HOME              PRINT  ISSN 2412-6373  | ONLINE ISSN 2413-3892

 feed-image AJMHS Feed  

The ALBANIAN JOURNAL of MEDICAL
and HEALTH SCIENCES

The Official Journal of the University of Medicine, Tirana
Formerly "Bulletin of Medical Sciences"

► Full PDF

Buletin i Universitetit Shtetëror të Tiranës (Bullein of Tirana State University); Seria Shkencat Mjekësore 3  ( Medical Sciences Series 3) Viti 1985  (Year 1985)

PËRMBAJTJA (CONTENTS)

Tematika shkencore e bashkërenduar t’i shërbejë rritjes së nivelit cilësor të ndihmës shëndetësore dhe  të procesit mësimor. (Scientific research problem coordinated to serve the quality standard of health care and the teaching process)                                                                                                       

Xhillar V.                                                                                                                               

Buletin i Shkencave Mjekësore 1985: 3-6                                                                                        

Virusi i hepatitit B- Faktor etiologjik i panarteritit nodoz dhe vaskuliteve të tjera (The hepatitis B virus as an etiologic factor of panarteritis nodosa and of the other vasculities)                                                                    

Adhami J.                                                                                                                                                                            

Buletin i Shkencave Mjekësore 1985: 7-14

Teknika jonë e osteotomisë pelviko-periacetabulare për trajtimin kirurgjikal të luksacionit dhe subluksacionit koksofemoral të lindur tek fëmijët e rritur dhe adoleshentët. (The technique of pelvic-periacetubular osteotomy used by us in the surgical treatment of  congenital luxuation or subluxation of the hip joints in children and adolescents)

Boga P.                                                                                                                                                                      

Buletin i Shkencave Mjekësore 1985: 15-25

Fibrioskopia dhe ballafaqimi i të dhënave të saj me ato radiologjike në ulcerat gastroduodenale (Fibrioscopy and a comparison of its findings with the radiologic findings in gastroduodenal ulcers.)

Kajo I., Gjonçaj L.                                                                                                                                                     

Buletin i Shkencave Mjekësore 1985: 27-34

Teste in vitro për diagnozën e heterozigotëve për anemone e Fancon-it (In vitro tests for the identification of Fanconi’s anemia heterozygotes)     

Mokini V.                                                                                                                                                                  

Buletin i Shkencave Mjekësore 1985: 35-48

Goniotrepanacioni dhe rezultatet pas operacionit   (Goniotrepanation and its postoperative results) 

Cepa Gj.                                                                                                                                                                     

Buletin i Shkencave Mjekësore 1985: 49-54

Nekrektomia e hershme- metodë me përparësi për trajtimin e të djegurve rishtas  (Early nectrotomy- aprisity method in the treatment of recent burns)                          

Pepi G., Dauti I.                                                                                                                                                         

Buletin i Shkencave Mjekësore 1985: 55-61

Përgjigja e aparatit kardiovaskular ndaj veprimtarisë fizike dhe stresit termik (Response of the cardiovascular system to physical effort and thermic stress)                            

Resuli M., Brokaj S.                                                                                                                                                  

Buletin i Shkencave Mjekësore 1985: 63-69

Ndërlikimet e ‘zemrës mushkërore’ kronike.  (The complications of chronic cor pulmonum)                   

Rroku Ç.                                                                                                                                            

Buletin i Shkencave Mjekësore 1985: 71-77

Parimet e trajtimit të thyerjeve të hapura dhe të shkaktuara nga armët e zjarrit në kockat e kërcirit  (The principles in the treatment of open fractures caused by the weapon on the leg)                             

Buletin i Shkencave Mjekësore 1985: 79-85

Përdorimi i masazhit me gishta për uljen e tensionit intraocular në operacionin e perdes. (The use of digital massage to reduce the intraocular pressure in cataract operations)                    

Neziri B.                                                                                                                                            

Buletin i Shkencave Mjekësore 1985: 87-92      

Karcinoma bronkiale dhe fibroskopia në diagnostikimin e saj  (Bronchial carcinoma and use of fibrobronchoscopy for its diagnosis)       

Sotiri A.                                                                                                                                             

Buletin i Shkencave Mjekësore 1985: 93-100

Prostatektomia transvezikulare  (Transvesical prostatectomy)                                                 

Dautaj K.                                                                                                                                            

Buletin i Shkencave Mjekësore 1985: 101-104

Të dhëna anatamo- kirurgjikale të vendderdhjes së vena saphena magna në vena femoralis     (Anatomo-Surgical findings concerning the site of entry of the saphena magne vein into the femoral vein)       

Kapedani E.                                                                                                                                       

Buletin i Shkencave Mjekësore 1985: 105-109

STOMATOLOGJI  (STOMATOLOGY)

Disa të dhëna mbi mjekimin, diagnozën dhe mjekimin e tumoreve malinje të gjuhës.      (Some data on the clinical picture, the diagnosis and the treatment of malignant tumors on the tongue)       

Pojani Dh.                                                                                                                                                      

Buletin i Shkencave Mjekësore 1985:111-116         

Përvoja jonë në trajtimin e 80 rasteve me thyerje në regjionin maksilo-facial (Our experience in the treatment  of 80 cases of fractures in the maxilla-facial region)                                                         

Duro T.                                                                                                                                              

Buletin i Shkencave Mjekësore 1985: 117-123

HIGJIENË DHE EPIDEMIOLOGJI (HYGIENE AND EPIDEMIOLOGY)

Dermatozat profesionale tek punëtorët e ndërtimit të ndërmarrjes ‘ 21 dhjetori’ gjatë viteve 1973-1983 (Occupational dermatosis among the workers of the construction enterprise ’21 December’ during the 1973-1983 period.)                                                                                                                                       

Gjino V.                                                                                                                                             

Buletin i Shkencave Mjekësore 1985: 124-13          

KUMTESA  (COMMUNICATIONS)

Granuloma Miescher e fytyrës (Granuloma Miescher of the face)                                                            

Nakuçi V.                                                                                                                                                       

Buletin i Shkencave Mjekësore 1985: 133-137

Një rast me hipertoni arteriale dhe kardomiopati obstructive  (Arterial hypertension and obstructive cardiomiopathy)             

Qirko S.                                                                                                                                                          

Buletin i Shkencave Mjekësore 1985: 139-143        

Spazma koronare dhe reaksioni alergjik (Coronary spasm and allergic reaction)                              

Goda A., Ndrepepa Gj., Janina M.                                                                                                    

Buletin i Shkencave Mjekësore 1985: 145-149

Timoma invazive dhe roli i kimioterapisë në mjekimin e saj (Invasive thymoma and the role of chemotherapy  in its treatment)            

Xhelili S.                                                                                                                                                        

Buletin i Shkencave Mjekësore 1985:151-155

EKSPERIMENTALE   (EXPERIMENTAL WORKS)

Ndikimi i neuroleptikëve në nivelin e glicemisë ( Effects of neuroleptics  on the blood sugar level)      

Vehbiu U., Braho S.,Peti A.                                                                                                                          

Buletin i Shkencave Mjekësore 1985: 157-166

Standartizimi biolgjik i neuroleptikëve të prodhuar në NI profarma (Effect of neuroleptics in the blood level)              

Vehbiu U., Braho S.                                                                                                                          

Buletin i Shkencave Mjekësore 1985: 167-174