HOME              PRINT  ISSN 2412-6373  | ONLINE ISSN 2413-3892

 feed-image AJMHS Feed  

The ALBANIAN JOURNAL of MEDICAL
and HEALTH SCIENCES

The Official Journal of the University of Medicine, Tirana
Formerly "Bulletin of Medical Sciences"

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 1 Viti 1986

Bulletin of Tirana State University, Medical Sciences Series 1, Year 1986

PËRMBAJTJA

CONTENTS

Forma zgavrore e kancerit të mushkërive     

(Cavitary forms of lung cancer)     

Tahir Hysa     

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 1; 1986 ;15

Ndryshimet morfologjike të gjakut periferik tek punonjësit që kanë rënë në kontakt me plumbin dhe përbërisit e tij. (Morphologic changes in the blood of workers exposed to lead and its compounds)

Bardhi Cako, Skënder Skënderaj, Nexhmije Subashi, Raif Hasani  

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 1; 1986 ;25     

Vlera prognostike e ndryshimeve qelizore  si rrjedhojë e rrezatimit të kancerit të qafës së mitrës nëpërmjet strishove vagianale . Krahasime të mbijetesës 5 vjeçare.

Prognostic significance of the changes observed in celis after radiation treatment of colium uteri cancer on vaginal films. Comparison of 5 years survival      

Xhevdet Harasani

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 1; 1986 ;33

Rezultatet e hershme të transplantimit të kornesë (Early results of corneal transplantation)

Sulejman Zhugli

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 1; 1986 ;43

Plagët komplekse të dorës   

(Complex wounds of the hand)       

Vladimir Gjata, Panajot Boga

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 1; 1986 ;51     

Shfaqjet kardiovaskulare në 220 raste me hipertirozë (Cardiovascular manifestations in 220 cases of hyperthyroidism and their evolution)         

Ilia Skëndi, Ëngjëll Çaushaj              

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 1; 1986 ;65

Depistimi dhe dispanserizimi i otitit të mesëm dhe ekfektiviteti i tyre në rrethin e Dibrës          

Detection and discensary treatment of otitis media and its effectivity in the district of Dibra

Muhamet Kodra         

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 1; 1986 ;73     

Ndikimi i vlerave të shifrave të presionit arterial në të sëmurë me hypertension arterial (Influence of the values of the arterial pressure on patients with essential arterial hypertension)  

Namik Shehu 

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 1; 1986 ;79

STOMATOLOGJI  

STOMATOLOGY

Mbi mjekimin biologjik të kariesit të thellë dhe pulpiteve të freskëta me preparation CA (OH)2 -oksitetraciklinë (Biological treatment of deep caries and fresh pulpitis –oxytetracycline)

Çerçiz Mingomataj    

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 1; 1986 ;89

Çrregullimet që lindin tek mbajtësit e protezave me pllakë dhe mënyra e mënjanimit të tyre (Disturbances caused by dental plaque prostheses and their prevention)    

Ruzhdije Qafmolla    

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 1; 1986 ;97

Mbi depistimin dhe mjekimin e gjendjeve prekancearoze si dhe të formave fillestare të kancerit të gojës dhe të buzës. (Detection and treatment of precancerous conditions and early states of cancer of the mouth and the lips).

Isuf Kasapi     

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 1; 1986 ;104

Mbi klinikën e mjekimin e tumoreve kistike të nofullave

Clinical picture and treatment of tumors of the jaws

(Zhani Qirko)           

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 1; 1986 ;109

HIGJIENË DHE EPIDEMIOLOGJI

HYGYENE AND EPIDEMIOLOGY

Lidhja e virusit të hepatitit B me kancerin parësor të mëlçisë                                  

Relationship between type B virus hepatitis and primary cancer of the liver         

(Koço Papajani, Fatbardha Dyrmishi, Petrika Troja, Alber Zhuzhuni)

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 1; 1986 ;111

Të dhëna epidemiologjike të leishmanozës së organeve. (Epidemiological data on visceral leishmanosis)

Haki Cërrozi