HOME              PRINT  ISSN 2412-6373  | ONLINE ISSN 2413-3892

 feed-image AJMHS Feed  

The ALBANIAN JOURNAL of MEDICAL
and HEALTH SCIENCES

The Official Journal of the University of Medicine, Tirana
Formerly "Bulletin of Medical Sciences"

► Full PDF

Buletin i Universitetit Shtetëror të Tiranës (Bulletin of Tirana State University); Seria Shkencat Mjekësore 2 (Medical Sciences Series 2); Viti 1961 (Year 1961)

PËRMBAJTJA (CONTENTS)

Disa karakteristika kliniko-terapeutike të hepatitit infektiv (M. Botkin) në klinikën e sëmundjeve infektive (Some clinico-terapeutic characteristics of infectious hepatitis {Morbus Botkin} in the clinic of infectious diseases)

Papadhimitri O.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1961:3-22

Të dhëna paraprake mbi mjekimin e Thyreotoksikozave me Chlorpromazine (Preliminary data on the treatment of the thyreotoxicoses with chlorpromazine)

Adhami J., Kostaqi M.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1961:23-34

Karcinomi bronkogen, studim roentgenologjik (Bronchogeneous Carcinoma, a rontgenographyc study)

Maly V.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1961:35-40

Eksperienca jonë mbi përdorimin e epilinës në klinikën e dermatologjisë në të sëmurët me trihomikozë (Treatment of dermatomycoses in Albania)

Caridha M.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1961:41-47

Të dhëna paraprake mbi recepturën e disa rretheve të vendit tonë gjatë vitit 1957 (Preliminary data on the state of the medical prescriptions in some districts of our country during the year 1957)

Kokalari P.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1961:48-57

Disa aspekte të tonsilektomisë (Some aspects of the tonsilectomy)

Zyma B.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1961:58-63

STUDIME EKSPERIMENTALE (EXPERIMENTAL TECHNIQUES)

Aktiviteti neuro humoral i lienit pas veprimit të rrezeve Roentgen (The neuro-humoral activity of the spleen after the action of the Roentgen rays)

Xhagjika I.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1961:64-76

Rigjenerimi i indit kockor nën veprimin e kortizonit (The regeneration of the bone tissues under the action of cortizone)

Çiço S.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1961:77-83

Veprimi i arminës mbi paralizën e akomodacionit dhe midriazën medikamentoze (The action of armine on the paralyses of accomodation and medicamentous midriasis)

Sinoimeri S.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1961:84-88

KRITIKË E BIBLIOGRAFI (CRITIQUE AND BIBLIOGRAPHY)

Buletin i Shkencave Mjekësore 1961:89-92

JETA SHKENCORE (SCIENTIFIC LIFE)

Buletin i Shkencave Mjekësore 1961:93-98

LAJME SHKENCORE (SCIENTIFIC NEWS)

Buletin i Shkencave Mjekësore 1961:99-117

NEKROLOGJI (NECROLOGY)

Buletin i Shkencave Mjekësore 1961:118