HOME              PRINT  ISSN 2412-6373  | ONLINE ISSN 2413-3892

 feed-image AJMHS Feed  

The ALBANIAN JOURNAL of MEDICAL
and HEALTH SCIENCES

The Official Journal of the University of Medicine, Tirana
Formerly "Bulletin of Medical Sciences"

► Full PDF

Buletin i Universitetit Shtetëror të Tiranës (Bulletin of Tirana State University); Seria Shkencat Mjekësore 1 ( Medical Sciences Series 1) Viti 2003  (Year 2003)

PËRMBAJTJA (CONTENTS)

EDITORIAL (EDITORIALS)

Refleksione për nje jubile te rëndësishëm (Reflection on the important jubilee)

Minga Gj.                              

Buletini i Shkencave Mjekësore 2003: 5-9

ARTIKUJ ORIGJINALË (ORIGINAL ARTICLES)

Epidemiologjia e demencës në Tiranë (Epidemiology of dementia in Tirana)                      

Kruja J., Rakacolli M., Prifti V, Buda L., Agolli D.                     

Buletini i Shkencave Mjekësore. 2003:10-13

Ekspansioni kutan në korrigjimin e cikatrikseve postkombustionale (Skin, expansion in the treatment of post burn scars)     

Isaraj S.,  Belba Gj.                                                

Buletini i Shkencave Mjekësore. 2003:14-21

Bronkioloti akut: eksperienca e Departamentit të Pediatrisë (Bronchiolitis: the experience of the Department of Pediatrics University Hospital Center of Tirana “ Mother Tereza” and a review of the literature)             

Veveska E.,  Koliqi N., Profka N., Islami B., Bujari I., M. Face., Kito I. , Niko D.           

Buletini i Shkencave Mjekësore 2003: 22-28

Diarrea kronike xhiardiazike në femijët (Chronic diarrhea caused by giardia in children)       

Shehi B., Cuilufi P., Xhepa R., Shpori M., Keli J.          

Buletini i Shkencave Mjekësore 2003:29-32

Prevalenca e anomalive të lipideve në stade të ndryshme të sëmundjeve renale    kronike dhe raporti i tyre me sëmundjen ishemike të zemrës  (The prevalence of  lipid abnormalities in different stages of chronic renal disease (crd) and their   relationship with ischemic heart disease (ihd)        

Aliu I., Gjata M., Tase N., Koroshi A.,  Idrizi A., Barbullushi M., Gjyzari A.    

Buletini i Shkencave Mjekësore 2003:33-37

Dukuritë e lekurës në hemopatitë malinje (The skin phenomenouses on malignat  harmopathics)             

Caja T., Xhumari P., Pulluqi P., Ruka I., Ketri Th., Ivanai A.,, Lako S.                

Buletini i Shkencave Mjekësore. 2003: 38-44

Studimi i kritereve klinike dhe laboratorike qe ndihmojnë në parashikimin e  bakteremisë dhe epsit në fëmijët me gjendje febrile (The study the clinical and laboratory data predicting bacteremia and sepsis in the febrile children)           

Hoxha H., Lito Gj., Foto E.               

Buletini i Shkencave Mjekësore. 2003:45-49

Të dhëna epidemiologjike dhe efikasiteti i metodave diagnostike në leishmaniozën  viscerale gjatë periudhës shtator 1999-2000 (Epidemologik  changes and the  efficacy of diagnostic methods in leishmanosis visceralis during September 1999-September 2000)         

Petrela R., Duka E., Isaraj A.    

Buletini i Shkencave Mjekësore. 2003:50-53

Diagnoza diferenciale dhe trajtimi i dhembjeve orale faciale (Differential diagnosis and treatment of oro-faciale pain)             

Qaimolla R., Xhajanka E.                                           

Buletini i Shkencave Mjekësore. 2003:54-59

PANORAMIKË (REVIEW)

Përdorimi i antibiotikëve në kirurgji për qëllime profilaktike (The use prophylactic antibiotics in surgery)        

Sula H.                             

Buletini i Shkencave Mjekësore. 2003: 60- 64

INFORMACION (INFORMATION)

Përparesitë e femijëve në mësimin e gjuhëve të huaja (Advantages of childrens of    learning foreign languages)     

A.Haloçi                 

Buletini i Shkencave Mjekësore. 2003: 65-67

Sëmundjet demielinizuese - të dhënat e reja anatomopatologjtke, drejtime te reja  terapeutike (Demielisant diseases - new anatomo pathologic and therapeutic          approaches)      

Xhumari A.        

Buletini i Shkencave Mjekësore. 2003: 68-69                   

Letra ne redaksi (Letters)       

Idrizi A.         

Buletini i Shkencave Mjekësore. 2003: 70

Udhëzimet për autorët ( Informations  for authors)           

uletini i Shkencave Mjekësore. 2003: 71-78

Njoftime mbi aktivitetet shkencore (Annoncements)       

Buletini i Shkencave Mjekësore. 2003: 79