HOME              PRINT  ISSN 2412-6373  | ONLINE ISSN 2413-3892

 feed-image AJMHS Feed  

The ALBANIAN JOURNAL of MEDICAL
and HEALTH SCIENCES

The Official Journal of the University of Medicine, Tirana
Formerly "Bulletin of Medical Sciences"

► Full PDF

Buletin i Universitetit Shtetëror të Tiranës (Bullein of Tirana State University); Seria Shkencat Mjekësore 4  ( Medical Sciences Series 4) Viti 1985  (Year 1985)

PËRMBAJTJA (CONTENTS)

Mendimi i shokut Enver Hoxha për profilaksinë  (Comarade Enver Hoxha on prophylaxic)                    

Pistoli  Ç., Zogu V., Pano K., Eltari E.                                                                                                                     

Buletin i Shkencave Mjekësore 1985: 3-7                                                                

Faktorët  themelorë përcaktues të të dhënave të  provës ushtrimore- vlera e tyre lidhur me sëmundjen ateros    klerotike koronare ( SAK) (The basic factors which determine the exercise test’s data- their value concerning the atherosclerotic coronary heart disease)                 

Buletin i Shkencave Mjekësore 1985: 9-13                                                                          

Mekanizmat fizpatologjikë dhe klasifikimi i insuficiencës së pompës së zemrës në infarktin akut  të miokardit. (Physiopathologic examination and classification of the cases with heart pump insufficiency in acute myocardial infarction)                         

Berisha S.              

Buletin i Shkencave Mjekësore 1985: 15-26                                    

Ecuria e dëmtimeve morfologjike të glomurulonefritit kronik vatror segmentar sklerohialin  (forma parësore) (Evolution of the morphologic changes in focal segmentary sclerohyalin glomerulonephritis (primary form).

Alia L.                                        

Buletin i Shkencave Mjekësore 1985: 27-35

Përcaktimi i ndjeshmërisë vibrative në subjekte normale dhe diabetike në anën e bio-thesiometrit. (Assesment by bio-thesiometer of the vibratile sensitivity in normal subjects and diabetic patients)  

Gabrani I.                                      

Buletin i Shkencave Mjekësore 1985: 37-43                                                                        

Shpeshtësia e ethes reumatike (ER) në  dhjetëvjeçarin 1974-1983 në rrethin e Korçës. (Incidence of rheumatic fever (RF) in the district of  Korça during the decade (1974-1984)                                

Skëndi I.                                     

Buletin i Shkencave Mjekësore 1985: 44-52

Implantimi i lenteve brenda në sy  (Implantation of the lenses inside the eye)                                              

Zhugli S.                                    

Buletin i Shkencave Mjekësore 1985: 53-60

Të dhëna të përgjithshme mbi korrelimet kliniko-EEG-KE në vaskulopatitë e trurit. (General findings concerning the clinic EEG-correlations in brain vasculopathies)           

Gjata B.                                  

Buletin i Shkencave Mjekësore 1985: 61-67

Konsiderata mbi ndryshimet kliniko-farmaceutike të aspirins pluhur dhe të tretësirës së vitamins C 5%  kur ruhen për kohë të gjatë (Considerations on the chemo-pharmaceutic changes of aspirin powder and 5% vitamin C solutions after prolonged storage.)     

Paravani N.                                

Buletin i Shkencave Mjekësore 1985: 69-73

HIGJIENË DHE EPIDEMIOLOGJI (HYGIENE AND EPIDEMIOLOGY)                                    

Ndjeshmëria e flebotomëve ndaj DDT-ësë në dy vatra të leishmanozës visceral (Sensitivity of sanflies to DDT in two foci of visceral leishmanosis)                                              

Adhami J., Murati N., Kastrati B.               

Buletin i Shkencave Mjekësore 1985: 75-79

Hepatitet virale akute A, B dhe A-as B tek fëmijët  (Acute virale hepatitis A, B non A non B at the children)

Troja P.                                                 

Buletin i Shkencave Mjekësore 1985: 81-86

Studim metodologjik për prodhimin e seriumeve diagnostike të jersiniozave (A study on the preparation of diagnostic serums) 

Harito T., Goroshiani A.                      

Buletin i Shkencave Mjekësore 1985: 87-94                                    

Ndikimi i trajtimit medikamentoz në ecurinë e pneumokoniozave  (Influence of medical treatment on the cours of pneumoconiosis)          

Pecani N.                                      

Buletin i Shkencave Mjekësore 1985: 95-101          

STOMATOLOGJI  (STOMATOLOGY)

Përdorimi i metodave të ndryshme të fluorizimit në profilaksinë e sëmundjes karioze  (Various methods of fluriation for the prevention of tooth decay)       

Vuka Gj.                                     

Buletin i Shkencave Mjekësore 1985: 103-109

KUMTESA (COMMUNICATIONS)

Pesë raste me encefalit robelik.   (Five cases of rubella enchepalitis.)                                                

Cërrava  N., Grillo V.                       

Buletin i Shkencave Mjekësore 1985: 111-117

Sindroma e Waardenburg (Waardenburg’s syndrome)                                                 

Cikuli M., Mokini V.               

Buletin i Shkencave Mjekësore 1985:119-123

Zbatimi i trebekuletomisë në një rast me glukomë dytësore (Trabuleculotmy in a case of ophtalma sympathica and secondary glaucoma)      

Skufi E., Aroni A.                                    

Buletin i Shkencave Mjekësore 1985: 125-128