HOME              PRINT  ISSN 2412-6373  | ONLINE ISSN 2413-3892

 feed-image AJMHS Feed  

The ALBANIAN JOURNAL of MEDICAL
and HEALTH SCIENCES

The Official Journal of the University of Medicine, Tirana
Formerly "Bulletin of Medical Sciences"

► Full PDF

Buletin i Universitetit Shtetëror të Tiranës (Bulletin of Tirana State University); Seria Shkencat Mjekësore 1 (Medical Sciences Series 1); Viti 1961 (Year 1961)

PËRMBAJTJA (CONTENTS)

Çështje aktuale të Morbus Botkin (Urgent problems of the Botkin`s disease)

Tarejev E. M.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1961:5-17

Kontribut për studimin e sëmundjes së ulçerës në vendin tonë (A study of the stomach ulcers in Albania)

Selenica P.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1961:18-36

Mbi sensibilitetin e anofeleve kundrejt insekticideve në Shqipëri (The sensibility of anopheles in Albania to insecticides)

Ashta A., Adhami J.  

Buletin i Shkencave Mjekësore 1961:37-56

Roli i tipit bovin të bacilit tuberkular mbi etiologjinë e poliserozitit tuberkular (The role of the bovine type of the tubercular bacilus in the ethiology of tubercular polyserozitis)

Adhami J.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1961:57-69

Mjekimi i antraksit në klinikën e sëmundjeve infektive gjatë 1956-1957 (The treatment of anthrax in the clinic of infectious diseases)

Muço M.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1961:70-75

Kuadri angiopneumografik në disa sëmundje të pulmoneve dhe të mediastinit (The angiopneumographic picture of some diseases of the lungs and mediastinum)

Gaçja P.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1961:76-86

Sistemi i klasifikimit ndërkombëtar të tumoreve dhe klasifikimi i cancer mammae (The international classification system of tumors and the classification of cancer mammae)

Spahiu F.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1961:87-99

Mbi frakturat e mandibulës (Fractures of the mandibles)

Asllani Xh.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1961:100-114

STUDIME EKSPERIMENTALE (EXPERIMENTAL TECHNIQUES)

Polimorfizmi bërthamor i polinukleareve neutrofile në sëmundjet mendore (The nuclear polymorphism of the polynuclear neutrophyl cells in the blood of the mental patients)

Vokopola M.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1961:115-121

Influenca e penicilinës dhe streptomicinës mbi imunogjenezën (The influence of penicillin and streptomycin on immunogenesis)

Kuli V. M., Kantarxhiev A. G.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1961:122-134

Një studim eksperimental mbi morbus “Botkin” (An experimental study of the Botkin`s disease)

Selimaj E.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1961:135-150

KOMUNIKIME (COMMUNICATIONS)

Një rast tumori ekstramedular i operuar me sukses (A case of extramedullar tumor operated successfully) 

Preza B., Ziçishti LL., Vokopola S.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1961:151-154

Një rast i rrallë ablacioni retinal me të çara të mëdha e multiple të retinës (A rare case of ablatio retinae with large and multiple fissures of the retina)

Aroni A.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1961:155-160

KRITIKË E BIBLIOGRAFI (CRITIQUE AND BIBLIOGRAPHY)

Buletin i Shkencave Mjekësore 1961:161-162

JETA SHKENCORE (SCIENTIFIC LIFE)

Buletin i Shkencave Mjekësore 1961:163-166

LAJME SHKENCORE (SCIENTIFIC NEWS)

Buletin i Shkencave Mjekësore 1961:167-184