HOME              PRINT  ISSN 2412-6373  | ONLINE ISSN 2413-3892

 feed-image AJMHS Feed  

The ALBANIAN JOURNAL of MEDICAL
and HEALTH SCIENCES

The Official Journal of the University of Medicine, Tirana
Formerly "Bulletin of Medical Sciences"

► Full PDF

Buletin i Universitetit Shtetëror të Tiranës (Bulletin of Tirana State University); Seria Shkencat Mjekësore 1 (Medical Sciences Series 1); Viti 1971 (Year 1971)

PËRMBAJTJA (CONTENTS)

Pleniumi i XI të PPSH, program i madh pune për punonjësit e shëndetësisë                          
Ministri i Shëndetësisë.                                                                                                                               
Buletin i Shkencave Mjekësore 1971:3-5                                                                                                    

Patogjeneza,siptomatologjia dhe mjekimi i komave endokrine (Pathogenesis, symptomatology, and treatment of endocrinal coma) 
Mosonoi L.                                                                                                                                                     
Buletin i Shkencave Mjekësore 1971:7-16

Mjekim i poliartriteve reumatizmale dhe profilaksia e recidivave bazuar në 895 të sëmurë (Treatment of rehumatic polyarthritis and prevention of its relapses based on the study of 895 cases)                                                                                                                                                    
Adhami E.                                                                                                                                                      
Buletin i Shkencave Mjekësore 1971:17-29

Problemi i T.B.C kronik në vendin tonë, i studiuar nga fletë-anketat  ( The problem of chronic tuberculosis in Albania)   
Ndroqi Sh., Pëllumbi Sh., Hatibi N.                                                                                                                      
Buletin i Shkencave Mjekësore 1971:33-47

Studimi anatamo-patologjik mbi pneumonitë e të porsalindurve (An anatomo-pathological study of pneumonia in new-born children)                                                                                           
Subashi Sh., Bitri P.                                                                                                                                       
Buletin i Shkencave Mjekësore 1971:49-56

Koma epilektike dhe mjekimi i saj (Epileptic coma and its treatment)                                                           
Vehbiu U., Radovani Ll., Peti A.                                                                                                                       
Buletin i Shkencave Mjekësore 1971:57-63

Halucinozat në sëmundjet mendore (Hallucinosis in mental diseases)                                                           
Polimeri N.,Shtino N.                                                                                                                        
Buletin i Shkencave Mjekësore 1971:65-72

Mbi shpërndarjen e grupeve të gjakut A B O në popullin shqiptar që tregon individualitetin biologjik të tij. (Statistical data the distribution of blood groups of the A B O system among the Albanian people)                                                                                               
Benusi L.                                                                                                                                                        
Buletin i Shkencave Mjekësore 1971:73-82

Vlera diagnostike e ekzaminimeve biokimike dhe serologjike në të sëmurë me poliartrit reumatoid ( Diagnostic value of electropheresis, of mucoprotein, glucoprotein and sialic acid determination and of some serologic tests in rheumatoid polyarthritis)                                               
Serani D.                                                                                                                                                        
Buletin i Shkencave Mjekësore 1971:83-88

Disa veçori në klinikën dhe mjekimin kistave në regjonin maksilo-facial (Some clinical characteristics of cystes of the maxillo-facial region)   
Bilali A.                                                                                                                                                           
Buletin i Shkencave Mjekësore 1971:89-100

Mbi indikacionet e mjekimit të proceseve inflamatore supurative me indet e buta për rreth nofullave ( Indications for the treatment of suppurative inflammatory processes of the soft tissues of the jaws)                                                                                                                                      
Kasapi I.                                                                                                                                                         
Buletin i Shkencave Mjekësore 1971:101-109

EKSPERIMENTALE (EXPERIMENTALS WORKS)

Mbi efektin antiaritmik të fentolaminës (Regitinës)                                                                                
Braho S., Mici V.                                                                                                                                           
Buletin i Shkencave Mjekësore 1971:111-119

HIGJENË DHE EPIDEMIOLOGJI ( HYGENE AND EPIDEMIOLOGY)                                                                                                                                                    

Të dhëna mbi ankilostomozën në vendin tonë (Some data on ankylostimosis in Albania)              
Adhami J.,Lula F.,Pavlli S.,Bogdani H.,Murati N.                                                                          
Buletin i Shkencave Mjekësore 1971:121-127

