HOME              PRINT  ISSN 2412-6373  | ONLINE ISSN 2413-3892

 feed-image AJMHS Feed  

The ALBANIAN JOURNAL of MEDICAL
and HEALTH SCIENCES

The Official Journal of the University of Medicine, Tirana
Formerly "Bulletin of Medical Sciences"

► Full PDF

Buletin i Universitetit Shtetëror të Tiranës (Bulletin of Tirana State University); Seria Shkencat Mjekësore 1 ( Medical Sciences Series 1) Viti 2008  (Year 2008)

PËRMBAJTJA (CONTENTS)

ARTIKUJ ORIGJINALË (ORIGINAL ARTICLES)

Bashkëshoqërimi i karcinomës papillare  të tiroides me polipozën /adenomatozë familjare (Association between thyroid papillar carcinoma and familial adenomatous polyposis)

Cetta F., Toti P., Alia L., Dhamci A.             

Buletini i Shkencave Mjekësore 2008:3-10

Shprehja e citokeratinave  si treguesues i progresionit neoplazik në karcinomën me qeliza skuamoze të ezofagut (Cytokeratin expression patterns as an indicator of tumour progression in esophageal squamous cell carcinoma)   

Alia L.                                    

Buletini i Shkencave Mjekësore 2008:11-21

Hemorragjitë vaginale pas kontaktit seksual që kanë shkak infeksionin genital të chlamydias (Vaginal hemorrhages after the sexual intercourses causes by chlamy genital infection)  

Hajdëri A., Keta M., Kone E.            

Buletini i Shkencave Mjekësore 2008:22-25

Treguesit antropometrikë dhe refluksi gastro-ezofageal ne popullatë adulte të Tiranës  (Anthropometric indices and gastro-esophageal reflux disease in adult population in Tirana, Albania)    

Kraja B., Burazeri G., Prifti S.

Buletini i Shkencave Mjekësore 2008:26-30

Dëmtimi postoperator i nervit ulnar (Postoperative ulnar-nerve palsy) 

Çaushi F.,  Gabrani S.            

Buletini i Shkencave Mjekësore 2008:31-38

Studimi statistikor mbi vdekshmërinë në spitalin rajonal Shkodër për 2001- 2002 (Statistical study about the mortality in the regional hospital Shkodra for 2001-2002)    

Shabani Sh.,  Subashi Sh. , Qirjako G.,  Burazeri G.            

Buletini i Shkencave Mjekësore 2008:39-42

Vlerësimi i cllësisë së ujit të pijshëm të ambalazhuar nëpërmjet studimit të ngarkesës bakteriale ( The bacteriological quality of bottled water)           

Sokoli T.,  Leno L.,  Byku B., Qirjako G.     

Buletini i Shkencave Mjekësore 2008:43-53

Ventilimi joinaziv  në terapinë intensive pulmonare (Noninvasive ventilation in pulmonary intensive care)   

Cani A.,  Doko P.,  Karaulli L.          

Buletini i Shkencave Mjekësore 2008:54-58

Cefalia në moshën pediatrike (Headache in pediatric age)         

Petrela R., Di Legge M.         

Buletini i Shkencave Mjekësore 2008: 59-60

Ështe koha të flasim për infeksionet seksualuisht të transmetueshme (IST) (Information and practices about sexually transmitted infections)     

Hasani V.       

Buletini i Shkencave Mjekësore 2008:61-65

PËRSHKRIM RASTI (REVIEW)

Kraniostoza sindromike nga ristrukturimi kompleks i kromozomit 5 dhe trefishimit të genit MSX2 (Syndromal craniosynostosis due to complex chromosom 5 rearrangement and msx2 gene triplication)

Babameto A., Mokin V., Mitre A., Bernardini L., Mingarelli R., Novelli A., Dallpiccola B., Cohen M.

Buletini i Shkencave Mjekësore 2008:66-72

 

Tromboza akute e aortës abdominale: diagnostikimi dhe trajtimi i saj (Acute abdominal aortic thrombosis: diagnosis and treatment)           

Xhepa S., Caco G.,  Nuellari E., Gjergo P., Kapedani E.      

Buletini i Shkencave Mjekësore 2008:73-76

Një rast me xanthogranulomë juvenile (A case with juvenile xanthogranuloma)

Vasili E., Savo I., Buba M.    

Buletini i Shkencave Mjekësore 2008:77-80

Efikasiteti i trajtimit të pacienteve me akne vulgare (Treatment efficiency in patients with acnke vulgaris)

Jorgaqi E.,  Ndoni F.  

Buletini i Shkencave Mjekësore 2008: 81-87

Primitiv neuroctodermal tumor (PNET)  (Primitive neuroectodermal tumor (PNET)

Haxhihyseni E.          

Buletini i Shkencave Mjekësore 2008:88-90

 

ARTIKUJ PANORAMIKË (PANORAMIC ARTICLES)

Manifestimet klinike të meningiteve (Clinical manifestations of meningitis )   

Koja Gj.         

Buletini i Shkencave Mjekësore 2008:91-94

Kontrolli i fortësisë së metodës së percaktimit të tiomersalit në vaskën DTP (Control nof the robustness of the method of determination of thiomersal in DTP vaccine)

Kuçuku  M., Boçari D., Baraj B., Vaso K., Perja M.

Buletini i Shkencave Mjekësore 2008: 95-98

Vlerësimi dhe trajtimi i çrregullimeve të personalitetit tek pacientët në kushtet e privimit të lirisë ( Assessment and management of personality disorders in prison settings)               

Myslimaj F., Meksi A.           

Buletini i Shkencave Mjekësore 2008: 99-105

Problemet mediko ligjore në kirurgjinë  O.R.L. (Medico-legal issues in ENT surgery)       

Zaharia K., Radovani P.        

Buletini i Shkencave Mjekësore 2008:106-110

Psikiatria kriminale dhe neurobiologjia e agresionit  (Criminal psychiatry and agression neurobiology)                

Ymaj B., Vyshka G.                          

Buletini i Shkencave Mjekësore 2008:111-120

Karakteristika te vdekshmerise nga Spok-u  (Characteristics of mortaltty with COPD)

Shehu E., Bushati J.               

Buletini i Shkencave Mjekësore 2008:121-125

Sistemi i kujdesit shëndetësor në shqipëri- zhvillime pozitive drejt një sistemi efikas (Health insurance system in Albania)              

Gjeçi F., Laurence Le Faou A.                      

Buletini i Shkencave Mjekësore 2008:126-133

Pozicioni shoqëror dhe vetë- perceptimi i shëndetit në popullatën adulte të Tiranës (Subjective social position and self-perceived health  in the adult population of Tirana, Albania)                     

Stefa J., Burazeri G., Bajram Hysa.   

Buletini i Shkencave Mjekësore 2008:134-138

Ndryshimet ndërmjet sekseve në sëmundshmërinë e tuberkulozit në Shqipëri (Gender differentials of pulmonary tuberculosis in Albania)

Hafizi H., Bardhi D., Aliko A., Dilko E.                   

Buletini i Shkencave Mjekësore 2008: 139-145

Roli i biopsisë gastrike në diagnozën e gastriteve (The role of gastric biopsies in the diagnosis of gastritis)          

Buba M., Alihmemeti M.      

Buletini i Shkencave Mjekësore 2008:146-150

Recensa në botimet shkencore (Reviews on scientific publications)                       

Redaksia        

Buletini i Shkencave Mjekësore 2008:151-158