HOME              PRINT  ISSN 2412-6373  | ONLINE ISSN 2413-3892

 feed-image AJMHS Feed  

The ALBANIAN JOURNAL of MEDICAL
and HEALTH SCIENCES

The Official Journal of the University of Medicine, Tirana
Formerly "Bulletin of Medical Sciences"

► Full PDF

Buletin i Universitetit Shtetëror të Tiranës (Bulletin of Tirana State University); Seria Shkencat Mjekësore 1 (Medical Sciences Series 1) Viti 1979 (Year 1979)

PËRMBAJTJA (CONTENTS)

Vepra e shokut Enver Hoxha  “ Imperializmi dhe Revolucioni” dhe detyrat tona (Camrade Enver’s  Hoxha work “ Imperialism and the revolution” and our duties              

Redaksia                                                                                                                                            

Buletini i Shkencave Mjekësore 1979:3-12

Shintigrafia pulmonare (Pulmonary scintigraphy)                                                          

Selimaj E.,Kita Zh.                                                                                                                            

Buletini i Shkencave Mjekësore 1979:13-29

Dozimi i komplementit dhe vlera e tij gjatë nefropative glomerulare (Determination of serum complement and its value in glomerural nephropathies)                                       

Hoxha A., Kodra S., Thereska N., Lipivani M., Pumo V.                                                                

Buletini i Shkencave Mjekësore 1979:31-38

Tetramisoli në mjekimin e artritit rheumatoid (Tetramisole in the treatment of rheumatoid arthritis) 

Poro K., Morçka K., Angjeliu V.                                                                                                      

Buletini i Shkencave Mjekësore 1979:39-44

Mjekimi i glonemuronefritit akut streptokoksik me indometacinë ( Treatment of acute glomeluronaphritis with indometacine)       

 

Rusi H., Taharavi T.                                                                                                                          

Buletini i Shkencave Mjekësore 1979:45-51

Metastazimi në nyjet limfatike si simptomë primare e neoplazive malinje të fshehta (Lymph node metastases as the first symptom of occult primary malignant neoplasmas)                             

Rroku Ç.                                                                                                                                            

Buletini i Shkencave Mjekësore 1979:53-58

Rezultatet dhe ndërlikimet e operacionit të trabekulektomisë (Results and complications of the trabeculectomy operation)    

Zhugli S., Koja J.                                                                                                                               

Buletini i Shkencave Mjekësore 1979:59-65

Pasioni që mund të lindin nga okluzioni i lartë në protezat totale dhe mënyrat e mënjanimit të tyre (Consenquences deriving from high occlusion in total dental prosthesis and their prevention)

Toti F., Muça H., Qafmolla R.                                                                                                          

Buletini i Shkencave Mjekësore 1979:67-71

HIGJENË DHE EPIDEMIOLOGJI (HYGENIENE AND EPIDEMIOLOGY)

Mbi cilësitë biologjike dhe imunogjene të vaksinës kundër fruthit të prodhuar në vendin tonë(On the biological and immunogenic properties of a vaccine against measles produced in Albania in 1977)                                                                                                                                               

Kakariqi E., Bifsha A                                                                                                            

Buletini i Shkencave Mjekësore 1979:73-80

Një rast skarlatine të shoqëruar me ikter të shprehur ( A case of icterus associated with scarlet fever)                                             

Buletini i Shkencave Mjekësore 1979:81-84

EKSPERIMENTALE (EXPERIMENTAL WORKS)

Mbi lidhjet midis elementëve të gjakut periferik dhe klinikës së sëmundjes akute të rrezes ( A statistical study of the relationship between the changes in the elements of the peripheral blood and the clinical manifestations in the acute forms of the radiation)                                                        

Aleksi Gj.                                                                                                                                           

Buletini i Shkencave Mjekësore 1979:85-93

Trajtimi i frakturave të kërcirit nga armë zjarri në eksperiment ( Traitment of firearm fractures of the shanks)

Greva L.

Buletini i Shkencave Mjekësore 1979:95-100

KUMTESA  (COMMUNICATIONS)

Disa vërejtje dhe konsiderata për ndërhyrjet kirurgjikale që korrigjojnë uteruset e keqformuar (Observations and considerations on the hysteroplastic surgical interventions in malformations of the uterus)                                                                                                                                   

Glozheni K.                                                                                                                            

Buletini i Shkencave Mjekësore 1979:101-108

Ringjallja zemër mushkëri në dy raste me infarct akut të miokardit (Cardiopulmonary resuscitation in  two cases of acute myocardial infarction)

Kondili A., Kuka E.,Heba M.                                                                                                            

Buletini i Shkencave Mjekësore 1979:109-115

Një rast transfuzioni in utero me papajtueshmërinë feto-amtare nga faktori rezus ( In utero transfusion  in a case of feto-maternal incomptability)                                                                     

Cenoimeri B.                                                                                                                                     

Buletini i Shkencave Mjekësore 1979:117-120

Antiagregatët trombocitarë dhe antikoagualantët në mjekimin dhe parandalimin e sëmundjeve ishemike të trurit (Anticoagulant and thrombocytic anti-aggregant drugs in the treatment of the ischemic brain disease)                                                                                     

Tamburi T., Baboçi K., Mara A., Shkodra A.                                                                       

Buletini i Shkencave Mjekësore 1979:121-124

Rekomandime për autorët                                                                                      

Redaksia                                                                                                                                

Buletini i Shkencave Mjekësore 1979:125