HOME              PRINT  ISSN 2412-6373  | ONLINE ISSN 2413-3892

 feed-image AJMHS Feed  

The ALBANIAN JOURNAL of MEDICAL
and HEALTH SCIENCES

The Official Journal of the University of Medicine, Tirana
Formerly "Bulletin of Medical Sciences"

► Full PDF

Buletin i Universitetit Shtetëror të Tiranës (Bulletin of Tirana State University); Seria Shkencat Mjekësore 1 ( Medical Sciences Series 1) Viti 1987  (Year 1987)

PËRMBAJTJA (CONTENTS)

Rritja e rendimentit dh efektivitetit të veprimtarisë pedagogjike e shkencore – detyra themelore e Kongresit të të 9-të të PPSH për Fakultetin e Mjekësisë (The enhancement  of productivity and effectiveness of pedagogical and scientific activity – the essential task set by the 9th congress of the PLA to the faculty of medicine)    

Agolli M., Alia L.                                                                                                                  

Buletin i Shkencave Mjekësore 1987: 3-11              

Dobia e ekokardiografisë në vlerësimin e kardiomiopatisë kongjestive (KMK) (The case of echocardiography in the diagnosis of congestive cardiomyopathy)                                           

Brokaj S., Qirko S., Muka L., Popa    Y.      

Buletin i Shkencave Mjekësore 1987: 13-21                                       

Disa të dhëna mbi ajrosjen mushkërore të punëtorëve të nëntokës të minierës së qymyrgurit të Valiasit (Some data regarding the lung ventilation of miniers at the Valias colliery)                     

Ketri P.      

Buletin i Shkencave Mjekësore 1987: 23-33                        

Përvoja jonë në parandalimin e sëmundjes së membranave hialine me trajtimin para lindjes së nënës me kortikoidë (Our experience in the prevention of hyaline membrane disease by the prenatal corticoid treatment of the mother)                                     

Orozi L.                                                                                                 

Buletin i Shkencave Mjekësore 1987: 35-41

Probleme të trajtimit të thyerjeve suprakondilare tek fëmijët (Problems of the treatment of the supracondylar fractures of humerus in children)           

Gjika E.                                                                                              

Buletin i Shkencave Mjekësore 1987: 43-49            

Hipertireoza rishfaqëse pas tireidoktromisë subtotale (Hyperthyroidsm recurring after subtotal thyroidectomy)           

Dybeku M.                                                                                                                             

Buletin i Shkencave Mjekësore 1987: 51-59            

Të dhëna paraprake mbi disa ndryshime ndryshime citomorfologjike tek të sëmurët  me lepër dhe  tuberkuloz   të mjekuar me rifadinë dhe lampren. (Preliminary finding of certain cytomorphologic changes in patients with leprosy or tuberculosis    treated with rifadine and lamprene)

Çico S., Nakoçi M.                                                                                                                            

Buletin i Shkencave Mjekësore 1987: 61-66

Përcaktimi i vlerave të limfociteve B dhe T në gjakun perferik. (Determination of the relative values of B and T lymphocites in peripheral blood)        

Sulçebe G., Ceka Xh.                                                                                                            

Buletin i Shkencave Mjekësore 1987:67-75                                                             

Kirurgjia e kancerit të laringut . Përvoja jonë në 10 vitet e fundit. (Conservative surgery of the larynx for cancer. Our experience of the past ten years)                            

Këlliçi A.                                                                                                                                           

Buletin i Shkencave Mjekësore 1987:77-83                                                             

Identifikimi i limfociteve T me anën e rozetave retrocitare (Identification of  T lymphocytes by the rosette method)                            

Ceka Xh., Hoxha A.,  Çoko B.                                                                                                          

Buletin i Shkencave Mjekësore 1987:85-92                         

Kundërtrupëzat antibërthamore tek të sëmurët me poluiartrit rheumatoid (Anti-nuclear antibody in patients with rheumatoid polyarthritis)

Hoxha A.                                                                                                                                            

Buletin i Shkencave Mjekësore 1987:93-96                                                                                     

Ndjekja klinike dhe fibroskopike e ulcerës së stomakut (Clinical and fibroscopic  follow-up patients with gastric ulcer)                                               

Kajo I., Zykaj B.                                                                                                                                

Buletin i Shkencave Mjekësore 1987:97-104                                                                                   

Ndikimi i duhanit  në rezultatet e largëta të ulcerës gastro- duodenale të shpuar, trajtuar  me qepje të thjeshtë. (Effect of smoking on the late results of the treatment by simple suture or ruptured gastro-intestinal    ulcers)           

Koçillari A.                                                                                                                            

Buletin i Shkencave Mjekësore 1987:105-110                                                                                 

STOMATOLOGJI   (STOMATOLOGY)

Përvoja e klinikës tonë në trajtimin e defekteve  të lindura të buzës. (Our clinical experience in the treatment of congenital effects of the lips)                

Pojani Dh., Gjini S.                                                                                                                            

Buletin i Shkencave Mjekësore 1987:111-118                                                                                 

Një rast me flegmonë orbitale me origjinë nga dhëmbët (An orbital phlegmone of dental origin)

Gjini S.,  Shtylla Y.                                                                                                                           

Buletin i Shkencave Mjekësore 1987:119-123                                                                                 

Mikroflora në pulpite dhe ndjeshmëria nga pastat me hidroksid kalciumi dhe antibiotikë (The microflora of pupitis and its sensitivity to pastes composed of calcium hydroxide and antibiotics)

Shehu S., Muska D.                                                                                                                           

Buletin i Shkencave Mjekësore 1987:125-131                                                                                 

HYGIENE AND EPIDEMIOLOGY  (HIGJIENË DHE EPIDEMIOLOGJI)

Kërkime seriologjike mbi infeksionin toksoplastik tek gra shtatzëna (Serologic investigation for toxoplasmosis in pregnancy  )                                                          

Gusmari V.                                                                                                                                        

Buletin i Shkencave Mjekësore 1987:133-142                                                                                 

KUMTESA (COMMUNICATIONS)        

Një rast me sindromën Stickler (A case of Stcker’s syndrome)                                                   

Gusmari V.                                                                                                                                        

Buletin i Shkencave Mjekësore 1987:143-148                                                                                 

EKSPERIMENTALE (EXPERIMENTAL WORKS)

Metabolizmi gliceropidik në indin trunor, gjatë epilepsive eksperimentale (Glycerolipid metabolism in the brain tissue during experimental epilepsy)                                

Marku N., Braho S.                                                                                                                            

Buletin i Shkencave Mjekësore 1987:149-156                                                                                 

Trajtimi i thyerjeve me armë zjarri me munga të mëdha indesh  (Treatment of fire-arm fractures with important loss of tissues)                                           

Keraj   H.                                                                                                                                           

Buletin i Shkencave Mjekësore 1985:157-166                                             

RECENSION (RECENSIONS)                                                                  

Mbi monografinë “Mjekimi ortopedik i parondotive” (The monography “Mjekimi ortopedik i parondotive”)           

Toti F.                                                                                                                                    

Buletin i Shkencave Mjekësore 1987:167-170

Libri ‘ Veprimi i rrezatimeve jonizuese mbi sistemin e gjakut’ The book ‘Veprimi i rrezatimeve jonizuese mbi sistemin e gjakut’   

Mëhilli S.                                                                                                                                           

Buletin i Shkencave Mjekësore 1987:171-172