HOME              PRINT  ISSN 2412-6373  | ONLINE ISSN 2413-3892

 feed-image AJMHS Feed  

The ALBANIAN JOURNAL of MEDICAL
and HEALTH SCIENCES

The Official Journal of the University of Medicine, Tirana
Formerly "Bulletin of Medical Sciences"

► Full PDF

Buletin i Universitetit Shtetëror të Tiranës (Bulletin of Tirana State University); Seria Shkencat Mjekësore 1 (Medical Sciences Series 1); Viti 1976 (Year 1976)

PËRMBAJTJA (CONTENTS)

Kushtetuta e re e Republikës popullore socialiste të Shqipërisë

Vehbiu Y.      

Buletin i Shkencave Mjekësore 1976:3-7

Aspekte klinike të sëmundjes hipertonike (Clinical aspects of essential  hypertension)

Hoxha F., Rusi H.      

Buletin i Shkencave Mjekësore 1976:9-19

Karakteristikat elektrokardiografike në sëmundjen hipertonike (Electrocardiographic characteristics of essential hypertension)

Shehu N.        

Buletin i Shkencave Mjekësore 1976:21-27

Vdekjet nga infarkti akut i miokardit (I.A.M.) gjatë 11 viteve (1963-1973) (Deaths from acute myocardial infarction (1963-1973)

Vesho P., Janina M.   

Buletin i Shkencave Mjekësore 1976:29-36

Dekortikacioni osteomuskular në trajtimin e pseudoartrozave (Osteomuscular decortication in the treatment of pseudoarthrosis)

Boga P., Karagjozi P.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1976:37-45

Ndikimet e brucelozës mbi sistemin nervor (Effects of brucellosis on the nervous system)

Eltari E., Bozheku N. 

Buletin i Shkencave Mjekësore 1976:47-53

Disa të dhëna statistikore mbi sëmundjen ulçeroze në rrethin e Matit gjatë viteve 1968-1970 (Statistical data on peptic ulcer in the Mati district)

Hysa T.          

Buletin i Shkencave Mjekësore 1976:55-58

HIGJIENË DHE EPIDEMIOLOGJI (HYGIENE AND EPIDEMIOLOGY)

 

Të dhëna krahasuese mbi efektin e vaksinës antivariolike të prodhuar në Shqipëri (Comparative data on the effect of a small pox vaccine prepared in Albania)

Hajdëri H., Basko V., Sharofi F.       

Buletin i Shkencave Mjekësore 1976:59-68

STUDIME EKSPERIMENTALE (EXPERIMENTAL TECHNIQUES)

Veprimi i torilis nodosa në presionin arterial të kafshëve eksperimentale (Action of torilis nodosa on the blood pressure of experimental animals)

Mici V., Iljazi Ë.                    

Buletin i Shkencave Mjekësore 1976:69-74

Modifikimi në teknikën e rezeksionit të stomakut me gastroenterostomi “Y” tek qeni (A modification in the technique of stomach resection by a “Y” shaped gastroenterostomy on dogs)

Hoti F.            

Buletin i Shkencave Mjekësore 1976:75-79

KUMTESA (COMMUNICATIONS)

Ndërprerja e komunikimit porto-azygos pa transeksion gastrik tek një e sëmurë me varice hemorragjike të ezofagut (Interruption of the porto-azygos communication without gastric transection in a case with haemorrhagic varicae of the oesophagus)

Elezi B., Klosi Sh.     

Buletin i Shkencave Mjekësore 1976:81-85

Vagina artificiale (Artificial vagina)

Gjika R.          

Buletin i Shkencave Mjekësore 1976:87-92

Ekzaminimi rontgenologjik në sëmundjet e suprarenaleve (Roentgenologic examinations in diseases of the adrenal glands)

Karaj H., Bakalli V.   

Buletin i Shkencave Mjekësore 1976:93-101

Një rast i korigjimit të defektit të kombinuar të organeve të fytyrës me ndihmën e tubave të Filatovit (Correction of a combined defect of the facial organs by the use of Filatov tubes)

Bilali A.         

Buletin i Shkencave Mjekësore 1976:103-109

Disa raste klinike të alergjisë nga proteza me rezinë artificiale (Clinical cases of allergy by artificial resin dentures)

Hoxha O.        

Buletin i Shkencave Mjekësore 1976:111-113

Tri gjenerata me Epicanthus (Three generations with epicanthus)

Kuli V.                       

Buletin i Shkencave Mjekësore 1976:115-118

Një rast i rrallë me granuloma pyogenicum (A rare case of granuloma pyogenicum)

Basha Sh.                   

Buletin i Shkencave Mjekësore 1976:119-122

Teratoma intrakraniale tek një fëmijë i lindur vdekur (An intracranial teratoma in a still-born child)

Harito F.                     

Buletin i Shkencave Mjekësore 1976:123-129

Dy raste me dilaceracion të dhëmbit (Two cases of delaceration of the tooth)

Pepa P.           

Buletin i Shkencave Mjekësore 1976:131-134

NË NDIHMË TË MJEKUT PRAKTIK (AT THE AID OF THE GENERAL PRACTITIONER)

Pomadat me sapune naftenike në disa dermatoza (Naphthenic soap ointment in the treatment of the dermatosis)

Caridha M., Xhillari N., Çumani A.  

Buletin i Shkencave Mjekësore 1976:135-139