 1966:78-82

KRITIKË E BIBLIOGRAFI (CRITIQUE AND BIBLIOGRAPHY)

Buletin i Shkencave Mjekësore 1966:83-87

PËRMBLEDHJE NGA LITERATURA E HUAJ (EXTRAXTS  FROM THE FOREIGN LITERATURE)

Buletin i Shkencave Mjekësore 1966:88-102

JETA SHKENCORE (SCIENTIFIC LIFE)

Buletin i Shkencave Mjekësore 1966:103-136