HOME              PRINT  ISSN 2412-6373  | ONLINE ISSN 2413-3892

 feed-image AJMHS Feed  

The ALBANIAN JOURNAL of MEDICAL
and HEALTH SCIENCES

The Official Journal of the University of Medicine, Tirana
Formerly "Bulletin of Medical Sciences"

► Full PDF

Buletin i Universitetit Shtetëror të Tiranës (Bulletin of Tirana State University); Seria Shkencat Mjekësore 1 (Medical Sciences Series 1); Viti 1969 (Year 1969)

PËRMBAJTJA (CONTENTS)

Analiza klinike e 100 rasteve me rezeksion pulmonar për kancer primar të mushkërisë (Clinical analysis of 100 cases of lung resection due to primary lung cancer)

Pao Tje C.      

Buletin i Shkencave Mjekësore 1969:3-13

Kuptimi i epidemiologjisë së tuberkulozit dhe i ligjeve të saj në kohën e sotme (Significance of the epidemiological laws of tuberculosis in our days)

Ndroqi Sh.     

Buletin i Shkencave Mjekësore 1969:15-27

Rezultatet e mjekimit të të sëmurëve me cor pulmonale chronicum të shtruar në klinikën e terapisë gjatë viteve 1965-1966 (Results of the treatment of chronic cor pulmonale in the therapeutic clinics)

Hoxha F.        

Buletin i Shkencave Mjekësore 1969:29-39

Pesha dhe gjatësia e fëmijëve të porsalindur në shtëpinë e lindjes në Shkodër për vitet 1965-1966 (Body weight and length of newborn children in the Shkodër maternity)

Gjylbegaj Xh.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1969:41-50

Aspekte epidemiologjike dhe ndjeshmëria ndaj antibiotikëve të shkaktarit të plasjes (Epidemiological aspects of anthrax and sensitivity of the anthrax bacillus to antibiotics)

Kokona Sh.    

Buletin i Shkencave Mjekësore 1969:51-58

Izolimi i Keratinomyces Ajelloi nga toka në vendin tonë (Keratinomyces Ajelloi isolated from the soil in Albania)

Papajorgji M. 

Buletin i Shkencave Mjekësore 1969:59-62

Të dhëna virusologjike për disa raste poliomieliti në vendin tonë (Laboratory findings on some cases of poliomyelitis in Albania)

Papajani K.    

Buletin i Shkencave Mjekësore 1969:63-67

Mileranoterapia në leukozat mieloide kronike (Mileran treatment of chronic myeloid leukosis)

Vesho A.        

Buletin i Shkencave Mjekësore 1969:69-77

Vështirësitë e diagnozës diferenciale midis tumoreve të hemisferave cerebrale dhe atyre të fossa cranii posterior (Difficulties in the differential diagnosis of brain tumors of the hemispheres and fossa cranii posterior)

Avrami J.       

Buletin i Shkencave Mjekësore 1969:79-83

Faktorët etiologjikë të komës uremike (Etiological factors of uremic coma)

Adhami J., Serani D., Resuli B., Qirko S.     

Buletin i Shkencave Mjekësore 1969:85-91

KUMTESA (COMMUNICATIONS)

Mbi qepjen e një plage në zemër dhe pasojat e anoksisë cerebrale (Suture of a heart wound and the consequences of brain anoxia)

Elezi B            .

Buletin i Shkencave Mjekësore 1969:93-102

Turbullimet psikike në një rast leukoze (Psychic disorders of leukemic etiology)

Gjata Xh., Vehbiu U., Radovani Ll., Totozani D., Pikuli T.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1969:103-108

Ekinokoku vertebro-medular (Vertebro-medullar echinococcus hydatids)

Kurti Xh., Xhumari A.          

Buletin i Shkencave Mjekësore 1969:109-120

Një rast sindromi Sheehan (A case of the Sheehan syndrome)

Vesho A., Ruka I., Çiço T., Boletini E., Doçi S.       

Buletin i Shkencave Mjekësore 1969:121-126

Bllok atrioventrikular i plotë në një të sëmurë me infarkt miokardi (Complete atrioventricular block in a case of myocardial infarction)

Vesho P., Kondili A., Xhepa R.                    

Buletin i Shkencave Mjekësore 1969:127-132

Atakime helmuese nga Trachinus Draco (Venomous attacks caused by Trachinus Draco)

Gjebrea A.     

Buletin i Shkencave Mjekësore 1969:133-137

REFERATE (REPORTS)

Kriokirurgjia në okulistikë (Criosurgery in ophthalmology)

Aroni A.         

Buletin i Shkencave Mjekësore 1969:139-141

KRITIKË E BIBLIOGRAFI (CRITIQUE AND BIBLIOGRAPHY)

Buletin i Shkencave Mjekësore 1969:143-147

LAJME SHKENCORE NGA SHTYPI I HUAJ (SCIENTIFIC NEWS FROM THE FOREIGN PRESS)

Buletin i Shkencave Mjekësore 1969:149-185