HOME              PRINT  ISSN 2412-6373  | ONLINE ISSN 2413-3892

 feed-image AJMHS Feed  

The ALBANIAN JOURNAL of MEDICAL
and HEALTH SCIENCES

The Official Journal of the University of Medicine, Tirana
Formerly "Bulletin of Medical Sciences"

► Full PDF

Buletin i Universitetit Shtetëror të Tiranës (Bulletin of Tirana State University); Seria Shkencat Mjekësore 1 ( Medical Sciences Series 1) Viti 1978  (Year 1978)

PËRMBAJTJA (CONTENTS)

Të vëmë në jetë detyrat që na shtron partia dhe shoku Enver për thellimin e revolucionit tekniko-shkencor në fushën e përgatitjes së kuadrove mjekësore dhe të rritjes së cilësisë së shërbimit shëndetësor ( To put into effect the tasks set by the party and comrade Enver Hoxha for the intensification  of the technico-scientific  in training medical cadres and in raising the standard of the medical service)             

Redaksia                                                                                                                                                        

Buletin i Shkencave Mjekësore 1978: 3-10                                                  

Dinamika e zhvillimit fizik të nxënësve të qytetit të Tiranës në vitet 1974-1975 në krahasim me vitet 1957-  1958 (Dynamics of the physical development of the students of Tirana in the year 1974-1875 and compared with the year 1957-1958)                                                                                                   

Pistoli Ç., Memi H., Skënderi S.                                                                                                                   

Buletin i Shkencave Mjekësore 1978: 11-23                                                                                                

Karakteristika të adenopatisë trakeobronkiale tuberkulare tek të rinjtë dhe të rriturit. (Characteristics of tubercular tracheo-bronchial adenopathy in young people and in adults)                             

Çoçoli H.                                                                                                                                                        

Buletin i Shkencave Mjekësore 1978:25-38

Okluzioni i thellë i dhembit  dhe mjekimi i tij (Deep occlusion of the teeth and its treatment)       

Lira Dh., Papajorgji N.                                                                                                                                  

Buletin i Shkencave Mjekësore 1978:39-46

Ndryshimet elektrike në zemër nën veprimin e lëndëve psikotrope (Electric changes in the heart under  the action of the psychotropic substances)                                               Janina M.                                                                                                                                           

Buletin i Shkencave Mjekësore 1978:47-55                                                                                                                                                

Analiza e rasteve tona me Morbus Coats  (An analysis of our cases with Morbus Coats)             

Aroni A.                                                                                                                                             

Buletin i Shkencave Mjekësore 1978:57-62                                                                                                                                                                                                                                    

Prova e neutralizimit alkalin (PNA) dhe prova e rezitencës alkaline (PRA) në lëkurë  (The alkaline neutralization and the alkaline resistance skin tests)                                         Nakuçi M., Kasa L.                                                                                                                            

Buletin i Shkencave Mjekësore 1978:63-70                                  

Përcaktimi i proteinave totale me mikrometodë në gjakun kapilar (A micromethod for the determination of total proteins in capillary blood)                                    

Leskoviku S.                                                                                                                                         

Buletin i Shkencave Mjekësore 1978: 71-79            

HIGJIENË DHE EPIDEMIOLOGJI (HYGIENE AND EPIDIEMIOLOGY)

Kontribut në studimin e së ashtuquajturës ‘’ difteri në të vaksinuar’’ (A contribution to the study of the so called ‘’ dihphetiria in vaccinated subjects’’)                      

Hajdëri H., Koçi J., Balla R.                                                                                                              

Buletin i Shkencave Mjekësore 1978: 81-87

Studim statistikor i ndikimit të disa faktorëve në ecurinë e tuberkulozit pulmonar të shkaktuar          nga mikrobe me rezistencë primare ndaj antibakterialeve  (A statistical study of the influence of certain factors on the course of tuberculosis caused by bacilli with primary resistance to antibacterial drugs)

Dishnica G., Bushati J., Gjura Gj., Turdiu A.                                                            

Buletin i Shkencave Mjekësore 1978: 89-97

KUMTESA    ( COMMUNICATIONS)                                                     

Citomegalia e gjeneralizuar tek një i porsalindur premature (Generalized citomegaly in a prematurely born child)                                                                                      

Subashi Sh.                                                                                                                                        

Buletin i Shkencave Mjekësore 1978: 99-106

Një rast me meningocefalit tuberkular me LCR normal, fundus oculi normal, i diagnostikuar anatomo- patologjikisht (A case of tubercular meningo-encephalitis with normal cerebrospinal fluid and normal fundus oculi, dignosed)                                   

Bozheku N., Cerga G.                                                                                                                        

Buletin i Shkencave Mjekësore 1978: 107-113                                                                                            

Trajtimi i frakturave të nofullës së poshtme me plagë të infektuara të fytyrës  (Treatement of fractures of the lower jaw associated with infected injuries on the face)              

Metaj S.                                                                                                                                             

Buletin i Shkencave Mjekësore 1978: 115-120                    

REÇENSIONE (RECENSIONS)                                                                           

Reçension i librit – Ekinokoku i mushkërive dhe diagnoza diferenciale e tij me formacione e tjera të rrumbullakta të mushkërive’ të autorit Doc.Petrit Selenica                       

Plaku M.                                                                                                                                            

Buletin i Shkencave Mjekësore 1978: 121-124