HOME              PRINT  ISSN 2412-6373  | ONLINE ISSN 2413-3892

 feed-image AJMHS Feed  

The ALBANIAN JOURNAL of MEDICAL
and HEALTH SCIENCES

The Official Journal of the University of Medicine, Tirana
Formerly "Bulletin of Medical Sciences"

► Full PDF

Buletin i Universitetit Shtetëror të Tiranës (Bullein of Tirana State University); Seria Shkencat Mjekësore 1 ( Medical Sciences Series 1) Viti 1977  (Year 1977)

PËRMBAJTJA (CONTENTS)

Mjekësia popullore dhe baza materialiste dialektike e saj ( Popular medicine and its materialistic and dialectic basis)

Kokalari P., Sima Z., Koçi M.                                                                                                

Buletin i Shkencave Mjekësore 1977:3-12

Kromatina e seksit në normë dhe në disa sëmundje kromozomale (Sex chromatin in the norm and in some chromosomic diseases)                                                                                                        

Çako B.                                                                                                                                                          

Buletin i Shkencave Mjekësore 1977:13-19

Mbi tumoret e gjendrave të pështymës në praktikën histologjike. ( Tumors of the salivary glands

Rroku Ç.                          

Buletin i Shkencave Mjekësore 1977: 21-30

Të dhëna paraprake mbi rentgenologjike-statistikore të sëmundjes ulçeroze në spitalin   klinik Nr.1 (Radiologic findings about gastric and duodenal ulcers during the period 1962-1966)                                                                                                                                      

Golloshi V.                     

Buletin i Shkencave Mjekësore 1977:31-36

Ndryshimet e provave të retensionit të bromsulftaleinës (BSF) dhe labilitetit koloidial gjatë hepatiteve (Changes in the bromsulftalein retention test and in the colloidial lability in hepatitis)                                                                                                                                                       

Sholla L., Dilaveri V., Bylykbashi V., Leskoviku S.                                                                         

Buletin i Shkencave Mjekësore 1977:37-41

Të dhëna mbi korrigjimin e disa anomalive në mosha të rritura me aparat Angel (Correction of some dental anomalies in adults by the use of the Angel apparatus)            

Basha A.                                                  

Buletini i Shkencave Mjekësore 1977:43-47                                    

Dozimi i 17-Kestoreideve urinare me një metodë të aplikueshme në laboratorët kliniko-  biokimikë ( Determination of the 17-Kestosteroids by a method applicable in our clinical biochemical laboratory)                    

Buletini i Shkencave Mjekësore 1977:49-55

HIGJENË DHE EPIDEMIOLOGJI

Të dhëna paraprake mbi shpeshtësinë e takimit të protozoarëve intestinalë tek të sëmurët intestinalë tek të sëmurët të shtruar me çrregullime gastro-intestinale.   (Frequency of intestinal protozoa among patients with gastro-enteric disturbances)                                                       

Dushniku N., Cerga Q., Gagani F.                                                                                                                

Buletini i Shkencave Mjekësore 1977:57-61

Antigjeni Australia në të sëmurët me hepatit viral ( Detection of the Australia Antigen in patients  with viral hepatitis)         

Buletini i Shkencave Mjekësore 1977:63-67

Vetitë imunitare të gama-globulinës të prodhuar në vendin tonë (Immune properties of the   gamma-globuline produced in this country)  

Buletini i Shkencave Mjekësore 1977:69-74

Mbi florën bakteriale brenda spitaleve ( The bacterial flora in hospital)                                            

Troja P., Papajorgji M., Filto E.                                                                                                                       

Buletini i Shkencave Mjekësore 1977:75-80

EKSPERIMENTALE

Veprimi i hidrokortizon acetatit dhe endoksanit në hepatitet kronike eksperimentale   (Effect of hydrocortisone acetate and endoxane on experimental chronic hepatitis)                        

Adhami J., Bregu Xh., Ostreni F., Alimehmeti L.                                                                                              

Buletini i Shkencave Mjekësore 1977:81-92

KUMTESA

Një rast bigeminie ventrikulare me shkëputje-pushtim ( A case of ventricular escape- capture bigeminy)   

Çina P.                                                                                                                                                            

Buletini i Shkencave Mjekësore 1977:93-96

Proteza të pjesshme mbi traverse ( Partial transversal dental prothesis)                                          

Bllaca H.              

Buletini i Shkencave Mjekësore 1977:97-100

Një rast me formë akute të sëmundjes akute Gaucher ( A case of the acute form of the Gaucher disease)   

Subashi Sh., Telegrafi Ë.                                                        

Buletini i Shkencave Mjekësore 1977:101-105

Një rast me melanoma ano-rektale (A case of ano-rectal melanoma)                                                           

Kadare Sh., Harahasani Xh.                                                                                                              

Buletini i Shkencave Mjekësore 1977:107-111

Një rast i rrallë plage nga armë zjarri shtjerëse ( A rare firearm wound)                                              

Cërhozi H.                                                                                                                                                    

Buletini i Shkencave Mjekësore 1977:112-116

NEKROLOGJI

Ziçishti Ll., Pistoli Ç., Miho K., Hoxha F., Bekteshi S., Cenko T., Muço M.,Adhami J., Kruja R., Pulo J.,Harito Th., Cikuli Z.                                                                                                   

Buletini i Shkencave Mjekësore 1977:117-118

Rekomandim për autorët (Instructions for authors)                                                                               

Redaksia                                                                                                                                            

Buletini i Shkencave Mjekësore 1977:119-120