HOME              PRINT  ISSN 2412-6373  | ONLINE ISSN 2413-3892

 feed-image AJMHS Feed  

The ALBANIAN JOURNAL of MEDICAL
and HEALTH SCIENCES

The Official Journal of the University of Medicine, Tirana
Formerly "Bulletin of Medical Sciences"

► Full PDF

Buletin i Universitetit Shtetëror të Tiranës (Bulletin of Tirana State University); Seria Shkencat Mjekësore 2 (Medical Sciences Series 2); Viti 1962 (Year 1962)

PËRMBAJTJA (CONTENTS)

Patogjeneza e afonisë funksionale (Pathogenesis of functional aphony)

Dibra H.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1962:3-10                           

Standartet, pasqyrat për vlerësimin individual dhe skema e karakteristikës së zhvillimit fizik të shkollarëve të qytetit të Tiranës (Standards, individual evaluation tables and schemes of the characteristics of the physical development of school children in Tirana)

Papadhimitri O.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1962:11-27

Mbi masazhin e zemrës (Cardiac massage)

Cani P., Elezi B.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1962:28-34                         

Diatezat hemorragjike dhe mjekimi i tyre me kortikosteroide (The corticosteroid treatmnent of trompocytopenia)

Vesho A.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1962:35-44

Mbi veprimin e alfakimotripsinës në ekstraksionin e kataraktit (The action of alphachymotripsine on the extraction of the cataract)

Aroni A.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1962:45-55 

KUMTESA (COMMUNICATIONS)

Mbi një rast kisti ekinokok të zemrës (A case of echinococcus in the heart)

Hoxha F., Adhami J.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1962:56-62

Sinostozë e parakohshme kraniale (A premature cranial synostosys)

Vokopola M.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1962:63-68

Rast nefroblastomi në Ren Supranumerar (A case of nephroblastoma in a supernumerary kidney)

Nishani F.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1962:69-73

Shok anafilaktik mortal nga serumi antitetanik (A fatal case of anaphylactic schok)

Pavli P.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1962:74-77

KRITIKË E BIBLIOGRAFI (CRITIQUE AND BIBLIOGRAPHY)

Buletin i Shkencave Mjekësore 1962:78-81

PËRMBLEDHJE NGA LITERATURA E HUAJ (MATERIAL FROM FOREIGN LITERATURE)

Buletin i Shkencave Mjekësore 1962:82-97

TË REJA SHKENCORE NGA SHTYPI I HUAJ (FOREIGN PRESS SCIENTIFIC NEWS)          

Buletin i Shkencave Mjekësore 1962:98-136