HOME              PRINT  ISSN 2412-6373  | ONLINE ISSN 2413-3892

 feed-image AJMHS Feed  

The ALBANIAN JOURNAL of MEDICAL
and HEALTH SCIENCES

The Official Journal of the University of Medicine, Tirana
Formerly "Bulletin of Medical Sciences"

► Full PDF

Buletin i Universitetit Shtetëror të Tiranës (Bulletin of Tirana State University); Seria Shkencat Mjekësore 1 (Medical Sciences Series 1); Viti 1962 (Year 1962)

PËRMBAJTJA (CONTENTS)

Struma në rrethin e Pogradecit (Goiters in the Pogradec district)

Hoxha F.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1962:3-16

Disa të dhëna klinike mbi afoninë funksionale (Some clinical aspects of functional aphony)

Dibra H.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1962:17-32

Studim  i rreth 813 rasteve me talio (sectio cesarea) në klinikën obstetrikale-gjinekologjike (The study of 813 cases of sectio cesarea)

Gliozheni K.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1962:33-52

Mbi disa spostime dinamike në zhvillimin fizik të shkollarëve të qytetit të Tiranës gjatë viteve 1957-1959 (Some positive dynamic changes in the physical development of the school children of Tirana during the 1957 and 1959)

Papadhimitri O.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1962:53-65

Kërkimet virusologjike në sindromet encephalo-pneumonike të latantëve (Virusologic research in the syndrome of infantile encephalo-pneumonia)

Dragenescu N.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1962:66-71

Shkaqet e sifilizit serorezistent dhe mjekimi i tij në Shqipëri (Causes and treatment of seroresistant syphilis in Albania)

Caridha M.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1962:72-77

KUMTESA (COMMUNICATIONS)

Mbi një rast me morbus Kaposi (A case of morbus Kaposi)

Adhami J.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1962:78-82             

Periarteritis nodosa në një fëmijë 30 muajsh (Periarteritis nodosa in a 30-month old child)

Rroku Ç.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1962:83-90

Kernicterus (Kernicterus)

Bitri P., Harito F.       

Buletin i Shkencave Mjekësore 1962:91-101

PËRMBLEDHJE NGA LITERATURA E HUAJ (REVIEW OF FOREIGN PUBBLICATIONS)

Buletin i Shkencave Mjekësore 1962:102-114

LAJME SHKENCORE (SCIENTIFIC NEWS)

Buletin i Shkencave Mjekësore 1962:115-164