HOME              PRINT  ISSN 2412-6373  | ONLINE ISSN 2413-3892

 feed-image AJMHS Feed  

The ALBANIAN JOURNAL of MEDICAL
and HEALTH SCIENCES

The Official Journal of the University of Medicine, Tirana
Formerly "Bulletin of Medical Sciences"

► Full PDF

Buletin i Universitetit Shtetëror të Tiranës (Bulletin of Tirana State University); Seria Shkencat Mjekësore 1 (Medical Sciences Series 1); Viti 1963 (Year 1963)

PËRMBAJTJA (CONTENTS)

Ndryshimet e proteinave të serumit të gjakut para dhe pas mjekimit me preparate antibakteriale dhe kortikosteroide tek të sëmurët me poliserozite tuberkulare (Changes in the proteins of the blood serum before and after treatment with antibacterial and corticosteroid preparations in polyserositis tuberculosa)

Adhami J.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1963:3-15   

Mjekimi kirurgjikal i sëmundjeve të gjendrrës tiroide sipas eksperiencës së klinikës të kirurgjisë së përgjithshme (The surgical treatment of the thyroid gland in the experience of the clinique of general surgery)

Sjomoçkina M.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1963:16-27 

Konsiderata obstetrikale mbi “prematurancën” (Obstetrical considerations on prematurity)

Gliozheni K.              

Buletin i Shkencave Mjekësore 1963:28-37

Tumoret e sistemit nervor në materialin autopsik të shërbimit të anatomisë patologjike gjatë viteve 1957-1962 (The tumors of the nervous system in the post mortem material of the anatomo-pathological service for the years 1957-1962)

Rroku Ç.                    

Buletin i Shkencave Mjekësore 1963:38-43

Mjekimi i Cancer Cutis me Omain (Treatment of cutaneous cancer with Omain)

Spahiu F.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1963:44-47 

Mikroflora e ajrit dhe e dyshemesë të sallave kirurgjikale (The microflora in the air and

floor of our operation rooms)

Karagjozi P.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1963:48-56 

STUDIME EKSPERIMENTALE (EXPERIMENTAL TECHNIQUES)

Homoplastika e bifurkacionit të aortës abdominale (The homoplastic of the bifurcation of the aorta)

Dedja S.                     

Buletin i Shkencave Mjekësore 1963:61-69

KUMTESA (COMMUNICATIONS)

Një rast skleroze tuberoze ose sëmundje Bourneville të observuar në klinikën e

neurologjisë (A case of sclerosis tuberosae)

Preza B.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1963:70-74 

Mbi sindromin Posner Schlossman (The Posner-Schlossmann syndrome)

Aroni A.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1963:79-83

Fosfatazemia alkaline gjatë M.Botkin; Provat e timolit dhe sulfatit të zinkut në M. Botkin

(The alkaline phosphatasemia in M. Botkin; Thymal and zinc sulphate tests in M.Botkin)

Papadhimitri O.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1963:84-89 

Aplikimi i anus praeternaturalis sipas modifikimit të N. N. Bllohin (The application of anus

Praeternaturalis according to the indications of N. N. Blohin)

Spahiu F.                    

Buletin i Shkencave Mjekësore 1963:90-93

KRITIKË E BIBLIOGRAFI (CRITIQUE AND BIBLIOGRAPHY)

Buletin i Shkencave Mjekësore 1963:94-100

TË REJA SHKENCORE (SCIENTIFIC NEWS)

Buletin i Shkencave Mjekësore 1963:101-141