HOME              PRINT  ISSN 2412-6373  | ONLINE ISSN 2413-3892

 feed-image AJMHS Feed  

The ALBANIAN JOURNAL of MEDICAL
and HEALTH SCIENCES

The Official Journal of the University of Medicine, Tirana
Formerly "Bulletin of Medical Sciences"

► Full PDF

Buletin i Universitetit Shtetëror të Tiranës (Bulletin of Tirana State University); Seria Shkencat Mjekësore 1 (Medical Sciences Series 1); Viti 1968 (Year 1968)

PËRMBAJTJA (CONTENTS)

Hipertensionet arteriale të kurueshme në mënyrë kirurgjikale (Surgical treatment of arterial hypertension)

Milliez P.       

Buletin i Shkencave Mjekësore 1968:3-9

Dozimet e insulinemisë dhe rrjedhimet në klinikë (The determination of blood insulin and its clinical importance)

Derot M.        

Buletin i Shkencave Mjekësore 1968:11-18

Kemioprofilaksia e tuberkulozit në qytetin e Shkodrës (Chemoprophylaxis of tuberculosis in the city of Shkodra)

Lito Dh.         

Buletin i Shkencave Mjekësore 1968:21-30

Kriteret e diagnostikës morfologjike të cirrozave hepatike (Criteria for the morphological diagnosis of liver cirrhosis)

Bitri P.           

Buletin i Shkencave Mjekësore 1968:31-40

Prognoza dhe kriteret e trajtimit të veseve reumatizmale të zemrës tek gratë me barrë (Rheumatic heart diseases in pregnancy, prognostic and therapeutic criteria)

Rusi H.                       

Buletin i Shkencave Mjekësore 1968:41-53

Enzimat serike në diagnozën diferenciale të iktereve (Blood serum enzymes in the differential diagnosis of jaundice)

Shteto K., Boletini E., Hasa D., Dilaveri V., Leskoviku S.  

Buletin i Shkencave Mjekësore 1968:55-64

Të dhënat klinike statistikore të aritmisë perpetua në klinikat e terapisë së spitalit klinik Nr.1 për vitet 1964-1966 (Clinical statistical data on arythmia perpetua in the Clinic of Therapy in the Hospital Nr.1 during the period 1964-1966)

Shurbani N., Vesho P., Kondili A.    

Buletin i Shkencave Mjekësore 1968:65-72

Veset e aortës sipas të dhënave të klinikës së terapisë (Aortal valvular diseases according to the data of the clinic of therapy)

Adhami E.J.   

Buletin i Shkencave Mjekësore 1968:73-79

Të dhëna laboratorike mbi efikasitetin e vaksinës së fruthit të aplikuar në vendin tonë (Laboratory data on the effectivity of measles vaccination in Albania)

Papajani K.    

Buletin i Shkencave Mjekësore 1968:81-88

Citodiagnostika e kancerit të collum dhe corpus uteri (Cytological diagnosis of the cancer of collum and corpus uteri)

Çiço S., Fico M.        

Buletin i Shkencave Mjekësore 1968:89-94

Disa të dhëna mbi depistimin dhe rezultatet e mjekimit të vatrave patogene dentare në të sëmurët e shtruar në spitalin Nr. 1, 2, 3, gjatë viteve 1961-1966 (Some data on the detection and treatment of pathogenic dental foci)

Kasapi I.         

Buletin i Shkencave Mjekësore 1968:95-102

Një studim paraprak mbi grupet e gjakut (ABO) ndër të shtruarit në dy spitalet e Tiranës (A preliminary study of the blood groups (ABO) among the patients of the Tirana hospitals)

Benusi L.       

Buletin i Shkencave Mjekësore 1968:103-109

Efektet sekondare dhe aksidentet nga haloperidoli dhe triperidoli (Side effects and accidental poisoning with haloperidol and triperidol)

Vehbiu U.      

Buletin i Shkencave Mjekësore 1968:111-119

KUMTESA (COMMUNICATIONS)

Një rast herpes circinata i shkaktuar nga dermatofite me origjinë tokësore (A case of herpes circinata caused by a soil dermatophyte)

Kërçiku K., Papajorgji M., Nakuçi M.                      

Buletin i Shkencave Mjekësore 1968:121-124

Studim mbi variacionet e arteries profunda femoris (A study of the variations of arteria profunda femoris)

Ylli A.            

Buletin i Shkencave Mjekësore 1968:125-128

Mbi ekstraksionin e trupave të huaja amagnetike nga faqja e pasme e kornesë (Extraction of a non-magnetic foreign body from the back surface of the cornea)

Aroni A.         

Buletin i Shkencave Mjekësore 1968:131-132

Një rast me sindromin “sklera blu” (A case of the syndrome of “Blue sclera”)

Cepa Gj.         

Buletin i Shkencave Mjekësore 1968:133-135

KRITIKË E BIBLIOGRAFI (CRITIQUE AND BIBLIOGRAPHY)

Buletin i Shkencave Mjekësore 1968:137-138

REFERATE (REPORTS)

Elektroencefalograma patologjike (Pathologic electroencephalogram)

Preza B.         

Buletin i Shkencave Mjekësore 1968:139-156

LAJME SHKENCORE NGA SHTYPI I HUAJ (SCIENTIFIC NEWS FROM THE FOREIGN PRESS)

Buletin i Shkencave Mjekësore 1968:157-177

JETA SHKENCORE NË VENDIN TONË (SCIENTIFIC LIFE IN OUR COUNTRY)

Buletin i Shkencave Mjekësore 1968:178-179