HOME              PRINT  ISSN 2412-6373  | ONLINE ISSN 2413-3892

 feed-image AJMHS Feed  

The ALBANIAN JOURNAL of MEDICAL
and HEALTH SCIENCES

The Official Journal of the University of Medicine, Tirana
Formerly "Bulletin of Medical Sciences"

► Full PDF

Buletin i Universitetit Shtetëror të Tiranës (Bulletin of Tirana State University); Seria Shkencat Mjekësore 1 (Medical Sciences Series 1); Viti 1970 (Year 1970)

PËRMBAJTJA (CONTENTS)

25 vjet mjekësi në shërbim të popullit (25 years of medicine at the service of the people)

Ziçishti Ll.     

Buletin i Shkencave Mjekësore 1970:3-6

Shërbimi mjekësor në spitalin klinik Nr.1 në jubileun e 25 vjetorit të çlirimit e të vendosjes të Pushtetit popullor (The medical service in the clinical hospital Nr.1 on the jubilee of the 25th anniversary of the liberation and the instauration of the people`s government)

Ohri D.                       

Buletin i Shkencave Mjekësore 1970:7-16

Sukseset e arritura në studimin dhe mjekimin e sëmundjeve të brendshme gjatë 25 vjetëve të çlirimit (Achievements in the study and therapy of internal diseases during the 25 years after the liberation)

Hoxha F.        

Buletin i Shkencave Mjekësore 1970:17-22

Zhvillimi i kirurgjisë në vendin tonë gjatë 25 vjetëve (The development of surgery in Albania during the past 25 years)

Cani P.           

Buletin i Shkencave Mjekësore 1970:23-29

Psikiatria në 25 vjetorin e çlirimit (Psychiatry on the 25th anniversary of the liberation of Albania)

Gjata Xh.       

Buletin i Shkencave Mjekësore 1970:31-36

Sukseset e obstetrikë-gjinekologjisë në 25 vjetorin e çlirimit (The achievements of obstetrics and gynecology in the 25th anniversary of the liberation)

Gliozheni K.  

Buletin i Shkencave Mjekësore 1970:37-40

Zhvillimi i pediatrisë gjatë 25 vjetëve të pushtetit popullor (The development of pediatrics in the 25 years of the people`s government)

Bekteshi S.     

Buletin i Shkencave Mjekësore 1970:41-45

Zhvillimi i dermatologjisë dhe sukseset e saj gjatë 25 vjetëve të pushtetit popullor (The development and successes of dermatology during the 25 years of the people`s government)

Kërçiku K.     

Buletin i Shkencave Mjekësore 1970:47-51

Luftimi i sëmundjeve ngjitëse gjatë 25 vjetëve të çlirimit (Control of infectious diseases during the 25 years after the liberation)

Dushniku N.   

Buletin i Shkencave Mjekësore 1970:53-56

Zhvillimi i stomatologjisë në 25 vjet Pushtet popullor (The development of stomatology during the 25 years of the people`s government)

Pojani Dh., Hoxha O.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1970:57-60

Sukseset e otorinolaringologjisë gjatë 25 vjetëve të pas çlirimit (Achievements in otorhinolaryngology during the 25 years after the liberation)

Trimçev S.     

Buletin i Shkencave Mjekësore 1970:61-64

Veprimtaria e klinikës okulistike në 25 vjetorin e çlirimit (The activity of the oculistic clinic in the 25th anniversary of the liberation)

Aroni A.         

Buletin i Shkencave Mjekësore 1970:65-68

Aktiviteti i klinikës së neurologjisë gjatë 25 vjetëve të çlirimit të vendit (The activity of the clinic of neurology during the 25 years after the liberation of the country)

Preza B.         

Buletin i Shkencave Mjekësore 1970:69-79

Sukseset e luftës kundër tuberkulozit gjatë 25 vjetëve të Pushtetit popullor (Achievements in the control of tuberculosis during the 25 years of the people`s government)

Dusha L., Ndroqi Sh. 

Buletin i Shkencave Mjekësore 1970:81-86

Kontributi i sanatoriumit antituberkular Korçë gjatë 25 vjetëve të çlirimit (The contribution of the antitubercular sanatorium of Korça during the 25 years after the liberation)

Papakozma I., Kaçulini Z.     

Buletin i Shkencave Mjekësore 1970:87-90

Klinika dhe mjekimi i të sëmurëve me koma nga cirrozat hepatike (Clinical picture and treatment of coma in liver cirrhosis)

Adhami J., Kostaqi M.                      

Buletin i Shkencave Mjekësore 1970:91-100

Gjendjet komatoze në sëmundjet vaskulare cerebrale - korelacione kliniko-paraklinike (Comatous states in vascular diseases of the brain, clinical-paraclinical correlations)

Baboçi H., Lleshi L., Tamburi T.      

Buletin i Shkencave Mjekësore 1970:101-105

Qarkullimi i virusit të poliomielitit në kolektiva fëmijësh (Circulation of poliovirus in children communities)

Papajani K.    

Buletin i Shkencave Mjekësore 1970:107-111

Shfaqjet alergjike nga penicilinoterapia (Allergic phenomena observed after treatment with penicillin in the Nr.1 clinic of Tirana during the period 1959-1968)

Braho S., Mici V.      

Buletin i Shkencave Mjekësore 1970:113-120

Faktorët etiologjikë në “cor pulmonale chronicum” sipas të dhënave klinike (Etiological factors in “cor pulmonale chronicum” according to the clinical findings)

Adhami J., Dhimitri V., Kostaqi M., Qirko S.           1

Buletin i Shkencave Mjekësore 1970:121-130

Simptomatologjia klinike e “cor pulmonale chronicum” (Clinical symtomatology of “cor pulmonale chronicum”)

Rusi H., Doçi S.         

Buletin i Shkencave Mjekësore 1970:131-138

Të dhëna kliniko-statistikore mbi intoksikacionet nga lëndët insekticide (Statistical figures and clinical picture of poisoning by pesticides)      

Tabllo K., Poda Zh.   

Buletin i Shkencave Mjekësore 1970:139-143

KUMTESA (COMMUNICATIONS)

Një rast me sëmundjen Rendu-Osler (A case of the Rendu-Osler disease)

Trimçev S.     

Buletin i Shkencave Mjekësore 1970:145-151

Një rast me sindromin Gourgerot-Sjogren (A case of the Gourgerot-Sjogren syndrome)

Kallfa P.         

Buletin i Shkencave Mjekësore 1970:153-155

Mbi melanomën malinje të kornesë (Malignant melanoma of the cornea)

Cepa Gj.         

Buletin i Shkencave Mjekësore 1970:157-161

Një rast i veçantë me Gongylonema pulchrum (A special case of Gongylonema pulchrum)

Lula F., Lula P.          

Buletin i Shkencave Mjekësore 1970:163-165

REFERATE (REPORTS)

Roli i mikroskopisë elektronike në studimin e qelizës (The role of electron microscopy in the study of the cell)

Çiço S.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1970:167-174

RECENSIONE (RECENSIONS)

Buletin i Shkencave Mjekësore 1970:175-180

LAJME SHKENCORE NGA SHTYPI I HUAJ (SCIENTIFIC NEWS FROM THE FOREIGN PRESS)

Buletin i Shkencave Mjekësore 1970:181-205