HOME              PRINT  ISSN 2412-6373  | ONLINE ISSN 2413-3892

 feed-image AJMHS Feed  

The ALBANIAN JOURNAL of MEDICAL
and HEALTH SCIENCES

The Official Journal of the University of Medicine, Tirana
Formerly "Bulletin of Medical Sciences"

► Full PDF

Buletin i Universitetit Shtetëror të Tiranës (Bulletin of Tirana State University); Seria Shkencat Mjekësore 2 (Medical Sciences Series 2); Viti 1965 (Year 1965)

PËRMBAJTJA (CONTENTS)

Struma në rrethin e Matit (Goiters in the Mati district)

Hoxha F.        

Buletin i Shkencave Mjekësore 1965:3-10

Aplikimi i transplantacionit korneal në klinikën tonë (Corneal transplantation in our clinique)

Aroni A.         

Buletin i Shkencave Mjekësore 1965:11-18

Konsiderata mbi disa aspekte të tuberkulozit të organeve gjenitale (Considerations on some aspects of tuberculosis of the genital)

Kosturi M.     

Buletin i Shkencave Mjekësore 1965:19-24

Studimi i funksionit acido-sekretor të stomakut sipas metodës së fraksionuar dhe debitit orë të HCL të lirë (A study of the acid secretion of the stomach by the method of the hourly yield determination of free HCL)

Shyti H.          

Buletin i Shkencave Mjekësore 1965:25-30

Aksidente toksi-anafilaktike nga cistet hydatike dhe rëndësia e tyre mjeko-ligjore (Accidents of toxico-anaphylactic nature in cases of echinococcal cystis)

Pavli P.                      

Buletin i Shkencave Mjekësore 1965:31-35

Kafshët si përhapës të etheve Q (The role of animals as sources of Q–fever infection)

Papajani K.    

Buletin i Shkencave Mjekësore 1965:36-37

Disa të dhëna statistikore mbi neuritet e nervit facial të mjekuara në klinikën e neurologjisë nga viti 1956-1962 (Some data on neuritis of the facial nerve in the neurological clinique during the period 1956-1962)

Baboçi H.       

Buletin i Shkencave Mjekësore 1965:38-41

Observacione mbi kistet odontogene (Observations on odontogeneous cystes)

Pojani Dh.      

Buletin i Shkencave Mjekësore 1965:42-46

Protezat imediate (Immediate prothesis)

Hoxha O.        

Buletin i Shkencave Mjekësore 1965:47-51

Mjekimi biologjik i pulpës së sëmurë pjesërisht (On the biological treatment of dental pulpitis and some preliminary results of the use of Calxyl)

Qerimi P.       

Buletin i Shkencave Mjekësore 1965:52-56

EKSPERIMENTALE (EXPERIMETAL)

Të dhëna eksperimentale mbi zbrazjen e ujit mineral të Glinës nga stomaku (Experimental data on the evacuation of the stomach after drinking Glina water)

Karagjozi M. 

Buletin i Shkencave Mjekësore 1965:57-61

KUMTESA (COMMUNICATIONS)

Periarterit nodoz i komplikuar me perforacion intestinal (Periarteritis nodosa complicated by intestinal perforation)

Bitri P., Subashi Sh.  

Buletin i Shkencave Mjekësore 1965:62-65

Rupturë traumatike e izoluar subkutane e pankreasit (Isolated subcutaneous rupture of the pancreas)

Golemi R., Andrea A.            

Buletin i Shkencave Mjekësore 1965:66-68

Mbi një rast antraksi buloz (A case of anthrax bullosa)

Cerga Q.         

Buletin i Shkencave Mjekësore 1965:69-72

Një rast eozinofilie të lartë (A case of high eosinophily)

Çina P.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1965:73-75

HISTORI MJEKËSIE (MEDICAL HISTORY)

Të dhëna mbi shërbimin mjekësor në shkollat e Shkodrës në periudhën e fundit të sundimit turk (1890-1912) (Some data on the medical service in the schools of Shkodra during the period 1890-1912)

Kërçiku K.     

Buletin i Shkencave Mjekësore 1965:76-82

KRITIKË E BIBLIOGRAFI (CRITIQUE AND BIBLIOGRAPHY)

Buletin i Shkencave Mjekësore 1965:83-84

PËRMBLEDHJE NGA LITERATURA E HUAJ (EXTRACT FROM FOREIGN LITERATURE)

Buletin i Shkencave Mjekësore 1965:85-117

JETA SHKENCORE (SCIENTIFIC LIFE)

Buletin i Shkencave Mjekësore 1965:118-120

TË REJA SHKENCORE NGA SHTYPI I HUAJ (FOREIGN PRESS SCIENTIFIC NEWS)          

Buletin i Shkencave Mjekësore 1965:121-173