HOME              PRINT  ISSN 2412-6373  | ONLINE ISSN 2413-3892

 feed-image AJMHS Feed  

The ALBANIAN JOURNAL of MEDICAL
and HEALTH SCIENCES

The Official Journal of the University of Medicine, Tirana
Formerly "Bulletin of Medical Sciences"

► Full PDF

Buletin i Universitetit Shtetëror të Tiranës (Bulletin of Tirana State University); Seria Shkencat Mjekësore 1 (Medical Sciences Series 1); Viti 1967 (Year 1967)

PËRMBAJTJA (CONTENTS)

Patogeneza dhe vetitë semiologjike të asistolisë nga senescenca (Pathogenesis and semeiological characterristics of asystolia in senescence)

Mosonyi L.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1967:3-10

Disa të dhëna mbi elektroencefalografinë në tumoret cerebrale (Some data on electroencephalography in brain tumors)

Preza B.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1967:11-19

Ndryshimet elektrokardiografike në stadin e parë të sëmundjes hipertensive (Electrocardiographic changes in the first stages of the hypertonic disease)

Shyti H.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1967:21-30

Ndryshimet e enzimave në serumin e të sëmurëve me cirrozë hepatike (Changes of the blood serum enzymes in patients with liver cirrhosis)

Adhami J., Kostaqi M.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1967:31-37

Të dhëna të provës Jirgl në ikteret me kolestazë dhe pa kolestazë  (The Jirgl test in jaundice with and without cholestasis)

Shteto K., Hasa D., Boletini E., Sino V.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1967:39-43

Karakteristika të shkurtra klinike të 363 rasteve me hepatit epidemik (Clinical characteristics of 363 cases of epidemic hepatitis)

Pulo J.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1967:45-48

Ndikimi i ujit mineral të Glinës mbi gastritin artificial tek qentë (Effect of the Glina mineral water on artificial gastritis in dogs)

Karagjozi M.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1967:49-53

Një rast phytobezoari në stomak (A case of gastric phytobezoar)

Koliqi J., Kole I., Gjonça L.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1967:55-58

Kist kongjenital aerian, gjigant, solitar i pulmonit dex (A congenital solitary gigantic aerial cystis of the right lung)

Nova I.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1967:59-62

KRITIKË E BIBLIOGRAFI (CRITIQUE AND BIBLIOGRAPHY)

Buletin i Shkencave Mjekësore 1967:63-73

REFERATE (COMMUNICATIONS)

Tumoret cerebrale intrakraniale (Intracranial brain tumors)

Ch`Uan YI F.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1967:75-78

Citologjia vaginale gjatë ciklit menstrual dhe në periudhën e barrës (The vaginal cytology during the menstrual cycle and in pregnancy)

Çiço S.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1967:79-85

Disa të dhëna mbi epidemiologjinë e etheve Q, diagnostikimi i sëmundjes në njerëz (Some data about the epidemiology and diagnosis of Q-fever)

Papajani K., Koleka T.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1967:86-90

LAJME SHKENCORE NGA SHTYPI I HUAJ (FOREIGN PRESS SCIENTIFIC NEWS)          

Buletin i Shkencave Mjekësore 1967:91-118