HOME              PRINT  ISSN 2412-6373  | ONLINE ISSN 2413-3892

 feed-image AJMHS Feed  

The ALBANIAN JOURNAL of MEDICAL
and HEALTH SCIENCES

The Official Journal of the University of Medicine, Tirana
Formerly "Bulletin of Medical Sciences"

► Full PDF

Buletin i Universitetit Shtetëror të Tiranës (Bulletin of Tirana State University); Seria Shkencat Mjekësore 1 (Medical Sciences Series 1); Viti 1973 (Year 1973)

PËRMBAJTJA (CONTENTS)

Karakterisikat dalluese të mortalitetit nga tuberkulozi në sanatoriumin e Tiranës në periudhën 1947-1950 dhe1965-1969 (Compared characteristics of mortality from tuberculosis at the Tirana Sanatorium in the periods 1947-1950 and 1965- 1969)   

Ndroqi Sh., Dusha L., Çoçoli H.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1973:3-17

Glomerulonefritet difuze akute të shfaqura gjatë epidemisë së skarlatinës dhe mjekimi i tyre me deltakorten   (Acute glomerulonephritis during an epidemic of scarlet fever and its treatment with deltacortene)

Adhami J., Resuli B., Dakoli P.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1973:19-30 

Studimi i insuficiencës renale kronike në spitalin klinik nr.1 gjatë viteve 1969-1971  (Chronic renal insufficiency in clinic nr.1 during the period 1969-1971)

Popa Y., Elbasani H.,  Berisha S.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1973:31-37

Shkaqet e vdekjeve në fëmijët prematurë (Causes of death of premature children)

Bitri P.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1973:39-42

Reni polikistik  (Polycystic kidney)

Cerga G.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1973:43-53

Rëndësia e radionefrogramës në diagnostikimin e pielonefritit kronik (Importance of radionephrography in the diagnosis of chronic pyelonephritis)

Doçi S., Budo S., Thereska N.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1973:55-60

Disa të dhëna epidemiologjike dhe klinike të etheve Q (Some epidemiological and clinical facts about Q- fever)

Dushniku N., Muço M., Bushati S.  

Buletin i Shkencave Mjekësore 1973:61-66

Refleksograma në sëmundjet e tiroides  (The reflexogram in the diagnosis of the diseases of the thyroid gland)

Peçi H.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1973:67-78

HIGJIENË DHE EPIDEMIOLOGJI (HYGIENE AND EPIDEMIOLOGY)

Efekti imunologjhik i vaksinimit kundra fruthit tek fëmijët distrofikë (Immunologic and clinical effect of measles vaccination on dystrophic children)

Papajani K., Disha F., Fico V., Gjylbegu I., Nathanaili S.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1973:79-82

Transaminazat serike dhe përcaktimi i aktivitetit të tyre me metodën titrimetrike (Determination of serum transaminase activity by the titrimetric method)

Leskoviku S., Bylykbashi V., Dilaveri V.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1973:83-90

Vlerësim krahasues i terreneve që përdoren për diagnozën bakteriologjike të difterisë (A compared evaluation of the media used for the bacteriological          diagnosis of diphtheria)

Sula A., Xhani E., Haliti S.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1973:91-98

KUMTESA (COMMUNICATIONS)

Koagulimi  intravaskular i diseminuar (Disseminated intravasal coagulation in the Waterhouse- Friedrichsen syndrome)

Boletini E., Fuga E., Sheldia A., Cerrhozi H., Kau D.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1973: 99-110

Mbi një rast me paralizë ashendente të tipit Landry-Guilain-Barre të shkaktuar nga vaksina kundër tërbimit  (A case of ascendent paralysis of the Landry-Guillain Barre type provoked by prophylactic antirabies treatment)

Preza B., Baboçi H., Tamburi T. 

Buletin i Shkencave Mjekësore 1973:111-117

Një rast i rrallë me gargoilizëm (A case of gargoilism)

Dhuci O.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1973:119-126

Mjekimi i glomerulonefritit akut anurik me doza të mëdha lasiksi (Large doses of lassix in the treatment of acute glomerulonephritis with anuria)

Petani H., Thereska N., Popa Y.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1973:127-33

Dy raste reaksioni alergjik nga neo-antergani (Two cases of allergic reactions caused by neoantergan)

Kuli V.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1973:135-138

NË NDIHMË TË MJEKUT PRAKTIK (AT THE AID OF THE GENERAL PRACTITIONER)

Parandalimi i komplikacioneve gjatë dhe pas ekstraksionit të kataraktit në bazë të materialit tonë (Prevention of the complications occuring during and after the extraction of cataracts, according to our materials)

Aroni A.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1973:139-150

Mbi kirurgjinë e tumoreve të gjendrës parotide me ruajtje të nervit facial (Surgery of mixed tumors of the parotic gland without damaging the facial nerve)

Trimçev S.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1973:151-162

Konsiderata kliniko-statistikore mbi infarktin e miokardit (Clinico-statistical considerations about myocardial infarction)

Shehu N.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1973:163-173

Disa vërejtje në klinikën dhe mjekimin e neoplazive të regjionit maksilo-facial në vitet 1960-1971 (Observations about the clinical picture and the treatment of tumors of the maxillo-facial region inthe period 1960-1970)

Bilali A.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1973:175-182         

Protezat plastike faciale (të fytyrës) (Plastic facial prothesis)

Lula P.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1973:183-187

Drejtimi aktiv i periudhës së pas lindjes (Active conduct of the puerperal period)

Gjika R.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1973:189-192

REFERATE (REPORTS)

Aspekti imunologjik dhe diagnostikimi i disa formave kryesore të anemive me hemaglutinina jo të plota (Immunological aspects and diagnosis of some basic forms of haemo-Lytic anemia with incomplete haemaglutinius)

Hoxha A.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1973:193-203

RECENSIONE (RECENSIONS)

Reçension i tekstit: “Ofthamologjia”

Preza B.:

Buletin i Shkencave Mjekësore 1973:205-207

Reçension i librit “Njespeciifiçjeskije reakcci na ljekastva”

Mici V.:

Buletin i Shkencave Mjekësore 1973:209-212

Reçension i librit: “Rentgeno-diagnostika opuholjej  srjedostjenija”           

Preza Kr.:

Buletin i Shkencave Mjekësore 1973:213-216

LAJME SHKENCORE NGA SHTYPI I HUAJ (SCIENTIFIC NEWS FROM THE FOREIGN PRESS)

Buletin i Shkencave Mjekësore 1973:217-234