Karakteristika serologjike të streptokokëve të izoluar gjatë epidemisë së skarlatinës në  vendin tonë 1968-1969 (Serologic characteristics of streptococci isolated during the scarlet fever  epidemic of 1968-1969)                                                                                                              
Vorpsi T., Luloçi T., Koburja H., Saraçi I., Luzi G.                                                                                     
Buletin i Shkencave Mjekësore 1971:129-136

Disa të dhëna sanitaro-kimike të cilësisë së ujit të pijshëm në rrethin e Lushnjës  (Chemical and sanitary properties of drinking water in the district of Lushnja)                         
Dani G.                                                                                                                                               
Buletin i Shkencave Mjekësore 1971:137-147

KUMTESA (COMMUNICATIONS)

Linfocelja pelvike, komplikacion i kirurgjisë radikale të carcinoma colla uteri Pelvic lymphocele, a complication of radical surgery of carcinoma colla uteri)                          
Kosturi M.,Çili M.                                                                                                                                          
Buletin i Shkencave Mjekësore 1971:149-156

Klinika dhe rezultatet tona në kurimin e uteriteve jo gonoroike ( Results obtained in the treatment of no-gonohrric urethritis)                                                                                                           
Basha Sh.                                                                                                                                                      
Buletin i Shkencave Mjekësore 1971:157-161

Komat hepatike nga kanceri i mëlçisë i thjeshtë ose i vendosur mbi cirrozë (Hepatic coma in liver cancer simple or with cirrhotic background)                                                                         
Adhami E., Resuli B.                                                                                                                                            
Buletin i Shkencave Mjekësore 1971:163-168

Gjashtë raste me silikozë (Six cases of silicosis)                                                                                       
Selenica M.                                                                                                                                                    
Buletin i Shkencave Mjekësore 1971:169-176

Një rast i veçantë me traumë okulare me tre qerpikë në brendësinë e syrit (A particular     case with eye trauma with three eyelashes inside the ocular tissues)                
Kallfa P.
Buletin i Shkencave Mjekësore 1971:177-179

Përdorimi i kodeinës si substancë radio-farmako-dinamike në ekzaminimet e stomakut dhe duodenit ( The use of codein as a radio-pharmacodynamic substance for the examination of the stomach and the duodenum)                                                                                                                       
Nova I.                                                                                                                                                                       
Buletin i Shkencave Mjekësore 1971:181-187

Osetochondropathia e kockës navikulare të këmbës (Osteochondropathy of the navicular  bone of the foot)                                                                                              
Çeço A.                                                                                                                                              
Buletin i Shkencave Mjekësore 1971:189-192

REFERATE

Fotokoagulacioni i retinës në retinopatinë diabetike                                                                               
Aroni A.                                                                                                                                                         
Buletin i Shkencave Mjekësore 1971:193-197

Griseolfuvina dhe përdorimi i saj në mjekimin e dermatomykozave                                                           
Nakuçi M.                                                                                                                                                      
Buletin i Shkencave Mjekësore 1971:199-207

 

REÇENSIONE

Reçensioni i monografisë së Prof. Dr. Besim Zymës “ Dhimbjet e kokës’                                    
Preza   B.                                                                                                                                                       
Buletin i Shkencave Mjekësore 1971:209-212

Recension i librit Aspects of anxiety. J.B. Lipincott Company 1968                                                    
Polimeri N.                                                                                                                                                    
Buletin i Shkencave Mjekësore 1971:213-217

Recension i librit “Diferencialja diagnostika tuberkuloza JOGKIH’”nga Rabinoviç    A.M.dhe Harçeva K.A                                                                                                                    
Çoçoli H.                                                                                                                                                        
Buletin i Shkencave Mjekësore 1971:219-221

Kongresi i 45 i shoqërisë franceze të kirurgjisë ortopedike e traumatologjike (S.F.O.C.O.T)                  
Boga P.                                                                                                                                              
Buletin i Shkencave Mjekësore 1971:223-227

Mbi njësimin e termave dhe shqipërimin e termave të anatomisë                                                       
Basha F.                                                                                                                                                         
Buletin i Shkencave Mjekësore 1971:229-230

Lajme shkencore nga shtypi i huaj                                                                                                
Buletin i Shkencave Mjekësore 1971:231-248

Rekomandime për autorët                                                                                                              

Buletin i Shkencave Mjekësore 1971:249