HOME              PRINT  ISSN 2412-6373  | ONLINE ISSN 2413-3892

 feed-image AJMHS Feed  

The ALBANIAN JOURNAL of MEDICAL
and HEALTH SCIENCES

The Official Journal of the University of Medicine, Tirana
Formerly "Bulletin of Medical Sciences"

► Full PDF

Buletin i Universitetit Shtetëror të Tiranës (Bulletin of Tirana State University); Seria Shkencat Mjekësore 2 (Medical Sciences Series 2); Viti 1963 (Year 1963)

PËRMBAJTJA (CONTENTS)

Deltakorten terapia dhe dislipidemia në hepatitin viral (Treatment with deltacortene of

viral Hepatitis)

Papadhimitri O.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1963:3-14

Reflekset interoceptive të shpretkës së inflamuar pas veprimit të rrezeve Rentgen (Interoceptive reflexes of the spleen inflamed by the action of X-rays)

Xhagjika I.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1963:15-19

Endokarditis septica lenta (Endocarditis septica lenta)

Klosi Sh.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1963:20-32

Të dhëna mbi lues congenita (Some data on hereditary lues)

Vehbiu U.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1963:33-41

Një aparat i thjeshtë për përcaktimin e azotemisë i përgatitur me materiale të zakonshme laboratorike (A simple apparatus for measuring the blood urea, made with ordinary

laboratory materials)

Benusi L.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1963:42-46

KUMTESA (COMMUNICATIONS)

Defekt i septit interventrikular me arterien pulmonare dhe aortën bicuspidale (A defect of  septum interventriculare and of the pulmonary and aortal dicuspidal valves)

Rroku Ç.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1963:47-52

Mbi “dumping syndrome” (The “dumping syndrome”)

Cani P., Elezi B.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1963:53-59

Një rast apnoe e zgjatur e shkaktuar nga aplikimi i skolinës {sukcinilcholina} (A case of protracted apnoe caused by the use of scoline {succinilcholine})

Gaçja P.         

Buletin i Shkencave Mjekësore 1963:60-62

Një rast toksiko-encefaloze nga kafshimi i gjarprit (A case of toxicoencephalitis due to snake-bite)

Gjata Xh., Paparisto F., Vehbiu U.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1963:63-65

Testi i Sellek-Frades (acetatit të bakrit) në hepatitin viral dhe vlerësimi i tij klinik (Evaluation of the Sellek-Frade test)

Papadhimitri O.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1963:66-71

Rezultatet e afërta të mjekimit të psoriastit me aminopterinë (Treatment of psoriasis with aminopterin)

Kërçiku K., Nakuçi M.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1963:72-75

Trajtimi kirurgjikal i strabizmit paralitik (Surgical treatment of paralytic strabism)

Sinoimeri S.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1963:76-79

KRITIKË E BIBLIOGRAFI (CRITIQUE AND BIBLIOGRAPHY)

Buletin i Shkencave Mjekësore 1963:80-83

PËRMBLEDHJE NGA LITERATURA E HUAJ (REVIEW OF FOREIGN PUBBLICATIONS)

Buletin i Shkencave Mjekësore 1963:84-99

JETA SHKENCORE (SCIENTIFIC LIFE)

Buletin i Shkencave Mjekësore 1963:100-100

TË REJA SHKENCORE NGA SHTYPI I HUAJ (FOREIGN SCIENTIFIC NEWS)

Buletin i Shkencave Mjekësore 1963:101-150