HOME              PRINT  ISSN 2412-6373  | ONLINE ISSN 2413-3892

 feed-image AJMHS Feed  

The ALBANIAN JOURNAL of MEDICAL
and HEALTH SCIENCES

The Official Journal of the University of Medicine, Tirana
Formerly "Bulletin of Medical Sciences"

► Full PDF

Buletin i Universitetit Shtetëror të Tiranës (Bulletin of Tirana State University); Seria Shkencat Mjekësore 1 (Medical Sciences Series 1); Viti 1964 (Year 1964)

PËRMBAJTJA (CONTENTS)

Infarkti i miokardit në spitalin e Tiranës gjatë periudhës 1957-1961 (Infarctus myocardii at the Tirana hospital during the period 1957-1961)

Hoxha F.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1964:3-15

Riaftësimi në punë i të sëmurëve me infarkt të miokardit (Reinstatement to work of the patients with infarctus myocardii)

Lito S.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1964:16-20

Studim kliniko-statistikor mbi hipertoninë neurogjene tek të rinjtë (A clinico-statistical study of neurogeneous hypertension in the young)

Dibra H.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1964:21-28

Disa të dhëna mbi klinikën dhe mjekimin e polyartrititt reumatoid (Some data about the clinical picture and treatment of polyarthritis rheumatica)

Serani D.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1964:29-39

Mbi disa karakteristika kliniko-kurative të pneumonive akute në ushtri (Some clinico-therapeutic features of acute pneumonia among the soldiers)

Shyti H.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1964:40-48

Rezultatet e mjekimit të trihomykozave me grizeofulvinë (Treatment of trichomycosis with griseofulvin)

Caridha M.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1964:49-54

Të dhëna dhe konsiderata statistikore mbi vdekjet nga neoplazitë sipas materialit autopsik të viteve 1957-1963 (Facts and statistical considerations on deaths from neoplasma according to the autopsy material for the years 1957-1963)

Rroku Ç.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1964:55-60

Disa të dhëna në lidhje me analizën kimike të 156 gurëve të vijave urinare në të rritur mbi 15 vjeç (Some data from the chemical analysis of 156 urinary calculs found in patients over 15 years of age)

Nishani F.      

Buletin i Shkencave Mjekësore 1964:61-67

RUBRIKA EKSPERIMENTALE (EXPERIMENTAL RUBRIQUE)

Rezultatet e përcaktimit të cilësive toksigene të 383 shtameve të Corynebacterium Diphtheriae (Determination of the toxigenic properties of 383 strains of C. Diphtheriae)

Hadëri H., Osmanlliu J.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1964:68-73

Veprimi i ujit mineral të Glinës mbi gjendjen e fraksioneve proteinike të serumit të gjakut të qenve (The effect of the mineral waters of Glina on the proteinic fractions of the blood serum of dogs)

Tepelena P.    

Buletin i Shkencave Mjekësore 1964:74-77

KUMTESA (COMMUNICATIONS)

Kriza konvulsive epileptike të shkaktuara nga një kist i Septum Pellucidum (Convulsive epileptic crises caused by a cyst in septum pellucidum)

Dibra H.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1964:79-87

Apopleksia e gjendrave suprarenale-Sindromi Waterhouse-Friederichsen (Apoplexy of the suprarenal glands syndrome of Waterhouse Friederichsen)

Bitri P.           

Buletin i Shkencave Mjekësore 1964:88-93

Cistet hidatike dhe vdekjet e papritura (Hydatic cystes and sudden death)

Pavli P.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1964:94-98

Një rast intoksikacioni me pudër streptocidi të bardhë (A case of intoxication with streptocidum album)

Preza B.,Vesho A.     

Buletin i Shkencave Mjekësore 1964:99-103

PËRMBLEDHJE NGA LITERATURA E HUAJ (EXTRAXTS  FROM THE FOREIGN LITERATURE)

Buletin i Shkencave Mjekësore 1964:104-107

TË REJA SHKENCORE NGA SHTYPI I HUAJ (SCIENTIFIC NEWS FROM THE FOREIGN LITERATURE)

Buletin i Shkencave Mjekësore 1964:108-171