HOME              PRINT  ISSN 2412-6373  | ONLINE ISSN 2413-3892

 feed-image AJMHS Feed  

The ALBANIAN JOURNAL of MEDICAL
and HEALTH SCIENCES

The Official Journal of the University of Medicine, Tirana
Formerly "Bulletin of Medical Sciences"

► Full PDF

Buletin i Universitetit Shtetëror të Tiranës (Bulletin of Tirana State University); Seria Shkencat Mjekësore 1 (Medical Sciences Series 1); Viti 1966 (Year 1966)

PËRMBAJTJA (CONTENTS)

Testi i Sellek Frade acetat bakri në sëmundjet e mëlçisë (The Sellek-Frade copper acetate test in liver disease)

Sellek A., Del Frade A.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1966:5-14

Rezultatet e një depistimi të TBC në rrethin e Peshkopisë (Results of a mass survey in the district of Peshkopia)

Ndroqi Sh.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1966:15-31

Të dhënat elektrokardiografike në gratë e shëndosha me barrë dhe në ato me ves reumatizmal të zemrës para e pas barrës (Electrocardiographic changes in healthy pregnant women and in women with rheumatic fever before and after childbirth)

Rusi H.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1966:32-40

Përdorimi i glukozës, potasit dhe insulinës në mjekimin e infarktit të myokardit (Use of glucose, potassium and insulin in the treatment of infarctus myocardi)

Çina P.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1966:41-46

Simptomatologjia fillestare në disa raste në tumoret cerebrale (Initial symptomatology in some cases of brain tumors)

Avrami J.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1966:47-51

Mjekimi i meningiteve purulente (Treatment of cerebrospinal meningitis)

Muço M.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1966:52-56

Vatra të ankilostomozës në fushën e Tiranës (Ankylostomosis foci in the vicinity of Tirana)

Gjini N., Adhami J., Gagani F.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1966:57-59

Sindromi Crosti-Gianotti (The Crosti-Gianotti syndrome)

Nakuçi M.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1966:60-63

Studim mbi aktivitetin në serum të transaminazave glutam NO-oksalacetike dhe glutamino-piruvike (A study of the activation with serum of the glutamin-oxalate and glutamin-pyruvic transaminase)

Shteto K., Hasa D., Buletini E., Sino V.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1966:64-70

Mjekimi kirurgjikal i sëmundjeve të gjendrrës tiroide (Surgical treatment of the diseases of the thyroid gland)

Dedja S.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1966:71-77

Korigjimi i defekteve të lindura në buzë –Cheiloplastika (Cheiloplastic)

Bilali A.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1966:78-80

KUMTESA (COMMUNICATIONS)

Intoksikacioni aksidental nga bromuri i metilit (Accidental intoxications with methyl-bromide)

Preza B., Vehbiu Y., Kruja R.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1966:81-88

Mbi dy raste helmimi aksidental me “metil bromid” (Two cases of intoxication with methyl-bromide)

Vokopola M.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1966:89-92

Cirroza cruveilhier-Baumgarten (Cirrhosis of the Cruveilhier-Baumgarten type)

Bitri P.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1966:93-96

Rast leukoze akute e shfaqur gjatë barrës (A case of acute leucosis during pregnancy)

Shurbani N., Vesho A.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1966:97-100

Një rast reanimacioni vegetativ një orë e gjysëm pas vdekjes (A case of vegetative reanimation an hour and a half after clinical death)

Hafizi R.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1966:101-102

HISTORI MJEKËSIE (MEDICAL HISTORY)

Njoftime mbi një broshurë të viti 1899 prej Jak Dikës (A medical book written in 1899 by Prof. Jak Dika)

Kërçiku K.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1966:103-104

KRITIKË E BIBLIOGRAFI (CRITIQUE AND BIBLIOGRAPHY)

Buletin i Shkencave Mjekësore 1966:105-118

LAJME NGA SHTYPI I HUAJ (SCIENTIFIC NEWS FROM THE FOREIGN LITERATURE)

Buletin i Shkencave Mjekësore 1966:119-148