HOME              PRINT  ISSN 2412-6373  | ONLINE ISSN 2413-3892

 feed-image AJMHS Feed  

The ALBANIAN JOURNAL of MEDICAL
and HEALTH SCIENCES

The Official Journal of the University of Medicine, Tirana
Formerly "Bulletin of Medical Sciences"

► Full PDF

Buletin i Universitetit Shtetëror të Tiranës (Bulletin of Tirana State University); Seria Shkencat Mjekësore 1 ( Medical Sciences Series 1) Viti 1985  (Year 1985)

PËRMBAJTJA (CONTENTS)

Drejt konferencës së parë të mjekësisë së vendit tonë.  (Towards the first conference on medicine in Albania)       

Gaçe P.                                                                                                                                                                             

Buletin i Shkencave Mjekësore 1985: 3-6

Kontraktura abduktore dhe rrotatore e jashtme e artikulacionit koksofemoral në fëmijë.  (Abductor and external rotatious contracture of the coxofemoral articulation in children.)             

Karagjozi P.                                                                                                                                                                                    

Buletin i Shkencave Mjekësore 1985:7-12

Polimilagjia reumatike  (Rheumatic polimalgia)                             

Poro K.                                                                                                                                                                                            

Buletin i Shkencave Mjekësore 1985: 13-17                                                                                

Mbi përdorimin e provës venoze të ngarkesës me glukozë gjatë shtatzënisë dhe pas lindjes. (The test of intravenous glucose challenge in pregnancy and after childbirth)             

Theothosi Gj., Peçi H., Kita Zh.                                                                                         

Buletin i Shkencave Mjekësore 1985: 19-24

Disa të dhëna epidemiologjike për epilepsitë në rrethin e Vlorës (Some data on the epidemiology of epilepsy in the district of Vlora.)                                        

Koçi K.                                                                                         

Buletin i Shkencave Mjekësore 1985: 25-34

Distrofitë muskulore progresive në rrethin e Beratit. (The progressive muscular distrophies in district of Berat.)

Veveçka M.                                                                                                                                                                                    

Buletin i Shkencave Mjekësore 1985: 35-40

Të dhëna mbi epilepsinë në rrethin  e Fierit (Post Traumatic epilepsy in the Fier district)                                                                                                                         

Furxhi S., Apostoli A., Goga S.                                                                                          

Buletin i Shkencave Mjekësore 1985: 41-48

Ulcera gastrike e duodenale “ dytësore’’ në sëmundjet kronike të sistemit hepatobiliar ( “Secondary gastric and duodenal ulcer in chronic affections of the hepato-biliary system)             

Vangjeli S.                                                                                                                            

Buletin i Shkencave Mjekësore 1985:49-54

Përvoja jonë mbi ndërhyrjet kirurgjike në grate me moshë mbi 60 vjeç.              

(Our experience with surgical interventions on women over 60 years ago.)                                                                       

Gjika R.              

Buletin i Shkencave Mjekësore 1980: 55-61

Ndikimi i keqformimeve të rënda të lindura në vdekshmërinë e të porsalindurave (The influence of serve congenital malformations on the neonatal mortality rate)         

Ciko E., Trebicka E.                                                                                                                                                                       

Buletin i Shkencave Mjekësore 1985: 63-66

Administrimi i sasive të mëdha të lëngjeve ne djegiet e rënda ; hap i rëndësishëm në uljen e vdekshmërisë tek të sëmurët tanë. (Administration of large quantities of fluid in severe burns –an important step towards reducing the mortality rate among our patients)                          

Arqile A.                                                                                                                                                                                         

Buletin i Shkencave Mjekësore 1985: 67-72

Tumoret e gjendrës rreth veshit. (The gland tumors near the ear.)                                     

Gjini S.                                                                                                                                                 

Buletin i Shkencave Mjekësore 1985: 73-81

Rezultatet  e mjekimit kirurgjikal të një rasti me hemangioma faciale gjigande. (Results of the surgical treatment of a case of giant facial hemangioma)  

M.Hysa                                                                                                                   

Buletin i Shkencave Mjekësore 1985: 83-87                                                                                                                                                                      

KUMTESA (COMMUNICATIONS)                                                                                                                                

Arteria koronare  e vetme si shkak i vdekjes së papritur (Single coronary artery as a cause of a sudden death)               

Gjini S.                                                                                                                    

Buletin i Shkencave Mjekësore 1985: 89-94

Sindroma Apert ( The Apert’s Syndrome)                                                                                                                              

Bebeci D,. Ciko E., Preza K.                                                                                               

Buletin i Shkencave Mjekësore 1985:101-103

Discefalia aculo-mandibulo-faciale (Oculo-mandibulo-facial dyscephalia)                            

Zhugli S., Bezhani M.                                                                                                         

Buletin i Shkencave Mjekësore 1985:105-110                                                                                                                                       

Një reaksion transfuzional heterotrop i shfaqur në formën e hemorragjisë. (A heterotrop transfusional reaction manifested in the form of hemorrhage)                                                         

Zhuzhuni A.                                                                                                                         

Buletin i Shkencave Mjekësore 1985:111-115

Fibrozë intersticiale e përhapur e mushkërisë e tipit Hamman-Rich (A widespread pulmonary interstialis fibrosis of the hamman- rich type.)                                                           

Sula A., Harito F.                                                                                                                                                                           

Buletin i Shkencave Mjekësore 1985:117-121

EKSPERIMENTALE (EXPERIMENTAL WORKS)

Përcaktimi i fluorit në urinë dhe rëndësia e tij diagnostike në helmimet kronike me këtë element (The urine flour concentration significance in the chronic intoxictions with this element)               

Mema H., Juca B., Skënderaj S.                                                                          

Buletin i Shkencave Mjekësore 1985: 123-`127

Përfitimi eksperimental i sëmundjes së membranave hialine (Experimental hyaline membrane disease)

Subashi Sh., Braho S.                                                                                           

Buletin i Shkencave Mjekësore 1985: 129-137                                                             

Të dhëna paraprake mbi vlerat normale të oksimetrisë në gjak kapilar. (Preliminary data on the normal oxymetric values found in capillary blood)               

Buzo St., Minga Gj., Hasa D.                     

Buletin i Shkencave Mjekësore 1985: 139-143                                                                                                                       

Informacion mbi punimet e Kongresit të 19-të Evropian për studimin e mëlçisë dhe të simpiozumit të  8-të ndërkombëtar të acideve biliare, të zhvilluara në shtator 1982 në Bernë. (Information on the procedures of the 19th European Congress on the study of the liver and the 8th International Symposium on biliary acids, held in September 1984 in Bern.)

Resuli B.                                                                                                                                                                                                          

Buletin i Shkencave Mjekësore 1985: 145-151